Vasárnapi gondolatok


2023. júl.
16
Évközi 15. vasárnap

Kezdőének: Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem. (Zsolt 16,15) Könyörgés: Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 55,10-11) Az eső megöntözi a földet, és termővé teszi. Így szól az Úr: Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza,......

Részletek


2023. júl.
09
Évközi 14. vasárnap

Kezdőének: Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal. (Zsolt 47,10-11) Könyörgés: Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből (Zak 9,9-10) Íme, közeleg királyod. Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod:......

Részletek


2023. júl.
01
Évközi 13. vasárnap

Kezdőének: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, ujjongjatok Istennek dicsérő szóval! (Zsolt 46,2) Könyörgés: Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből (2Kir 4,8-11.14-16a) Isten megjutalmazza a sunemi asszonyt, aki segíti az Isten emberét. Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult és átment Sunembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta......

Részletek


2023. jún.
25
Évközi 12. vasárnap

Kezdőének: Népének erőssége az Úr, Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged, légy pásztora és te vezesd mindörökké! (Zsolt 27,8-9) Könyörgés: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 20,10-13) Megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak gyalázkodását: „Rettegés......

Részletek


2023. jún.
18
Évközi 11. vasárnap

Kezdőének: Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! Segítségem te vagy, el ne taszíts, ne hagyj magamra, megmentő Istenem. (Zsolt 26,7.9) Könyörgés: Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmed segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 19,2-6a) Papi királyságom és szent népem lesztek. Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A Sínai pusztába érkeztek,......

Részletek


2023. jún.
10
Évközi 10. vasárnap

OLVASMÁNY  (Oz 6, 3-6)      Igazában az ószövetségi kinyilatkoztatás is magát az embert akarta átformálni. A külső tettek, a vezeklés, az ima, az áldozatbemutatás arra való volt, hogy a belső hódolatot fejezze ki. Isten közeledése áldást jelent, azért annak örülni kell, mint a hajnali derengésnek vagy a termést hozó esőnek. A nép istentisztelete azonban kimerült a külsőségekben. Olyan mint a köd, amely elszáll, ha kisüt a nap, mert nincs bennük igazi hit és engedelmesség. OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből Nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet. „Törekedjünk megismerni az Urat: biztosan......

Részletek


2023. jún.
03
Szentháromság vasárnapja

Kezdőének: Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt velünk. Könyörgés: Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 34,4b-6.8-9) Az Úr irgalmas és könyörülő Isten. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút......

Részletek


2023. máj.
27
Pünkösdvasárnap

Kezdőének: Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja. (Bölcs 1,7) vagy Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja. (Róm 5,5;10,11) Könyörgés: Istenünk, te a mai szentséges ünnepen Egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY az Apostolok......

Részletek


2023. máj.
20
Húsvét 7. vasárnapja

OLVASMÁNY  (ApCsel 1, 12-14) Jézus mennybemenetele után megkezdődött az Egyház időszaka. A felső terem, ahol összegyűltek, bizonyára az utolsó vacsora színhelye volt Az apostolok nevének felsorolósa mutatja, hogy Jézus már szervezett közösséget hagyott itt s ez volt az Egyház magja De életének kibontakozásához meg kellett várni a Szentlélek e jöveteléi s erre imádsággal készülnek. Az Egyház elsősorban hívő Egyház, amely felülről kapja a természetfölötti ajándékot Mária úgy van a közösségben, mint Jézus anyja és mint az Egyház anyja. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak. Miután ,Jézus fölvétetett a......

Részletek


2023. máj.
13
Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja – A társadalmi kommunikáció világnapja Kezdőének: Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a földön: megváltotta az Úr az ő népét, alleluja. (Vö. Iz 48,20) Könyörgés: Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 8,5-8.14-17) Rájuk tették a kezüket, s azok megkapták a Szentlelket. Abban az időben: Fülöp elment Szamaria városába,......

Részletek