Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap
szerkesztő

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe. Az Egyháznak is a Szentlélek az erőforrása. Éppen ezért csakis a Szentlélek erejében képes megújulni Egyházunk és Szent Gellért Egyházközségünk. A magunk közösségében egyben ezen ünnepen köszönetet és hálát adunk Egyházközségünk alapításáért, amely 1947. május 13-án történt. Immár 77 esztendős nemes örökségünk, amelyre végtelenül büszkék is vagyunk.

Honlapunk nyitóoldalán így fogadjuk az ide ellátogatókat: „Isten hozta a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség honlapján. Egyházközségünket  1947. május 13-án hozta létre Isten Szolgája, Dr. Johann Baptist Sproll rottenburgi püspök. Jelenleg mintegy 13 ezer híve van a történelmi Magyarország minden tájegységéről.
A 15 misézőhely mindegyikében minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a keresőknek fáklya, az otthontalanoknak otthon és mindenkori híveinknek állandó erőforrás lehessünk.”

Álljon itt imádságunk, amelyet a Szent Gellért Egyházközségért ajánljuk fel:

Istenünk, Te vagy a Történelem Ura!

Te intézed a népek és nemzetek,

a közösségek, a családok

és minden egyes ember sorsát.

A Te gondviselő jóságodból született

a mi baden-württembergi

magyar katolikus Egyházközségünk is.

Köszönjük Neked, hogy általa

annyi magyar testvérünknek adtál

új otthont, itt az idegenben.

Köszönjük Neked, hogy segítő kegyelmed által

ma is tagjaiban, bennünk,

a Te Országod eljövetelén munkálkodsz.

Köszönjük Neked a sok lelkipásztort és hívőt,

akik eddig Egyházközségünket vezették és fenntartották.

Adj neki még számos évet,

hogy a keresőknek fáklya,

az otthontalanoknak otthon,

és mindenkori híveinek

állandó erőforrás lehessen

a Te legnagyobb dicsőségedre

és zarándokló néped testi-lelki javára.

Amen.

Az olvasmányban az első Pünkösdről hallhatunk beszámolót. A pünkösdi csoda ott és akkor számukra, megértették egymást, bár más és más nyelvet beszéltek. Szót érteni, vagyis megérteni egymást. Ez mostani feladatunk!

A korintusi levél tanítása is egyértelmű: lelki adományaink arra szolgálnak, hogy azokat az egy test, vagyis a közösség szolgálatába állítsuk. Nyilván ennek feltétele, hogy magamat a közösséghez tartozónak tartsam. Mit teszek a magam közösségéért? Mit ajándékozok közösségemnek a magam lelki kincseiből? Ezen kérdések egyéni válaszomra várnak.

A galatákhoz írt levélrészlet az emberi szabadság kérdésével foglalkozik, amely egyben a megváltás és megigazulás útját is kijelöli. A testi ember ösztönei és vágyai szolgaságában él, tehát nem szabad. A lelki ember az, akit Isten Lelke vezérel, életét  a Lélek gyümölcsei kísérik. Ez az igazi szabadság! Szabadság Krisztus Jézusban a Szentlélek által!

„Békesség nektek!” – „Vegyétek a Szentlelket!” Bennünket is így szólít meg a feltámadt Jézus Krisztus. Az általa nekünk ajándékozott béke és a Szentlélek erejében küld bennünket is, hogy élő tanúi lehessünk jelen világunkban. Legyünk méltók erre a nemes küldetésre.

Kezdőének:
Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja. (Bölcs 1,7)
Vagy
Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja. (Róm 5,5;10,11)

Könyörgés:
Istenünk, te a mai szentséges ünnepen Egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 2,1-11)
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 103,1ab és 24ac.29bc-30.31 és 34)
Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. (8 G. tónus.)
Vagy: Alleluja. 8. szám.
Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet.
Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.
E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és a porba térnek.
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.
E: Dicsőség legyen az Úrnak örökkön örökké, * örül az Úr minden művének.
Legyen előtte kedves az énekem, * gyönyörűségemet őbenne találom.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 12,3b-7.12-13)
Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.
Ez az Isten igéje.

Vagy:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből (Gal 5,16-25)
Testvéreim! Kérlek benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.
A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.
Ez az Isten igéje

ALLELUJA
Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! (8 G. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20,19-23)
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy:

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 15,26-27;16,12-15)
Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.
Ezek az evangélium igéi

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
Lektor:
1. Vezesd, Urunk, Egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Őrizd meg Szentatyánkat, Ferenc pápát testi-lelki épségben néped kormányzására!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Áraszd Szentlelked ajándékait az Egyház püspökeire és papjaira!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj állhatatosságot!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
6. Add Szentlelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk és Istenünk! Te Pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat. Áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

vagy pünkösdre II.

Pap: Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi ajándékait az Egyházra és az egész világra!
Lektor:
1. Bölcsesség Lelke, segítsd Szentatyánkat, a hittudósokat és a hit tanítóit, hogy meggyőzően hirdessék igazságaidat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és megbecsülésére!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Jótanács Lelke, segítsd a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Tudomány Lelke, segíts, hogy az evilági tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljük!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Jámborság Lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és szeressünk imádkozni!
Hívek: Kérünk téged . . .
6. Erősség Lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjáról!
Hívek: Kérünk téged . . .
7. Az Úr félelmének Lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és a szent dolgok iránt!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Szentlélek Úristen! Te az első Pünkösd ünnepén kiáradtál a világra és az Egyházra; világosítsd meg ma is a hívőket és nemhívőket, hogy az igazságot keressék, felismerjék és meg is valósítsák. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, hogy amint Szent Fiad megígérte, a Szentlélek nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minket minden igazságra. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked – mi Urunk, szentséges ATyánk, mindenható, örök Isten:
Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a Szentlelket azoknak, – akiket az egyszülött Fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünkösdkor, az Egyház születése napján minden népre kiárasztotta az istenismeret fényét, – és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, és a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok – (a te) dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják (éneklik):

Áldozási ének:
Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, és hirdették Isten nagy tetteit, alleluja! (ApCsel 2,4.11)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, te bőségesen árasztod Egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, a mi Urunk által.

(Nyitókép: oltárképrészlet – Szentlélek templom – Szatmárnémeti)

Share

Ajánlott bejegyzések