Évközi 18-19-20-21. vasárnapok

szerkesztő

2019. augusztus 25.

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

Életünk végső célja, az üdvösség elnyerésének lehetősége a legfontosabb kérdés számunkra. Fülünkbe cseng Jézus ismert figyelmeztetése: Mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is magának, lelke azonban kért szenved. Az örök üdvösség elérésének reménye nagy-nagy ösztönzést ad nekünk a becsületességre, az életben való helytállásra, életünk keresztjeinek türelmes hordozására.

KEZDŐÉNEK                                                        Zsolt 85, 1–3

Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik. Könyörülj rajtam, Uram; látod: egész nap hozzád kiáltok.

OLVASMÁNY                                                        Iz 66, 18–21

Izrael népét boldog örömmel töltötte el az a tudat, hogy Isten kiválasztotta őket a nemzetek közül. A prófétáknál azonban megjelenik már a gondolat: a messiási időben a pogány népek is helyet kapnak Isten országában. Így minden ember előtt nyilvánvaló lesz a gondviselő Isten egyetemes üdvözítő szándéka.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    116. Zsoltár

Válasz: Menjetek el az egész világra, *

              és hirdessétek az evangéliumot!

 

SZENTLECKE                                      Zsid 12, 5–7. 11–13 

A földi élet bajait, szenvedéseit sokan Isten büntetésének tekintik, s emiatt elkeserednek. A hívő ember azonban ismeri a kereszthordozás értelmét és értékeit is. Isten mint jó Atyánk, általa nevel minket: figyelmeztet a jóra, visszatart a rossztól, próbára teszi hűségünket és lehetőséget ad az érdemszerzésre.

ALLELUJA                                                                      Jn 14, 6

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, * senki sem jut Atyámhoz, csak általam.”

EVANGÉLIUM                                              Lk 12, 22–30

A mai evangéliumban Jézus három fontos dolgot köt a lelkünkre. Az első: ne afölött töprengjünk, sokan vagy kevesen üdvözülnek, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy a saját üdvösségünket biztosítsuk. A második: jól használjuk ki a rövid és bizonytalan életünket. A halállal ugyanis lezárul az érdemszerzés ideje. A harmadik: kerüljük a vakmerő bizakodást, vagyis ne halogassuk megtérésünk idejét. Isten irgalmas, de nem tudhatjuk, mikor szólít számadásra minket.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az eucharisztikus lakoma előképe a mennyei lakomának. Jézus mindannyiunkat meghívott országába és ott helyet készített számunkra. Rajtunk múlik, hogy hitünk és hűségünk által biztossá tesszük-e részvételünket.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                      Zsolt 103. 13–15  

A földet esővel áztatod, Uram, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort, hadd vigadjon tőle az emberi szív.

Vagy:                                                                    Jn 6, 55

Így szól az Úr: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.

KÉRÉS

Mennyei Atyánk! Te ismered gyarlóságunkat és jóra való restségünket. Állj mellettünk segítő kegyelmeddel, hogy a jó ügy érdekében mindig készek legyünk a lemondásra és a fáradalmak vállalására! Krisztus, a mi Urunk által.

ELMÉLKEDÉS

A szeretet nem csügged a balsorsban, mert türelmes; nem áll bosszút az ellenségen, mert nagylelkű: nem irigykedik a másikra, mert jóakaratú; nem gyötri a rossz lelkiismeret, mert mindig a jóra törekszik.

 

NÉHÁNY GONDOLAT

Semmi sem emel föl úgy, mint az alázatosság, és semmi sem aláz meg annyira, mint a kevélység és gyűlölség. Békítő és ne békétlenkedő légy! A jog célja a béke…

Szent István király Intelmei

 

A keresztény embernek a világ forgatagában kell élnie. De nem szabad feladnia elveit, nem hasonulhat a (bűnös) világhoz, ellenkezőleg meg kell szentelnie azt. Ezt a feladatot akkor is vállalnunk kell, ha áldozatot követel tőlünk.

