Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja
szerkesztő

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 48,20 Vagy: Ho 85; ÉE 552
Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja,
hirdessétek mindenütt a földön:
megváltotta az Úr az õ népét, alleluja.

KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük
Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel
mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel
felidézünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-
örökké. – Ámen.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl – (ApCsel 8,5–8. 14–17)

Rájuk tették a kezüket, s azok megkapták a Szentlelket.

Abban az időben: Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban.
Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk, Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 65,1–3a 4–5. 6–7a 16 és 20 10. tónus
Válasz: Minden föld Istent dicsérje!

Minden föld dicsérje az Istent, * dicső nevének zsoltárt zengjetek.
Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * „Mily csodásak a te műveid!”

– Minden föld Istent dicsérje! 

Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, * nevedet zsoltárral dicsérje.
Jöjjetek, és lássátok Isten műveit, * csodálatos, amit az emberekért végbe vitt.

– Minden föld Istent dicsérje! 

Szárazfölddé tette a tengert, * gyalogszerrel keltek át a vízen.
Örvendezzünk tehát őbenne, * mert hatalmával uralkodik mindörökké.

– Minden föld Istent dicsérje! 
Jertek ide mind, és halljátok, † kik félitek az Istent, * elmondom, mily nagy dolgot tett vélem.
Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tõlem irgalmát.

– Minden föld Istent dicsérje! 

SZENTLECKE Szent Péter apostol elsõ levelébõl – (1Pét 3,15–18)
Test szerint ugyan megölték Jézust, de a Lélek szerint életre kelt.

Szeretteim! Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben! Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
Jobb ugyanis, ha inkább jótetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az Igaz a bűnösökéért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték õt, de a Lélek szerint életre kelt.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jézus mondja: † „Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.
Alleluja. Jn 14,23 – 8G tónus

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből – (Jn 14,15–21)
Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik.
Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Testvéreim! A mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük
szent Fiát. Kérjük ehhez bizalommal segítségét!

1. Hogy Egyházad mindig Krisztus útján járjon! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet! – Kérünk téged…

3. Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat! – Kérünk téged…

4. Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat! – Kérünk téged…

5. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot Krisztusban való hitükről! – Kérünk téged…

Mennyei Atyánk! Hallgasd meg könyörgésünket. Segíts, hogy Fiad útján járjunk, kövessük az õ tanítását, s így elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.AZ ADOMÁNYOK

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal
együtt. Add, hogy kegyelmed erejébõl megtisztulva
atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.

ÁLDOZÁSI ÉNEK – (Jn 14,15–16)

Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat – mondja az Úr.
Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek,
aki veletek marad mindörökké, alleluja.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz
minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentség
kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áraszd szívünkbe.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!

1.- Isten, aki egyszülött Fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az istengyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával! – Ámen.

2.- Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét! – Ámen.

3.- Miután pedig a hit által új életre támadtok Fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá, a mennyei hazába! – Ámen.

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. – Ámen.

* * *
Akik már megkapták a Szentlélek lefoglaló zálogát, és a feltámadás
reményének a birtokosai, azok a jövendõ feltámadást
már jelenvalónak tartják, és azt hangoztatják, hogy ezentúl
nem tekintenek senkit emberi szempontból. Mindnyájan lelkiek
vagyunk ugyanis, és mentesek a testi romlandóságtól.
Mert amikor felragyogott felettünk Isten egyszülött Fia, hasonlóvá
lettünk a mindent éltetõ Igéhez.
(Alexandriai Szent Cirill püspöknek
a második korintusi levélhez írt magyarázatából)

 

Share

Ajánlott bejegyzések