Szentmise helye és ideje

Helye és címe

Balingen-Frommern St. Paulus-Kirche, St. Paulus-Str. 2
Biberach a.d. Riss Dreifaltigkeitskirche, Mittelberg-Str. 29
Böblingen St. Bonifatius Kirche, Kopernikusstr. 1
Eislingen Liebfrauenkirche, Eberhardtstr. 30
Friedrichshafen-Berg St. Nikolaus, Schulstr. 7
Heidenheim Dreifaltigkeitskirche, Verdistr. 13
Heilbronn-Horkheim Hl. Geist Kirche, Heilbronnerweg 17
Ludwigsburg-Hoheneck St. Josef Kirche, Parkstr. 30
Munderkingen Friedhofskapelle, Schillerstr. – Erzbergerstr.
Reutlingen-Orschel-Hagen St. Andreas Kirche, Nürnbergerstr. 184
Stuttgart Bruder Klaus Kirche, Albert-Schäffle-Str. 30
Schwäbisch-Gmünd St. Franziskus Kirche, Franziskanerstr. 3
Ulm St. Michael zu den Wengen, Wengengasse 6
Weingarten 14 Nothelfer Kapelle, Ravensburgerstr. 39

Ideje

I. szombat Balingen 16.00 óra
I. vasárnap Schwäbisch-Gmünd

Stuttgart

9.30 óra

15.00 óra

II. szombat Biberach an der Riß 16.45 óra
II. vasárnap Weingarten

Ulm

10.00 óra

15.00 óra

III. szombat Heidenheim an der Brenz 15.30 óra
III. vasárnap Stuttgart

Heilbronn

11.30 óra

15.30 óra

IV. szombat Tuttlingen 16.00 óra
IV. vasárnap Böblingen

Eislingen an der Fils

9.30 óra

15.00 óra

V. vasárnap Ludwigsburg

Reutlingen

9.00 óra

16.30 óra


A szentmise szövege

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Nép: Ámen.
Pap: Az Úr legyen veletek.
Nép: És a te lelkeddel.

vagy:
Pap: Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől.
Nép: Áldott legyen az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus Atyja.

vagy:
Pap: Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme … legyen mindnyájatokkal.

Nép: És a te lelkeddel.

Pap: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket …
Nép: Gyónom a mindenható lstennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
vagy:
Pap: Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk.
Nép: Mert vétkeztünk ellened.
Pap: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
Nép: és add meg nekünk az üdvösséget.
vagy:
Pap: Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus kegyelmezz!
Nép: Krisztus kegyelmezz!
Pap: Jézus Krisztus, te az Atya jobbjan ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram irgalmazz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Nép: Ámen.

Pap: Uram, irgalmazz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Krisztus, kegyelmezz!
Nép: Krisztus, kegyelmezz!
Pap: Uram, irgalmazz!
Nép: Uram, irgalmazz!

DICSŐSSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.
Pap: Könyörögjünk …
Nép: Ámen.

 

Az ige liturgiája

Pap/Lektor: Olvasmány… Ez az Isten igéje.
Nép: Istennek legyen hala.
Pap: Az Úr legyen veletek.
Nép: És a te lelkeddel.
Pap: Evangelium Szent N. könyvéből.
Nép: Dicsőség neked, Istenünk.
Pap: … Ezek az evangélium igéi.
Nép: Áldunk téged, Krisztus.

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőitünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

Egyetemes könyörgések
Pap: Imádkozzunk…
Nép: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

Az eukarisztia liturgiája
Pap: Áldott vagy … ebből lesz számunkra az élet kenyere.
Nép: Áldott legyen az Isten mindörökke.
Pap: Áldott vagy … ebből lesz számunkra a lélek itala.
Nép: Áldott legyen az Isten mindörökke.

Pap: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
Nép: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretér és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára.

Pap: Az Úr legyen veletek.
Nép: És a te lelkeddel.
Pap: Emeljük fel szívünket.
Nép: Fölemeltük az Úrhoz.
Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Nép: Méltó és igazságos.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
Pap: Ime, hitünk szent titka.
Nép: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Pap: Őaltala, ővele és őbenne … mindörökkön-örökké.
Nép: Ámen.

 

A szentáldozás szertartása
Pap: Üdvözítőnk parancsára … így imádkozunk:
Nép: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a fö1dön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket a kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztó1.
Pap: Szabadíts meg … Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Nép: Mert tied az arszág, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Pap: Urunk, Jézus Krisztus … élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Nép: Ámen.
Pap: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Nép: És a te lelkeddel.
Pap: Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Nép: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a vilag bűneit: irgalmazz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

Pap: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.
Nép: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Pap: Krisztus teste.
Áldozó: Ámen.
Pap: Könyörögjünk… Krisztus, a mi Urunk által.
Nép: Ámen.
Pap: Az Úr legyen veletek.
Nép: És a te lelkeddel.
Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Nép: Ámen.
Pap: A szentmise véget ért, menjetek békével.
Nép: Istennek legyen hála.

