Évközi 28. vasárnap

Évközi 28. vasárnap
szerkesztő

Kezdőének:
Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad mindig kész az irgalom, Istenünk! (Zsolt 129,3-4)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jótettekre irányuljon. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 25,6-10a)
Az Úr bőséges lakomát rendez, és letörli a könnyet minden arcról.
A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított.
Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk. hogy ő megszabadít minket.
Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának! Lám az Úr keze megpihen e hegyen.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 22,1-3a.3b-4.5.6)
Válasz: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. 9. tónus.
Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti.
Hívek: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.
E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 4,12-14.19-20)
Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.
Testvéreim!
Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak örökkön örökké! Ámen.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Ef 1,17-18 – 8 G. tónus.

Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22,1-14 rövidebb: Mt 22,1-10)
Akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!
Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!” De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!” A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. *
Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?” De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!” Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak! Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma a *-ig

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Forduljunk könyörgő lélekkel mennyei Atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghív szent Fia lakomájára!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad tanítása mindenkihez közvetítse hívó szavadat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a népek úgy törekedjenek a földi jólétre, hogy meg ne feledkezzenek az örök javakról!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy lakomádra hívó szavadat mindig meghalljuk, és készséggel kövessük!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy mindig a megszentelő kegyelem menyegzős köntösében várjuk az örök életre szólító szavadat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy híveid keressék egymás barátságát, és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Engedd, hogy hívó szavadat soha el ne nyomja szívünkben a világ zaja, és mindig készek legyünk hívásod követésére! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, fogadd el híveid könyörgéseit és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, hogy odaadó szolgálatunk révén a mennyei dicsőségbe jussunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Jómódúak éheznek és nyomorognak; aki Istent keresi, az nem szenved hiányt a jóban. (Zsolt 33,11)
vagy
Amikor ismét megjelenik az Úr, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. (1Jn 3,2)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérve kérjük Fölségedet, Istenünk, hogy amint Fiad szent testével és vérével táplálsz, tégy minket az isteni élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által.

(Képek forrása: Instagram)

Share

Ajánlott bejegyzések