Évközi 30. vasárnap – A év

Évközi 30. vasárnap - A év
szerkesztő

2020. október 25. ÉVKÖZI 30. vasárnap

A Papság vasárnapja

Az isten- és emberszeretet szoros kapcsolatban van egymással. Aki megízlelte az Isten megismerésének és szeretetének örömét, indítást érez arra, hogy ezt az örömét megossza embertársaival. Az Istentől kapott szeretetet tovább akarja adni másoknak. Az első keresztények életében a kívülállók megcsodálták, hogy hitük milyen szépen megmutatkozik az egymás iránt való magatartásukban.

KEZDŐÉNEK Zsolt 104, 3 –4

Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig!

OLVASMÁNY Kiv 22, 20–26

Isten a mi Teremtőnk és Atyánk, akinek engedelmességgel tartozunk. Az Isten iránti tiszteletet és engedelmességet elsősorban a felebaráti szeretet megtartásával lehet igazolni. Ennek viszont egyik legszebb megnyilatkozási formája a rászorulók: a gyengék és a szegények támogatása. Az irgalmasság testi és lelki cselekedetének gyakorlása mindig fontos feladata volt a keresztény embernek.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 17. Zsoltár

Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

SZENTLECKE 1 Tessz 1, 5c–10

A tesszaloniki hívek jól tették, hogy Krisztushoz csatlakoztak. Ezzel az életet és az üdvösséget választották. Isten ugyanis, aki Krisztust feltámasztotta és megdicsőítette, a benne hívőknek is megadja a feltámadást és dicsőséges örök életet.

ALLELUJA Jn 14, 23

Jézus mondja: Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.

EVANGÉLIUM Mt 22, 10–40

Az írástudók Jézus korában is sokat vitatkoztak arról, hogy a törvényben szereplő 248 buzdító és 365 tiltó parancs közül melyik a legfontosabb. Jézusnak is feltették a kérdést. Ő határozottan és egyértelműen ezt válaszolta: Szeresd Uradat, Istenedet és szeresd felebarátodat. A Szentírás arról is tanúskodik, hogy az istenszeretet lényege: tegyük meg Isten akaratát. A felebaráti szeretet legfőbb jellemzői pedig: a tisztelet, a jóakarat, a segítőkészség és a türelem.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Minden szentmisén kérdezzük meg magunktól: tudatosan törekszem–e arra, hogy embertársainkban Krisztust lássam és szolgáljam. Ez a feltétele annak, hogy nyugodt lelkiismerettel járulhassak az Úr asztalához.

Nem méltó Jézus barátságára, aki közömbös mások sorsa iránt, vagy lenézést, irigységet és haragot táplál szívében.

A PAPSÁG VASÁRNAPJA

Az egyházi rend szentsége

(1) A pap az Egyház üdvözítő misztériumának része, sajátos meghívását és szolgálatát az Egyházban kapja, az Egyházban éli, az Egyház javára.

(2) A pap testvére azoknak, akikkel együtt osztozik az istengyermekség méltóságában, Krisztus követésében, a Szentlélek általi fölkenésben Istennek az erényes élettel való megdicsőítésére, az életszentségre szóló meghívásban.

(3) A pap küldetése sajátos részesedés Krisztus és az egész Egyház küldetésében: a tanítói (prófétai, martüria), a megszentelői (papi, liturgia) és a királyi (pásztori, diakónia) küldetésben, amely által kommunio épül a Szentháromság egy Istennel és az Egyház tagjai, valamint minden ember között.

IMÁDSÁG A PAPOKÉRT

Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged, hogy ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad, Istennek szent anyja!

Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket és a megtörtszívűeket; őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat, Megváltónknak Anyja!

Hitnek Anyja, aki elkísérted a templomba az Emberfiát, hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket; ajánld az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak papjait, Szövetség Szent Szekrénye!

Egyháznak Anyja, aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között az új népért és pásztoraiért imádkoztál; eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét, Apostolok Királynője!

Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében, kerested őt, a Mestert a sokaságban, mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről, s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul; aki fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el az öröktől fogva meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat, Papok Édesanyja! Ámen.

OKTÓBER: A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA

A rózsafüzér, amellett hogy imádság a békéért, mindig a család imádsága is, és imádság a családért is. Korábban különösen is kedves imádsága volt a keresztény családoknak, és bizonyosan ápolta bennük a közösséget. Nem szabadna elveszítenünk ezt a drága örökséget. Vissza kell térnünk a családban és a családokért végzett imádsághoz, felhasználva a rózsafüzért is.

Szent II. János Pál pápa

(fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit)

Share

Ajánlott bejegyzések