Vasárnapi gondolatok


2019. aug.
01

2019. augusztus 25. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP Életünk végső célja, az üdvösség elnyerésének lehetősége a legfontosabb kérdés számunkra. Fülünkbe cseng Jézus ismert figyelmeztetése: Mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is magának, lelke azonban kért szenved. Az örök üdvösség elérésének reménye nagy-nagy ösztönzést ad nekünk a becsületességre, az életben való helytállásra, életünk keresztjeinek türelmes hordozására. KEZDŐÉNEK                                                        Zsolt 85, 1–3 Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik. Könyörülj rajtam, Uram; látod: egész nap hozzád kiáltok. OLVASMÁNY                                                        Iz 66, 18–21 Izrael népét boldog örömmel töltötte el az......

Részletek


2019. júl.
08

július 7. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP Július: Jézus Szent Vérének hónapja A szentmise imádságaiban és szentírási szövegeiben gyakran hallunk a békéről. Ez ugyanis Isten egyik nagy-nagy adománya számunkra. A béke megvalósításának fontos feltétele a kiengesztelődésre és megbocsátásra való készség. Kérjük ehhez Urunk hathatós segítségét, kegyelmét. KEZDŐÉNEK                                                   Zsolt 47, 10–11 Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal. OLVASMÁNY                                                      Iz 66, 10–14c A babiloni fogságból hazatért nép sok viszontagság közepette végezte az újjáépítés munkáját. Néha bizony elkeseredtek és elégedetlenek voltak sorsukkal. A próféta......

Részletek


2019. máj.
21
Húsvét 6. vasárnapjától Pünkösdig

május 26. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA Alleluja + Alleluja + Alleluja Az egyes emberek és az emberi közösségek is sok-sok gonddal, nehézséggel küzködnek. Az Egyház azáltal nyújt segítséget emberi problémáink megoldásához, hogy párbeszédet kezdeményez a világgal. Rávetíti az evangélium fényét a megoldásra váró kérdésekre és rendelkezésre bocsátja a kegyelem erejét. OLVASMÁNY                                     ApCsel 15, 1–2, 22–29 Szent Pál azt hirdeti, hogy a pogányságból megtért hívőkre nem kötelezők a mózesi előírások. Így döntött az apostoli zsinat is. Ugyanekkor a megtért pogányoktól azt kérte, hogy tartsanak tiszteletben a zsidó-keresztény testvéreik által megszokott, egyes ősi zsidó hagyományokat.......

Részletek


2019. máj.
02

2019. MÁJUS 5. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA ANYÁK NAPJA   A hit a keresztény élet alapja. Mi törekszünk arra, hogy becsületesen éljünk, kötelességeinket teljesítsük, embertársainkat szeressük, mert hiszünk Istenben, aki lát minket, számontartja és megjutalmazza tetteinket. Mi türelmesen hordozzuk keresztjeinket és elfogadjuk a halált is, mert hisszük, hogy a földi élet csak zarándokút. A végállomás odaát van, ahol már nem lesz könny és szenvedés, hanem örökkétartó öröm és boldogság. OLVASMÁNY                              ApCsel 5, 27b–32. 40b–41 A keresztény élet velejárója a tanúságtétel. Hirdessük Jézus életét, halálát és feltámadását. De ne csupán szavunkkal, hanem életünkkel is.......

Részletek


2019. ápr.
20

ÁPRILIS 21. HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA   A liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az örök élet ajándékát. KEZDŐÉNEK                                          Lk 24, 34 vö. Jel 1, 6 Valóban feltámadt az Úr, alleluja. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. OLVASMÁNY                                     ApCsel 10, 34a. 37–43 Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések......

Részletek


2019. ápr.
10
Virágvasárnap

2019. ÁPRILIS 14. VIRÁGVASÁRNAP: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA Virágvasárnap ünnepli az Egyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. Az ünnepnek kettős jellege van: egyrészt a győzelem és a megdicsőülés napja, amelynek jele a győzelmi pálma vagy barka, másrészt a szenvedés és a halál ünneplése is ez a nap, amelynek jele a misében szereplő passió, vagy szenvedéstörténet. URUNK JERUZSÁLEMBE VALÓ BEVONULÁSÁNAK EMLÉKEZETE Megváltó Királyunk elébe megyünk… (SZVU 77. ének) Vagy: Hozsanna Dávid Fiának… (Éneklő Egyház 802. ének) Üdvözlés – Könyörgés Evangélium * Lk 19, 28–40 Jézus jeruzsálemi bevonulása valóságos diadalmenet. Ő......

Részletek


2019. ápr.
05

2019. ÁPRILIS 7. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA Sokan azt mondják: a rosszat gyökerestül ki kell irtani. Az evangélium szelleme viszont azt kívánja, hogy a fizikai betegséghez hasonlóan az erkölcsi rosszat is igyekezzünk meggyógyítani. A lélektan és neveléstan egyértelműen tanúsítja, hogy a kemény büntetésnél hatékonyabb gyógyszer a türelem és a szeretet. OLVASMÁNY                                                        Iz 43, 16–21 A próféta  azzal vigasztalja a fogságban lévő népét: Isten mindig hű marad a népével kötött szövetséghez. Bízzanak benne: most is megmutatja majd hatalmát, mint a régebbi időben. Hazavezeti népét, élvezni fogják jótéteményeit, és hirdetik majd dicsőségét. VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    125.......

Részletek


2019. márc.
21

2019. március 31. Nagyböjt 4. vasárnapja   Isten szereti a világot, mert ő teremtette. Szeret minket is, hiszen teremtményei vagyunk. Mi emberek gyakran próbára tesszük türelmét, mert hálátlanul szembefordulunk vele: bűnökkel bántjuk meg őt. Isten azonban bűneinkben sem hagyott magunkra: szeretetből elküldte Egyszülött Fiát a mi megváltásunkra. OLVASMÁNY                                               Józs 5, 9a. 10–12 A választott nép pusztai vándorlása előképe volt az Egyház földi vándorlásának, amely az örök haza felé tart. Isten gondviselő szeretetével őrködött népe fölött. Ugyanezt megtapasztalhatjuk mi is, ha megtartjuk parancsait. VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       53. Zsoltár Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen......

Részletek


2019. febr.
18
Évközi 6. vasárnap

2019. FEBRUÁR 17. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP Minden ember boldogságra vágyik. Mi az, ami embert boldoggá tehetne? – kérdezi a költő. A válasza pedig ez: „Kincs, hír, gyönyör, legyen bár mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szív-öröm” (Vörösmarty Mihály). A boldogság ugyanis maga az Isten. Ezért nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem találjuk benne boldogságunkat (Szent Ágoston). KEZDŐÉNEK                                                 Zsolt 30, 3–4 Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem valóban te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem! OLVASMÁNY                                                          Jer 17,......

Részletek


2019. febr.
04

február 3. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP   „Isten a szeretet” (1 Jn 3, 9). Szeretetből küldi prófétáit, majd Egyszülött Fiát, nemcsak az ószövetségi választott néphez, hanem minden néphez. Aki a szeretetet gyakorolja, kedves lesz Isten előtt, mert tettei Istenhez hasonlítanak. KEZDŐÉNEK                                                 Zsolt 105, 47 Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk, és dicséreted legyen dicsekvésünk. OLVASMÁNY                                              Jer 1, 4–5. 17–19 Jeruzsálemet idegen hadsereg ostromolta. Isten Jeremiás prófétát választotta ki arra, hogy erőt öntsön az ostromolt város csüggedő lakóiba. Megígéri nekik, hogy mindig mellettük áll majd......

Részletek