Vasárnapi gondolatok


2019. jan.
14

2019. január 13. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE   Jézusnak minden szava értünk hangzott el, minden tettét az irántunk való szeretete vezette. Megkeresztelkedését is „a mi okulásunkra írták meg” (1 Kor 10, 11). Ahogyan ő beállt a bűnbánók sorába, álljunk mi is bátran a gyóntatószékek előtti sorba! Kövessük a Lélek szavát, amikor arra int, hogy gyónjunk meg! KEZDŐÉNEK                                                  Vö. Mt 3, 16–17 Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. OLVASMÁNY                                             Iz 42, 1–4. 6–7......

Részletek


2018. dec.
22

december 25. URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY Éjféli mise   OLVASMÁNY Iz 9, 1-6 A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a sötétben levőknek világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor, és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a felügyelők botját. Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni erőt hordoz, s ő a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit világosságát, a szeretet örömét, és kiszabadított a bűn szolgaságából. VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 Válasz: Ma született a Megváltónk, *               az Úr Jézus Krisztus.......

Részletek


2018. dec.
12

december 16. ADVENT 3. VASÁRNAPJA A kereszténység az öröm vallása. Kitűnik ez abból is, hogy még a két bűnbánati időben (Adventben és Nagy-böjtben) is egy-egy vasárnapot az örömnek szentel. Ilyen a mai nap is. Egyházunk példája szerint használjuk fel mi is az igazi örömnek, az Istennel való találkozásnak sok és különféle alkalmát. Ilyenek például: az imádság csendje, a közösségben gyakorolt szeretet és a jócselekedetek felett érzett öröm. KEZDŐÉNEK                                                       Fil 4, 4–5 Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van! OLVASMÁNY                                                    Szof 3, 14–18a Egyéni és közösségi életünkben......

Részletek


2018. dec.
03

2018. december 9. ADVENT 2. VASÁRNAPJA A keresztény ember nem egyedül járja az üdvösség útját. Együtt halad hívő és reménykedő embertársaival. Ezért nem csupán önmagáért felelős, hanem másokért is. Meg kell tehát osztania örömét, hitét, reményét és szeretetét. KEZDŐÉNEK                                            Vö. Iz 30, 19. 30 Sion népe, íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömét. OLVASMÁNY                                                           Bár 5, 1–9 A fogságba hurcolt zsidó népnek sok szenvedésben és megaláztatásban volt része. Isten azonban prófétája által örömhírt küldött nekik: véget ér fogságuk, visszatérhetnek hazájukba. Mindenki remélheti az Úr......

Részletek


2018. okt.
25

2018. október 28. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP Azt látjuk, hogy „az istentelenek reménye olyan, mint a szél forgatta pelyva, mint a könnyű hab, amelyet a vihar kerget, mint a füst, amelyet eloszlat a szél, mint a vendég emléke, aki csak egy napig maradt” (Vö. Bölcs 5, 14–15). Micsoda költői kifejezése az emberi reménytelenségnek, elhagyatottságnak! Milyen  vigasztaló, hogy az igazaknak gondját viseli a Magasságbeli. Mi is mindig őbenne bízzunk! OLVASMÁNY                                                          Jer 31, 7–9 Az Olvasmány megcsillantja előttünk Isten atyai szeretetét! Megbüntette ugyan népét, de ezzel is a javát akarta, hogy megtérjen és éljen. Majd......

Részletek


2018. jún.
29

JÚLIUS 1. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP   Az élet kemény küzdelmek sorozata. A halál pedig elszakadás a földtől és átmenet a másvilágra. Az élet és a halál értelméről legszebben a Biblia szól: „Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk” (Róm 14, 7–8). „Célotok  az örök élet” (Róm 6, 22), mondja máshol Szent Pál. Ezt értette meg Assisi Szent Ferenc, amikor „halál testvér”-ről énekelt. OLVASMÁNY                                Bölcs 1, 13–15; 2, 23–24 Szép és......

Részletek


2018. jún.
22

2018. JÚNIUS 24. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE Ma ünnepeljük ezt a szép napot. A legszentebb Istenanya után mindjárt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. Az ő nagysága az Istenember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az utat készítette számára. Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja méhében megszentelte Jánost áldott látogatásával. Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mutatja be Krisztust a világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a többi szentnek csak halála (vagyis mennyei születése) napját ünnepeljük, Jánosnak földi születésnapját is teljes liturgikus fénnyel......

Részletek


2018. máj.
28

június 3. Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA Az Eukarisztia azt jelenti számunkra, hogy Krisztus újra földre szállt, és vándorlásunk társa  lett. A köztünk jelenlevő Jézus az Egyház legnagyobb kincse. Az oltárszekrényben őrizzük, Úrnapján azonban megmutatjuk a világnak is. Az úrnapi körmenetben nagy tisztelettel vegyük körül őt. Ezzel mutassuk meg hitünket, hálánkat és szeretetünket.  KEZDŐÉNEK                                                   Zsolt 80, 17 A gabona javával táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából.  OLVASMÁNY                                                         Kiv 24, 3–8 Az Ószövetséget az áldozati állatok vérével való meghintés pecsételte meg. Az új és örök......

Részletek


2018. máj.
16

2018. május 20. PÜNKÖSDVASÁRNAP Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe   Az apostoloknak nagy szükségük volt arra, hogy a Szentlélek megerősítse őket. Az Egyháznak is a Szentlélek az erőforrása. Azért tudott a történelem folyamán és azért tud ma is megújulni. Az embereket mostanában rendkívüli módon foglalkoz-tatja a Szentlélek eljövetlének külső jele; ugyanígy a világ végét kísérő jelenségek. Pedig azzal kellene inkább foglalkoznunk, hogy együttműködjünk a Szentlélekkel; és azzal törődnünk, hogy mindig készen álljunk az Istennel való találkozásra. Jöjj el, Szentlélek Úristen, hiszen csak te vagy képes megújítani a világot!......

Részletek