Vasárnapi gondolatok


2022. márc.
05
Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnap Kezdőének: Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg. (Zsolt 90,15-16) Könyörgés: Mindenható Istenünk, add kegyelmedet, hogy a nagyböjti szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait, és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 26,4-10) A választott nép hitvallása és imádsága az Úr előtt. Mózes így tanította a népet: Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa az Úr,......

Részletek


2021. máj.
15
Urunk mennybemenetele

Nagycsütörtök estéjétől Jézus állandó mozgásban van. Fölkelt a vacsorától (surrexit), leereszkedett, majd ismét fölkelt (resurrexit), és fölment a mennybe. Az õ megaláztatása és felemeltetése a mi felemelkedésünk. Talán éppen ezt érthették meg az apostolok az utolsó találkozásban, hiszen leborulva imádták, majd nem azon keseregtek, hogy elment, hanem nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mert megígérte, hogy visszajön, ők pedig várták. Több szerzetesrendben a szentmise és a zsolozsma kiemelt pontjainál a közösség tagjai, kilépve ülőhelyükről, egyenesen állva, a szentély – vagyis kelet – felé fordulnak. Az Olajfák hegyének tanítványi állapotát, a feszült figyelmet idézi föl......

Részletek


2021. máj.
09
Húsvét 6. vasárnapja

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 48,20 Vagy: Ho 85; ÉE 552 Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a földön: megváltotta az Úr az õ népét, alleluja. KÖNYÖRGÉS Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön- örökké. – Ámen. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl – (ApCsel 8,5–8. 14–17) Rájuk tették a kezüket, s azok megkapták a Szentlelket. Abban az időben: Fülöp elment Szamaria......

Részletek


2021. márc.
20
Nagyböjt 5. vasárnapja

Kezdőének: Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem. (Zsolt 42,1-2) Könyörgés: Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 31,31-34) „Íme, napok jönnek – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a......

Részletek


2021. márc.
14
Nagyböjt 4. vasárnapja

Kezdőének: Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Vö. Iz 66,10-11) Könyörgés: Istenünk, Te szent Fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd, kérünk, hogy keresztény néped készséges önátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY a Krónikák második könyvéből (2Krón 36,14-16.19-23) Cidkijának, Juda utolsó királyának napjaiban nemcsak a nép, hanem a papok......

Részletek


2020. nov.
15
Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31     A Példabeszédek könyve végig az igazi bölcsességről beszél. A végén ezt a bölcsességet összefoglalja és megszemélyesíti a jó feleség alakjában. Megvannak benne a szép emberi tulajdonságok: a munkaszeretet, okosság, áldozatkészség, megfontoltság és hűség. Nem a hiúság kielégítésében keresi élete célját, hanem Isten akaratának megtevésében. OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből     A derék asszony mindent beszerez ügyes kézzel. Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és......

Részletek


2020. okt.
24
Évközi 30. vasárnap - A év

2020. október 25. ÉVKÖZI 30. vasárnap A Papság vasárnapja Az isten- és emberszeretet szoros kapcsolatban van egymással. Aki megízlelte az Isten megismerésének és szeretetének örömét, indítást érez arra, hogy ezt az örömét megossza embertársaival. Az Istentől kapott szeretetet tovább akarja adni másoknak. Az első keresztények életében a kívülállók megcsodálták, hogy hitük milyen szépen megmutatkozik az egymás iránt való magatartásukban. KEZDŐÉNEK Zsolt 104, 3 –4 Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig! OLVASMÁNY Kiv 22, 20–26 Isten a mi Teremtőnk és Atyánk, akinek engedelmességgel tartozunk. Az Isten iránti tiszteletet és......

Részletek


2020. okt.
05
Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY Iz 5, 1-7     A próféta szóhasználatában a választott nép az a szőlő, amelyre Isten ajándékait pazarolta. Történetét üdvtörténetté tette, hazát adott, kinyilatkoztatást és törvényt, védelmezte őket és jövőt ígért. Ennek ellenére meghonosodott benne a gaz, az igazságtalanság, a visszaélés és a hitetlenség. Isten idejében, figyelmeztet a megtérésre, de tud ítéletet is tartani. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből A Seregek Urának szőlője Izrael háza. Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle és nemes szőlőfajtákkal ültette be.......

Részletek


2020. szept.
12
Évközi 24. vasárnap

2020. szeptember 13. – Évközi 24. vasárnap OLVASMÁNY Sir 27, 30 – 28, 7     A türelem és a megbocsátás gondolata már a régi szövetségben is követelmény volt, legalább népük keretén belül. A megokolás az, hogy Isten megkívánja és mi magunk is rászorulunk az ő irgalmára. Márpedig hogyan kérhetne valaki megbocsátást Istentől, ha ő maga nem tud megbocsátani. Végül gondolni kell arra, hogy egyszer mi magunk is Isten ítélőszéke elé kerülünk. OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből     Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. A düh és a......

Részletek


2020. júl.
04
Évközi 14. vasárnapra

július 5. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP Július: Jézus Szent Vére hónapja   „Az Úr az engedelmeseket az igazság útján vezeti; az alázatosakat megtanítja ösvényeire.” (Zsolt 25, 9) Az alázatosság gyakorlására Jézus ad nekünk példát. „Ő az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodjék.” (Fil 2, 6) KEZDŐÉNEK                                                                                             Zsolt 47, 10–11 Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal. OLVASMÁNY                                                                                             Zak 9, 9–10 A választott nép fényes uralkodót, dicső hadvezért várt az Eljövendőben, aki szabadulást, jóllétet és gondtalan......

Részletek