 

Amint a sok búzaszemből készül a kenyér, a sok szőlőszemből sajtolják a bort, ugyanúgy kell szeretetben eggyé válnunk nekünk is, akik az Eucharisztiával táplálkozunk. Az Eucharisztia ugyanis a szeretet köteléke: a Krisztusban való egységünk jele és megvalósítója.

 

IMÁDSÁG HAZÁNKÉRT

Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák országunkat. Amen.

A görög katolikus hívek imakönyvéből

 

IMA AZ IFJÚSÁGÉRT

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint  amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás: hadd éljék meg inkább a Te üzenetedet örömben, amely a Nyolc Boldogság üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.

Vezesd, ó Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei, és testvérek minden néppel!                     II. János Pál pápa

IMÁDKOZZUNK BETEG TESTVÉREINKÉRT!

 

2019. augusztus 18.

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

Krisztus követése teljes odaadást és hősiességet kíván A vértanúk hosszú sora, a fel-fellángoló üldözések azt bizonyítják, hogy áldozatok nélkül nincsen kereszténység. Ez nem fanatizmus, hanem a szeretet elkötelezettségét jelenti Krisztus iránt. Ő tüzet hozott a földre, és azt akarja, hogy ez a tűz a mi lelkünkben is nagy lánggal égjen.

KEZDŐÉNEK                                                   Zsolt 83, 10–11

Oltalmazó Istenünk, nézz le ránk, tekints kegyesen a te Fölkentedre! Bizony egy nap a te házadban ezernyi másnál többet ér.

OLVASMÁNY                                              Jer 38, 4–6. 8–10

Mi sem könnyebb, mint az igazság emberét erőszakkal elnémítani. Ezt tették Jeremiás prófétával is az ő ellenségei ahelyett, hogy megtértek volna figyelmeztető szavára. Egyesek ma sem szívesen hallgatják a figyelmeztetést. Egyet azonban elfelejtenek: Isten szándékai a mi akaratunk ellenére is megvalósulnak a világban.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      39. Zsoltár

Válasz: Uram, irgalmadban ments meg engem. *

              Uram, siess segítségemre!

 

SZENTLECKE                                                  Zsid 12, 1–4

Krisztus a világ bűneiért vállalta a földi élet minden megpróbáltatását. Üdvösségünkért nekünk is készen kell lennünk minden áldozatra. Isten a vértanúság kegyelmét keveseknek adja meg, de mindenkitől megkívánja hivatásával kapcsolatos kötelességei hűséges teljesítését.

ALLELUJA                                                                   Jn 10, 27

Jézus mondja: „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és nyomomban járnak.”

EVANGÉLIUM                                              Lk 12, 49–53

Jézus azt mondja magáról: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.” Ezzel azt akarta mondani: Követői számíthatnak arra, hogy hitük miatt szembekerülnek embertársaikkal, sőt rokonaikkal is. Ilyen esetekben el kell dönteniök: kit részesítenek előnyben.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus a mennyei Atya akaratát kereste és teljesítette. Jézus azt mondta: Az én eledelem az, hogy mennyei Atyám akaratát teljesítsem. Az Eucharisztia kenyere minket is képesít arra, hogy Isten akarata szerint éljünk.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   Zsolt 129, 7

Az Úr maga a jóság: teljes a szabadulás nála.

Vagy:                                                              Jn 6, 51–52

Így szól az Úr: Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.

KÉRÉS

Mennyei Atyánk, engedd, hogy hívó szavadat soha ne nyomja el szívünkben a világ zaja, hanem álljunk mindig készen a te követésedre!

 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY,

MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE

Augusztus 20.

Augusztus 16-án, pénteken a világ minden országában megemlékeztek Szent István királyról. Mi, magyarok: augusztus 20-án tartjuk főünnepét. Ez az egyik legrégibb magyar ünnepnap, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.

Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg.

Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. Szent István király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.

(Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább ez a nap. István kultusza Európa-szerte elterjedt, de a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban nyilvánította szentté XI. Ince pápa, ünnepnapja szeptember 2. lett. A katolikus egyházfő azt is elrendelte, hogy Buda töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ minden évben emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház 1969 óta augusztus 16-án (egy nappal Nagyboldogasszony napja után) tart.

XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünnepek számát, és a Szent István-nap megülése is kimaradt a sorból. Mária Terézia szinte ugyanekkor a pápa hozzájárulásával elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon nemzeti ünnep legyen, és a naptárakba felvétessék. Ugyancsak 1771-ben Raguzából (Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon.

 

OLTALMAD ALÁ FUTUNK…

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

 

MOST SEGÍTS MEG MÁRIA…

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.

 

2019. augusztus 11.

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

Az éberség és a készenlét gondolata mindig időszerű az év minden napjának minden percében. Éberségünkkel a jelen eseméyekre figyelünk, a készenléttel pedig a jövőnket igyekszünk biztosítani. Úgy éljünk, hogy a számadás napja ne váratlanul lepjen meg bennünket.

KEZDŐÉNEK                                      Zsolt 73, 20. 19. 22. 23

Tekints szövetségedre, Istenünk, és ne hagyd végleg magára a rád hagyatkozót. Kelj fel, Uram, védd meg ügyedet, és hallgasd meg a hozzád könyörgők szavát.

OLVASMÁNY                                                     Bölcs 18, 6–9

A választott nép várva várta az egyiptomi rabságból való szabadulás napját. Bízott Isten jóságában és hatalmában. S nem is csalódott! Isten különféle csapásokkal arra kényszerítette a fáraót, hogy elengedje a választott népet. Isten most is velünk van: segít, hogy megszabaduljunk minden rossztól, és eredményesen vívjuk meg életünk harcait.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      32. Zsoltár

Válasz: Boldog az a nemzet, *

              melyet az Úr örökségül választott magának.

SZENTLECKE                                        Zsid 11, 1–2. 8–19

Az Ószövetség nagyjai az Istenbe vetett hit és remény példaképei számunkra. A szenvedés és a megpróbáltatás idején is hűségesen kitartottak Isten mellett. Isten ígéreteinek beteljesedesére nekünk is várakoznunk kell. Hitben, reményben és szeretetben töltsük a várakozás idejét.

ALLELUJA                                                      Mt 24, 42a és 44

Virrasszatok és álljatok készen, * mert nem tudjátok, hogy az Emberfia mikor érkezik.

EVANGÉLIUM                                              Lk 12, 32–48

Jézus állandó virrasztásra szólítja fel övéit. Ez nagy erőfeszítést kíván. Ezért csak az lehet Jézus tanítványa, akiben megvan az áldozatkészség szelleme. Ehhez Jézus ígérete szerint megkapjuk a szükséges  lelki erőt.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az oltár köré összegyűlt hívek – akár sokan vannak, akár kevesen – mindig Isten jelenlétét tanúsítják. Az oltártól árad ugyanis mind a hívekre, mind a világra a megváltás kegyelme.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                          Zsolt 147, 12. 14

Isten népe, magasztald az Urat, mert ő táplál téged a gabona javával.

Vagy:                                                                    Jn 6, 52

Így szól az Úr: A kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért.

ELMÉLKEDÉS

Uram, Jézus Krisztus, azért jöttél és hívtad az embereket, hogy kövessenek téged. Oly keveset tudok rólad! Lépj a lelkem elé! Nyisd meg szememet, hogy lássam, ki vagy! Nyisd meg fülemet, hogy belém hatoljanak szavaid! Szólítsd szívemet, hogy fölébredjen és téged kövessen! Tanítványod akarok lenni, Uram, hívj engem is! Veled megyek és veled dolgozom.

Romano Guardini

 

ISTEN ÉLTESSE A KLÁRÁKAT!

Augusztus 11-e Assisi Szent Klára napja. Mivel idén vasárnapra esik, ezért elmarad liturgikus ünneplése.

Assisiben született 1193-ban. A szegénység útján szülővárosának nagy fiát, Ferencet követte. Alapítóanyja a róla elnevezett női szerzetesrendnek. Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetestársához Prágai Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az assisi Szent Damján-kolostorban.

