Advent 3. vasárnapja – Öröm vasárnapja

Advent 3. vasárnapja - Öröm vasárnapja
szerkesztő

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 61,1-2a.10-11)
Egyedül a Megváltó hozza meg az igazi boldogságot.
A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Lk 1,46-48.49-50.53-54)
Válasz: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét. (3a. tónus.)

Előénekes: Magasztalja az én lelkem az Urat, * és szívem ujjong üdvözí Istenemben.
Mivel tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,* íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Hívek: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.

E: Mert nagy dolgot művelt velem ő, aki hatalmas, * ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik istenfélők.
Hívek: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.

E: Az éhezőket minden val betölti, * a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt, * megemlékezett irgalmáról.
H: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz 5,16-24)
Őrizze meg Isten a szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül!
Testvéreim!
Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. (Iz 61,1 – 7b. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1,6-8.19-28)
Köztetek van az, akit ti nem ismertek.
Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?”
Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK (Jn 1,6-8.19-28)
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a tiszta lélek derűjével készülhessünk Megváltónk eljövetelének ünnepére!
Lektor:
1. Világosítsd meg, Urunk, Szentatyánkat, N. pápát és püspökeinket, hogy mindig a helyes úton vezessék népedet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Irányítsd az államférfiakat, hogy jóléthez és boldogsághoz segítsék a nemzeteket!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Áraszd el tanításod fényével az oltár körül egybegyűlt híveket!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Töltsd el a keresztény szeretet melegével otthonainkat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Tedd boldoggá elhunyt testvéreinket örök világosságod által!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk! Keresztelő János tanúságot tett szent Fiad eljöveteléről. Add, hogy örömmel fogadjuk őt a földön, és boldogító látását élvezhessük a mennyben! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

(Kép forrása: Pixabay)

Share

Ajánlott bejegyzések