Évközi 14. vasárnap

Évközi 14. vasárnap
szerkesztő

* * *

Bármilyen megközelítésben szemléljem életemet, bizonyos értelemben vezetői tisztség is osztályrészem. Nyilván ennek alapfeltétele, hogy tisztában legyek státusommal és az azzal járó jogaimmal, illetve kötelességeimmel. Amikor ugyanis egy feladatra igent mondok, elsősorban nem jogaimat, hanem vállalt kötelezettségeimet kell szemlélnem. Igent mondok a családban, munkahelyen, közösségben, a világi és egyházi társadalom adott szintjén egy meghívásra. Ettől kezdve, a megfelelő keretek között, vezetővé is válok. A végső számadásnál pedig csak egyetlen egy dolog fontos: hogyan láttam el vállalt feladataimat.

Mindez azonban, adott körülmények közepette, konfliktusok sokaságával is jár. Kérdés csupán, hogyan kezelem ezen konfliktus helyzeteket? 

Az olvasmányban Ezekiel próféta saját meghívásáról ír. Arról a meghívásról, amely egyben nehéz küldetés is számára: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem”. Ezekiel, a próféta, nem azzal foglalkozik, hogyan fogadják őt. Betöltött küldetéséről kell számot adnia. Fájdalmas szembesülni az elutasítás gondolatával. Egyetlen módja és útja van az ilyen jellegű, konfliktusos helyzetek feloldásának, ami nem más, mint az egyéni megtérés. Nem a másiknak, hanem nekem van szükségem megtérésre.

Jövőnket illetően sokszor a félelem, bizonytalanság és kétely érzése kerít hatalmába. Az Úr üzen Szent Pállal: „Elég neked az én kegyelmem.” A jelenben kell élnem, azzal az ősbizalommal, hogy a holnaphoz mindig megkapom a szükséges és elégséges kegyelmet Istentől. Szent Pál apostol nem fél megmutatni gyengeségeit. Mi több, gyöngeségeivel dicsekszik. Egyértelmű a szentlecke üzenete mindannyiunk számára: Istenben, örök tervében és szándékában, tervezzem meg  életemet. Ennek pedig útja, hogy erősítem iránta való bizalmamat.

Az evangélium arról számol be, hogy milyen az, amikor előítéleteink foglyaivá válunk. Éppen úgy, mint Názáret lakói. Ott és akkor nem tudtak a helybéliek örülni Jézus Krisztus érkezésének. Mi több, megbotránkozta benne. Ilyen az, amikor nem tudunk felülemelkedni előítéleteink bennünk kialakított képén. Mit kezdek a magam előítéleteivel?

Vasárnap délután van, 2024. július 7.  A mai napra tervezett Családi Napunkat nem tudtuk megtartani, külső okok miatt. Éppen ezért délelőtt elmentem a német közösség szentmiséjére, a Bruder Klaus templomba. Egyszerűen csak beültem a padba. Mindössze tízen voltunk. Mégis végtelenül boldog és hálás voltam. Igaz, hogy a mi Családi Napunk és a tervezett közösségi szentmise elmaradt, de…

2023. szeptemberétől, azaz 10 hónapon keresztül, egyetlen hétvégén és kötelező ünnepen sem maradt el szentmise egyházközségünkben. Ez több, mint 160 szentmisét és találkozást jelent. Ha valamiért, ezért én nagyon hálás vagyok. „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”

Kezdőének:
Befogadtuk, Istenünk, irgalmasságodat templomod belsejében. Miként neved, Istenünk, ügy dicséreted is betölti a föld határait, jobbod telve igazsággal. (Vö. Zsolt 47,10-11)

Könyörgés:
Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből (Ez 2,2-5)
Ezekiel így ír prófétai meghívásáról:
Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr beszélt hozzám.
Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaiknak kemény a fejük és megátalkodott a szívük. Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten. Akár meghallgatják, akár nem hallgatják – mert hiszen lázadó nemzedék ez –, megtudják, hogy próféta van közöttük.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 122,1-2a.2bcd.3-4)
Válasz: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. (2. tónus.)
Előénekes: Szememet hozzád emelem, * hozzád, aki a mennyben lakozol.
Íme, miként a szolgák szeme * uruk kezére figyel.
Hívek: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
E: Miként a szolgálók szeme úrnőjük kere, * úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
H: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
E: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert igen elteltünk gyazattal.
Túlságosan megtelt a lelkünk * a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvesével.
H: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2Kor 12,7-10)
Testvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”
Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Az Úr Lelke van rajtam, * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. (Lk 4,18 – 7b. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 6,1-6)
Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Mennyei Atyánk üdvözíteni akar minket. Imádkozzunk most azért, hogy kegyelmét mindig készséges lélekkel fogadjuk!
Lektor:
1. Áraszd, Urunk, Egyházad pásztoraira az erősség Lelkét, hogy mindig bátran hirdessék az evangéliumot!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Vess gátat a világban a hitetlenség terjedésének, és az Egyház elleni gyűlöletnek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Óvd meg a népeket attól, hogy a földi jólét keresésében letérjenek az örök üdvösség útjáról!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Ne engedd, hogy valaha is visszautasítsuk a felismert igazságot!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add, hogy az ifjúság készséggel kövesse lelkiismeretének jóra ösztönző szavát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mindenható, örök Isten! Szent Fiad mondotta, hogy aki a Szentlélek ellen vétkezik, nem nyer bocsánatot sohasem. Kérünk, óvj meg minket a megátalkodás szellemétől, hogy bűneink bocsánatát elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik.(Zsolt 33,9)
vagy
Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket – mondja az Úr. (Mt 11,28)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, a mi Urunk által.

Share

Ajánlott bejegyzések