Assisi Szent Klára, könyörögj érettünk!

 

TANÍTÁS A VASÁRNAPRÓL

A szentmisén való  részvétel nem mellékes dolog, amelyet a szabadon maradt időre beosztunk, hanem a nap központja, amelyhez egyéb terveinket alkalmazzuk. Nem jó megoldás, ha valaki szombaton „letudja” misekötelezettségét, hogy vasárnap agyondolgozza vagy agyonhajszolja, esetleg agyonunja magát. Komoly ok nélkül nem ajánljuk a vasárnapi mise elővételezését szombat estére, mert ez könnyen a vasárnapi ünneplés elsekélyesedésére vezet. Szolgáljon inkább a szombati esti vasárnapkezdés előkészületül: a vasárnapi liturgia, olvasmányok átelmélkedése után átéltebben, gyümölcsözőbben veszünk részt a szentmisén.

 

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE:

NAGYBOLDOGASSZONY

Augusztus 15.

Nagyságát és hatalmát mutatta meg Isten akkor, amikor Fiának édesanyját megóvta az áteredő bűntől. Isten nagysága és hatalma nyilvánult meg abban is, hogy a Szűzanya teste nem lett az enyészeté, hanem élete végeztével Isten megdicsőítette őt testben és lélekben, fölvette a mennybe, és a Világ Királynőjévé tette.

A Szűzanyának ez az ünnepe azt jelzi számunkra, hogy a feltámadás után testünknek is része lesz az örök boldogságban. Hány embernek adott már erőt a sátántipró Szűzanya alakja! Hányszor támadt a történelem folyamán az istentelenség az Asszony Gyermekére! Hányszor támadták meg magát a Mária-tiszteletet! Időről időre az Isten hangja érvényesült: „Eljött az ő Fölkentjének uralma!” S eljött a Fölkent édesanyjának „uralma”, tisztelete.

Rendkívül gazdag a Boldogságos Szűz Mária szerepe magyar kereszténységünkben. Ünnepeljük zarándoklattal vagy búcsúi szentmisével ezt a főünnepet, ami paracsolt ünnep számunkra. Menjünk szentmisére ezen a napon!

Olvasmány – Jel 11, 19a. 12, 1–6a. 10

Szentlecke – 1 Kor 15, 20–27c

Evangélium – Lk 1, 39–56

 

2019. augusztus 4.

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Földi életünkben elengedhetetlenül szükségünk van bizonyos anyagi javakra. A vagyonnal nagyon sok jót lehet tenni, de a kapzsiságtól őrizkednünk kell. A mai olvasmányok megtanítanak arra, hogy a földi dolgokat csak eszköznek tekintsük, elsősorban az odaföntvalókat keressük, hogy Istenben gazdagodjunk.

KEZDŐÉNEK                                                          Zsolt 69, 26

Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj!

OLVASMÁNY                                           Préd 1, 2; 2, 21–23

Az ószövetségi kinyilatkoztatás az élet sok kínzó kérdésére nem adott egyértelmű választ. De ébren tartotta az Istenben való reménységet, aki megoldja problémáinkat és végső célunk eléréséhez segít bennünket.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      89. Zsoltár

Válasz: Uram, menedékünk lettél *

              nemzedékről nemzedékre.

SZENTLECKE                                           Kol 3, 1–5. 9–11

Szent Pál apostol megmutatja az igazi értékeket: a szív tisztaságát, az igazi szabadságot, a feltámadt Krisztus által kapott új életet. Krisztusban minden új jelentést és értelmet kap. Ez a hit a mi legnagyobb kincsünk, mert a Krisztussal való megdicsőülésünk záloga.

ALLELUJA                                                                       Mt 5, 3

Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa.

