Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap
szerkesztő

Kezdőének:
Imádságom jusson színed elé, Uram, hajlítsd füledet kérésemre! (Zsolt 87,3)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Isten, kegyelmeddel tarts távol tőlünk minden rosszat. Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 6,12-16)
A bölcsességre rátalálnak, akik keresik.
A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 62,2.3-4.5-6.7-8)
Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. 7b. tónus.
Előénekes: Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * az én Istenem te vagy nékem.
Téged szomjaz a lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje.
Hívek: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, * ezért ajkam dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Még fekvőhelyemen is rád gondolok, * hajnalig rólad elmélkedem.
Valóban te lettél védelmezőm, * szárnyaid oltalmában örvendezem.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. (1Tessz 4,13-18)
Isten feltámasztja azokat, akik Jézusban hunytak el.
Testvéreim!
Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. *
Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk.
Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma a *-ig
 

ALLELUJA
Virrasszatok és készen álljatok, * mert nem tudjátok, hogy az Emberfia melyik órában érkezik. Mt 24,42a és 44 – 8G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 25,1-13)
Íme, jön a Vőlegény! Menjetek eléje!
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.
Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghívott szeretett Fia menyegzőjére!
Lektor: 1. Hogy az Egyház pásztorai éberen őrködjenek a rájuk bízottak üdvössége fölött!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy a gazdag népek és a jólétben élő emberek ráébredjenek a szegények iránti felelősségükre!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy a földi élet gondjai el ne tereljék figyelmünket a Krisztussal való találkozásról!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy életünk végén a szentkenet olajával megerősítve eljussunk szent színed látására!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy megkapják az őszinte bűnbánat kegyelmét mindazok, akiket hirtelen halál ragad el a földi életből!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mennyei Atyánk! Egyszülött Fiad tanításából tudjuk, hogy van örök élet. Segíts, hogy az örök életre hívó szavad virrasztva és felkészülten találjon minket! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, tekints megengesztelődve erre az áldozatra, hogy szívünk odaadásával elérjük, amit Fiad halálára emlékezve ünneplünk. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Áldozási ének:
Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes vizekhez vezet. (Zsolt 22,1-2)
vagy
A tanítványok felismerték az Úr Jézust a kenyértöréskor. (Lk 24,35)

Áldozás utáni könyörgés:
Hálát adunk, Istenünk, hogy szentségi ajándékoddal tápláltál minket. Kérjük, hogy Szentlelked kiáradása által maradjon meg az igazlelkűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd működni kezdett. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép forrása: Instagram – Szénégető István atya)

Share

Ajánlott bejegyzések