Vasárnapi gondolatok


2023. szept.
23
Évközi 25. vasárnap

Kezdőének: Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, meghallgatom őket, és Uruk leszek mindörökre. Könyörgés: Istenünk, te szent törvényedet az isten- és emberszeretet parancsában foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlétekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 55,6-9) Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös;......

Részletek


2023. szept.
16
Évközi 24. vasárnap

Kezdőének: Adj békét, Urunk, nekünk, akik benned bizakodunk, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak; hallgasd meg hűséges néped könyörgéseit. (Vö. Sir 36,18) Könyörgés: Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir 27,30-28,7) Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki......

Részletek


2023. szept.
02
Évközi 22. vasárnap

Kezdőének: Könyörülj rajtam, Uram; látod: egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak. (Zsolt 85,3-5) Könyörgés: Urunk, erősséges szent Istenünk, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 20,7-9) Az Úr szava gyalázatomra vált. Jeremiás próféta......

Részletek


2023. júl.
30
Évközi 17. vasárnap

Kezdőének: Szent hajlékában lakik az Isten; az egyetértőket házába fogadja, ő ad népének hatalmat és erőt. (Zsolt 67,6-7.36) Könyörgés: Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó: áraszd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből (1Kir 3.5.7-12) Trónra léptekor Salamon bölcsességért könyörög. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt Isten: „Bármit......

Részletek


2023. júl.
16
Évközi 15. vasárnap

Kezdőének: Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem. (Zsolt 16,15) Könyörgés: Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 55,10-11) Az eső megöntözi a földet, és termővé teszi. Így szól az Úr: Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza,......

Részletek


2023. júl.
09
Évközi 14. vasárnap

Kezdőének: Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal. (Zsolt 47,10-11) Könyörgés: Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből (Zak 9,9-10) Íme, közeleg királyod. Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod:......

Részletek


2023. júl.
01
Évközi 13. vasárnap

Kezdőének: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, ujjongjatok Istennek dicsérő szóval! (Zsolt 46,2) Könyörgés: Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből (2Kir 4,8-11.14-16a) Isten megjutalmazza a sunemi asszonyt, aki segíti az Isten emberét. Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult és átment Sunembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta......

Részletek


2023. jún.
25
Évközi 12. vasárnap

Kezdőének: Népének erőssége az Úr, Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged, légy pásztora és te vezesd mindörökké! (Zsolt 27,8-9) Könyörgés: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 20,10-13) Megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak gyalázkodását: „Rettegés......

Részletek


2023. jún.
18
Évközi 11. vasárnap

Kezdőének: Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! Segítségem te vagy, el ne taszíts, ne hagyj magamra, megmentő Istenem. (Zsolt 26,7.9) Könyörgés: Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmed segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 19,2-6a) Papi királyságom és szent népem lesztek. Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A Sínai pusztába érkeztek,......

Részletek


2023. jún.
10
Évközi 10. vasárnap

OLVASMÁNY  (Oz 6, 3-6)      Igazában az ószövetségi kinyilatkoztatás is magát az embert akarta átformálni. A külső tettek, a vezeklés, az ima, az áldozatbemutatás arra való volt, hogy a belső hódolatot fejezze ki. Isten közeledése áldást jelent, azért annak örülni kell, mint a hajnali derengésnek vagy a termést hozó esőnek. A nép istentisztelete azonban kimerült a külsőségekben. Olyan mint a köd, amely elszáll, ha kisüt a nap, mert nincs bennük igazi hit és engedelmesség. OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből Nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet. „Törekedjünk megismerni az Urat: biztosan......

Részletek