Vasárnapi gondolatok


2023. jan.
21
Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja

Kezdőének: Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen. Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség! (Zsolt 95,1.6) Könyörgés: Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 8,23b–9,3) A pogány nemzetek területén a nép nagy fényességet lát. Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét. De az eljövendő napokban megdicsőíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét.......

Részletek


2023. jan.
14
Évközi 2. vasárnap

Kezdőének: Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk! (Zsolt 65,4) Könyörgés: Mindenható, örök Isten, te kormányozod a mennyet és a földet: hallgasd meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 49,3.5-6) A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem légy. Az Úr így szólt hozzám: „A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni!” Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétől fogva szolgájává lett,......

Részletek


2023. jan.
08
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Kezdőének: Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. (Vö. Mt 3,16-17) Könyörgés: Mindenható, örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. vagy Istenünk, egyszülött Fiad hozzánk......

Részletek


2023. jan.
05
Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 60,1-6) Az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek......

Részletek


2023. jan.
01
Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből Hívják le Izrael, fiaira a nevemet, és én megáldom őket. Így szólt az Úr Mózeshez: „Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal: Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget! Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.” Ez az Isten igéje. Szám 6,22-27 VÁLASZOS ZSOLTÁR Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. 5. tónus. Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten,......

Részletek


2022. dec.
29
A Szent Család: Jézus, Mária és József 

Kezdőének: A pásztorok gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Gyermeket. (Lk 2,16) Könyörgés: Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk: gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amennyiben nem vasárnap ünneplik csak egy olvasmányt kell venni az evangélium előtt. OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből Aki féli az Urat, tiszteli szüleit. Isten tekintélyt......

Részletek


2022. dec.
24
Karácsony ünnepe

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 52,7-10) Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened”. Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra. Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.......

Részletek


2022. dec.
11
Advent 3. vasárnapja - Gaudete vasárnap

Advent 3. vasárnapja – Gaudete-vasárnap Kezdőének: Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van! (Fil 4,4.5) Könyörgés: Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 35,1-6a.10) Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nekünk. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint......

Részletek


2022. dec.
04
Advent 2. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja Kezdőének: Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30) Könyörgés: Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 11,1-10) Igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak. Azon a napon: Vessző kél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke,......

Részletek


2022. nov.
27
Advent 1. vasárnapja

Advent 1. vasárnapja („A” egyházi év kezdete) Kezdőének: Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent! Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. (Zsolt 24,1-3) Könyörgés: Mindenható, örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökkévalóságban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 2,1-5) Egybegyűjti az Úr a nemzeteket Isten országának örök békéjére. Izajásnak, Ámosz fiának látomása Dudáról......

Részletek