Énekrend

Ez az énekrend a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség kántorainak és híveinek készült.

ÉNEKREND

A-B-C év

A „Szent

vagy

Uramból”

Adventi idő

I. vas.

II. vas.

III. vas.

IV. vas.

Kezdetre

1,1

2,1

3,1

4,1

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

——-

———

———

——–

Zsoltár

10,1-2

2,4-5

9,1-2

13,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

1,4

2,7-8

3,5-6

4,4-5

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

146,1-2

106,1-2

116,1-2

110,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

114,1-3

109,1-3

120,1-3

126,1-3

Záróének

165,1-2 (306)

9,1-2 (306)

11,1-2 (306)

166,1-2 (306)

 

 ÉNEKREND

Karácsonyi idő

Éjféli mise

I. nap

II. nap

Szt. Család

Kezdetre

25, 1-3

Leszállt …

16,1

34,1-4

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

21,1-3

34,1-3

16,2

21,1-2

Zsoltár

20,1-5

18,1-4

32,1-4

19,1-3

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

18,1-3

23,1-4

16,4

26,1-3

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

29,1-2

36,1-2

30,1-2

29,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

23,1-5

29,1-2

35,1-4

18,1-4

Záróének

306+Csendes

306+Mennyből

Fenyőgallyas

36,1-4

 

 ÉNEKREND

Karácsonyi idő

Újév

Vízkereszt

Urunk ker.

Kezdetre

39,1-4

35,1-2

42,1

Kyrie

Magy. Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

32,1-3

18,1-3

42,2

Zsoltár

25,1-4

35,3-4

43,1-3

Alleluja

Magy. Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

37,1-2

34,1-4

42,5

Sanctus

Magy. Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

36,1-2

20,1-4

30,1-2

Agnus Dei

Magy. Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

41,1-3

23,1-4

40,1-3

Záróének

274,1-2

151,1-4

39,1-4

 

 ÉNEKREND

Évközi idő

II. vas.

III. vas.

IV. vas.

V. vas.

Kezdetre

226,1

229,1

231,1

223,1-2

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

226,2

229,2

231,2

223,2

Zsoltár

143,1-2

144,1-2

145,1-2

146,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

226,5-6

229,5

231,5

223, 6-7

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

106,1-2

109,1-2

110,1-2

112,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

114,1-4

118,1-4

119,1-4

120,1-4

Záróének

161,1-2

172A,1-2

176,1-2

178,1-2

ÉNEKREND

Évközi idő

VI. vas.

VII. vas.

VIII. vas.

IX. vas.

Kezdetre

220,1

232,1

221,1

225,1

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

220,2

232,2

221,2

225,2

Zsoltár

147,1-2

150,1-2

151,1-2

152,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

220, 4

232,5

221,4

225,5

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

122,1-2

116,1-2

117,1-2

123,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

126,1-4

128,1-4

130,1-3

131,1-4

Záróének

179,1-2

180A,1-2

181,1-2

182,1-2

 

 ÉNEKREND

Nagyböjti idő

I. vas.

II. vas.

III. vas.

IV. vas.

V. vas.

Virágvas.

Kezdetre

57,1-2

58,1-2

59,1-2

60,1-2

71,1-2

77,1-2

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

——-

———

———

——–

———

————

Zsoltár

51,1-3

50,1-3

61,1-3

71,1-3

75B,1-4

55,1-3

Alleluja-vers

——-

———

———

——–

———

————

Felajánlásra

57,5-6

58,4-5

59,5

60,4

71,3-5

79,1+5

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

136,1-2

139

140,1-2

141,1

122,1-2

143,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

142,1-3

132,1-3

133,1-3

134,1-3

135A,1-3

74,1-4

Záróének

70,1-4

71,1-5

82,1-3

63,1-3

65,1-4

67B,1-2

ÉNEKREND

Húsvéti idő

Húsvét

Húsv. I. v.

Húsv. II. v.

Hús. III. v.

Kezdetre

90,1-3

85,1

89,1-4

88,1-4

Kyrie

Magy. Ord.

Magy. Ord.

Magy. Ord.

Magy. Ord.

Gloria

86,1-4

85,2-3

89,5-7

86,1-2

Zsoltár

87,1-4

92,1-2+13

91,1-4

87,1-3

Alleluja

Magy. Ord.

Magy. Ord.

Magy. Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

90,4-5

85,4-5

89,8-10

87,4-7

Sanctus

Magy. Ord.

Magy. Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

123,1-2

85,7-8

279,1-2

110,1-2

Agnus Dei

Magy. Ord.

