Vasárnapi gondolatok


2024. febr.
17
Nagyböjt 1. vasárnap

„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15) Sokunk számára nagy mértékben felgyorsult az élet. Rohanunk, olykor megfeszített tempót diktálva, versenyt futunk az idővel. Nagyböjt kegyelmi idő számunkra, előkészület Húsvét ünnepére.  Feladatom, hogy keressek és találjak rá a magam minőségi idejére. Természetesen ez mindenkinél más és más. Továbbá egy kicsit lassítani is meg kell tanulnom. Ez fog elvezetni a minőségi időből az „én időm”-be. Fontos megértenem, hogy ez az idő, amit most magamra fordítok, nem mástól elvett idő. Főképpen, nem elvesztegetett idő.  Azért van rá......

Részletek


2024. febr.
10
Évközi 6. vasárnap - A betegek világnapja

Évközi 6. vasárnapon a kijelölt szentírási szakaszok ismételten sok gondolattal ajándékoznak meg bennünket.  A Leviták könyvéből elhangzott szakasz részletes leírást tartalmaz, ahogyan abban a korban a lepra betegségét kezelték. „Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.” Ezt nevezzük szegregációnak! – Mintha ma is ezt az utat követnénk… A szentlecke üzenete is egyértelmű és világos: mindenben Isten dicsőségét kell keresnem. Helytelen magatartás, ha csupán a magam elismerését és dicsőítését akarom kivívni mások részéről. Ez az út a botrány útja! A tartalom és mélység nélküli celebek......

Részletek


2024. febr.
04
Évközi 5. vasárnap

Az Évközi 5. vasárnap olvasmányai ismételten fontos kérdéseket állítanak figyelmünk középpontjába. Az olvasmány a szenvedő Jób panaszát és fájdalmát írja le. Könnyű azonosulni Jób panaszával. „Életem csupán egy lehelet” – figyelmeztet Jób. Leheletnyi életünket használjuk jól és jó célokra. A szentlecke Szent Pál apostol hitvallását tartalmazza. Szolgálata nem jogosítja fel őt arra, hogy éljen előjogaival. Nem is teszi. Pál apostol így vall életéről és hivatásáról: „Mindenkinek mindene lettem”. Követendő út ez számunkra is. Az evangéliumban az Úr Jézus kétféle életformájának arányait figyelhetjük meg. Gyógyítás, pihenés és imádság. Ezt kellene követnünk a magunk életében......

Részletek


2024. jan.
27
Évközi 4. vasárnap

Az évközi 4. vasárnap szentírásai szakaszai ismételten fontos kérdésekkel szembesít bennünket. Az olvasmány a szó hatalmáról és benne rejlő erőről szól. A próféta feladata közvetíteni Isten akaratát. Amennyiben nem hallgatnak rá, nincs felelőssége. Ellenben számon lehet kérni, ha nem tesz eleget feladatának, illetve ha megmásítja a tanítást.  A szentlecke üzenete is világos és egyértelmű. Állapotbéli feladataink felelősségéről szól. Amennyiben igent mondunk egy szolgálatra, jogainkon túl kötelességeink vannak. A vállalt küldetésünkben megnyilvánuló felelősség! Az evangéliumi rész pedig egy párbeszéd Jézus Krisztus és a tisztátalan lélek között. Az üzenet világos: nincs alku! A gonosz......

Részletek


2024. jan.
20
Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja

Az Évközi 3. vasárnap egyben az Isten igéjének a vasárnapja is.  A szentmisének 2 fontos része van: az Ige liturgiája és az Eucharisztia liturgiája.  Évközi 3. vasárnapon Egyházunk figyelmünk középpontjába állítja most Isten igéjét. Hagyjuk, hogy ma különös formában is megszólítson az Ige.  Ehhez egy kis személyes történetet is szeretnék csatolni. 1979-ben, a sikeres érettségi és teológiai felvételit követően katonai szolgálatra vittek el Karánszebesre (Caransebeș). Természetesen az akkori időnek megfelelően bennünket, mint leendő kispapokat különös „bánásmódban” részesítettek. Bőröndünk tartalmát, amellyel bevonultunk, alaposan átvizsgálták. Gyakorlatilag semmilyen személyes dolgot nem vihettünk magunkkal.  A katonai......

Részletek


2024. jan.
13
Évközi 2. vasárnap

Az évközi 2. vasárnap szentírási szakaszai ismételten sok-sok gondolattal ajándékoznak meg bennünket.  – Megnyerő számomra a gyermek Sámuel naivitása és őszintesége. Az, ahogyan készséggel válaszol az Úr hívó szavára: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád?” Ezen vallomás megszületéséig pedig egy utat kell bejárnia, míg végre megbizonyosodik, hogy az Úr szólította meg őt. – „Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja?” – Szent Pál apostol ezen mondata sokkal inkább bátorítás és biztatás, mintsem figyelmeztetés. A mai, testkultuszra épülő világban különös súlya van e mondatnak. S ha ehhez hozzávesszük, hogy testünk a bennünk lakó Szentlélek......

Részletek


2024. jan.
06
Urunk megjelenése, Vízkereszt

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 60,1-6) Az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek......

Részletek


2023. dec.
16
Advent 3. vasárnapja - Öröm vasárnapja

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 61,1-2a.10-11) Egyedül a Megváltó hozza meg az igazi boldogságot. A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti......

Részletek


2023. dec.
02
Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8) Az alázatos lélek imája: Bárcsak megnyílna az ég, és mennyei Atyánk elküldené az üdvösséget. Te vagy, Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és......

Részletek


2023. nov.
25
Évközi 34. vasárnap – Krisztus a Világmindenség Királya

Kezdőének: Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké! (Jel 5,12;1,6) Könyörgés: Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből (Ez 34,11-12.15-17) Igazságot teszek a......

Részletek