EVANGÉLIUM                                              Lk 12, 13–21

Jézus nem azért jött, hogy átalakítsa a társadalom rendjét, ilyen vagy olyan gazdasági körülményeket teremtsen. Ehelyett megmutatta az örök haza felé vezető utat. De felhívta figyelmünket a reánk leselkedő veszedelmekre is: így például a kapzsiságra és az anyagiasságra. Ez ugyanis megkeményítheti az ember szívét mások iránt, és nemegyszer érzéketlenné teszi az isteni dolgok iránt.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Krisztus szegénnyé lett értünk, hogy gazdaggá tegyen minket. Legyünk mi is készek arra, hogy nagylelkűen gazdagítsunk másokat.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                  Bölcs 16, 20

Mennyei kenyérrel tápálátál minket, Istenünk; minden gyönyörűség és minden íz édessége megvan benne.

Vagy:                                                                    Jn 6, 35

Így szól az Úr: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.

ELMÉLKEDÉS

Jézus tanítása szerint boldogok azok, akiket a szerencse messze elkerül, akiknek sok és különféle szenvedés jut osztályrészül. Boldogok, ha megpróbáltatásukat Jézusnak ajánlják fel és keresztjével egyesítik. Azért boldogok, mert Isten akaratának készséges vállalása már itt a földön mélységes békével tölti el őket.               F. Amiot

 

HOGYAN TARTSUK MEG A VASÁRNAPOT?

Legyen ez valóban a nyugalom napja. Ha rohanó korunkban úgy érezzük, ez áldozatot jelent, hozzuk meg az áldozatot. A rendkívüli helyzetektől eltekintve ne végezzünk e napon nehéz testi munkát, ne zsúfoljunk olyan progamokat e napra, amelyek még jobban kifárasztanak, mint a hétköznapok, megakadályozzák a lélek felüdülését, sőt talán még a szentmisén való részvételt is.

 

HAVAS BOLDOGASSZONY

Augusztus 5-én emlékezünk a római Mária-főtemplom (Santa Maria Maggiore) fölszentelési ünnepére. Liberius pápa építtette 366-ban, azon a helyen, amelyet – legenda szerint – e napon hó borított: így jelentette meg előre álomban az Isten annak az idős házaspárnak, akik vagyonukat egy Mária-templom építésére akarták áldozni. Innen az ünnep neve: Havas Boldogasszony.

 

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

Augusztus 6-án, kedden ünnepeljük ezt a szép napot. Az Úr Jézus Péter, János és Jakab apostolok előtt felfedi isteni dicsőségét. Az Ószövetség tanúskodik, Mózes és Illés alakjában arról, hogy ő a Messiás, az Atya hangja pedig a Fiúnak jelenti ki őt. Jézus ezzel előkészítette tanítványait, hogy ne botránkozzanak majd meg szenvedésén. Ő a kereszten is Isten Fia, de az égi dicsőségben is megmarad Feltámadottnak. Az ünnepet – korábbi előzmények után – III. Kallixtusz pápa rendelte el 1457-ben (a déli harangszóval együtt) Hunyadi János nándorfehérvári diadalának emlékére.

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK

Augusztus 8-án ünnepeljük Szent Domonkos áldozópapot. Spanyol származású. Mint kanonok, küzdött a tévtanítások ellen. Az albiak eretneksége ellen prédikációival és élete példájával eredményesen dolgozott. Erre a munkára társakat is toborzott maga mellé, és 1216-ban megalapította a „prédikáló testvérek rendjét”, a domonkosokat, amely a katolikus tudományosság és igehirdetés terén múlhatatlan érdemeket szerzett. 1221-ben halt meg, Bolognában van eltemetve.

 

Augusztus 10-én Szent Lőrinc vértanú ünnepe van. A római Egyház egyik legjelesebb, ősidők óta ünnepelt szentje. II. Sixtus pápa szerpapja (diakónusa) volt, a szegények kijelölt gondozója. Amikor a császár az Egyház kincseit követelte tőle, az Egyház által gondozott szegényeket vezette elébe. Jókedvűen feküdt a tüzes rostélyra. – Az Egyház igazi kincsei a szegények, akik mindenkor velünk lesznek.

Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!

 

Share

Ajánlott bejegyzések