Magy. Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

89,1-5

109,1-4

114,1-4

120,1-3

Záróének

88,1-4

90,1-2

88,1-3

89,1-3

 

ÉNEKREND

Húsvéti idő

Húsv. V. v.

Hús. VI. v.

Hús.VII. v.

Szt.hár.vas.

Pünkösd

Úrnapja

Kezdetre

84,1

85,1

95,1-2

105,1

98,1

106,1

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

84,2

85,2

95,3-4

105,2

98,2

106,2

Zsoltár

87,1-4

85,3-4

84,1-3

263,1-4

102,1-5

111,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

84,5

85,5+7

95,5-6

98,5

98,5

106,5

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

110,1-2

Szentségi ének

116,1-2

117,1

119,1-2

118,1-2

128,1-2

130,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

126,1-4

127,1-3

131,1-4

132,1-3

133,1-3

280.B,1-2

Záróének

188,1-4

150,1-2

154,1-2

104,1-2

259,1-3

112,1-3

ÉNEKREND

Évközi idő

IX. vas.

X. vas.

XI. vas.

XII. vas.

Kezdetre

220,1

221,1

222,1

156,1

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

220,2

221,2

222,2

156,2

Zsoltár

153,1-2

154,1-2

155,1-3

146,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

220,4-5

221,4

222,5-6

156,4

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

106,1-2

109,1-2

110,1-2

112,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

114,1-4

118,1-4

119,1-4

120,1-4

Záróének

183,1-2

189,1-3

190,1-2

191,1-2

 

ÉNEKREND

Évközi idő

XIII. vas.

XIV. vas.

XV. vas.

XVI. vas.

Kezdetre

224,1

225,1

226,1

227,1

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

224,2

225,2

226,2

227,2

Zsoltár

147,1-2

150,1-2

151,1-2

152,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

224,5-6

225,5

226,5-6

227,4

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

122,1-2

116,1-2

117,1-2

123,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

126,1-4

128,1-4

130,1-3

131,1-4

Záróének

192,1-2

194,1-2

195,1-2

196,1-2

 

 ÉNEKREND

Évközi idő

XVII. vas.

XVIII. vas.

XIX. vas.

XX. vas.

Kezdetre

93,1

229,1

230,1

231,1

 

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

93,2

229,2

230,2

231,2

Zsoltár

143,1-2

144,1-2

261,1-2

263,1-4

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

93,5-6

229,5-6

230,4

231,5-6

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

126,1-2

128,1-2

129,1-3

130,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

127,1-3

157,1-4

133,1-4

136,1-4

Záróének

284,1-2

285,1-2

287,1-4

288,1-2

 

 ÉNEKREND

Évközi idő

XXI. vas.

XXII. vas.

XXIII. vas.

XXIV. vas.

Kezdetre

232,1

257,1

223,1

253,1

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

232,2

257,2

223,2

253,2

Zsoltár

254,1-2

102,1-2

259,1-2

195,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

232,5-6

257,3-4

223,6-7

253,3-4

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szents. ének

132,1-3

134,1-2

135.A,1-2

135.B,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

139 3x

140,1-4

141,1-4

142,1-4

Záróének

290,1-2

292,1-2

293,1-3

161,1-2

ÉNEKREND

Évközi idő

XXV. vas.

XXVI. vas.

XXVII. vas.

XXVIII. vas.

Kezdetre

232,1

79,1

224,1

225,1

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

232,2

79,2

224,2

225,2

 

Zsoltár

153,1-2

154,1-2

155,1-3

146,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

232,5-6

79,5-6

224,5-6

225,5

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szents. ének

106,1-2

109,1-2

110,1-2

112,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

143,1-5; 300

144,1-4

146,1-4

147,1-2

Záróének

306, 275

172.A,1-2

176,1-2

178,1-2

 

 ÉNEKREND

Évközi idő

XXIX. vas.

XXX. vas.

XXXI. vas.

XXXII. vas.

XXXIII. vas.

Kriszt. Kir.

Kezdetre

226,1

227,1

210,1

229,1

230,1

159,1-2

Kyrie

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Gloria

226,2

227,2

210,2

229,1

230,2

159,3-4

Zsoltár

147,1-2

150,1-2

241,1-3

151,1-3

152,1-3

158,1-2

Alleluja

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Felajánlásra

226,5-6

227,4

210,5

229,5-6

230,4-5

159,5-6

Sanctus

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Szentségi ének

116,1-2

117,1-2

118,1-2

119,1-2

122,1-2

123,1-2

Agnus Dei

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Magyar Ord.

Áldozásra

280.B,1-2

282,1-4

114,1-4

120,1-3

126,1-4

127,1-3

Záróének

179,1-2

180.A,1-2

243,1-2

263,1-3

275,1

Kr. az égnek

 

Stuttgart, 2009. szeptembere

Imre atya