Évközi 29. vasárnap – A missziók vasárnapja

Évközi 29. vasárnap – A missziók vasárnapja
szerkesztő

Kezdőének:
Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem! (Zsolt 16,6.8)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 45,1.4-6)
Megfogtam Kürosz jobbját, hogy színe előtt meghódolásra bírjam a nemzeteket.
Az Úr így szól fölkentjéhez, Küroszhoz, akinek megfogja jobbját, hogy színe előtt meghódolásra bírja a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet; hogy megnyissa előtte a kapukat, és ne maradjon egyetlen kapu se zárva: „Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak neveden.
Dicső nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más. Rajtam kívül nincs más isten.
Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugatig megtudják: rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 95,1.3.4-5.7-8.9-10a.c)
Válasz: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát. 4g. tónus.
Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
Hívek: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.
E: Mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, * félelmetesebb az összes isteneknél.
A népek minden istene csak üres semmiség, * az Úr azonban az ég alkotója.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.
E: Népek családjai, adjatok az Úrnak, * adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat.
Ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét, * áldozatot hozva lépjetek udvarába.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.
E: Boruljatok le az Úr előtt, * színe előtt rendüljön meg az egész föld.
Mondjátok a nemzeteknek: „Az Úr uralkodik, * igazságban ítéli meg a népeket.
H: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz 1,1-5b)
Megemlékezünk hitetekről, szeretetekről és reményetekről.
Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség! Mindenkor hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelen gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel!
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, * és tartsátok meg az örök élet igéit. Vö. Fil 2,15d-16a – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22,15-21)
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené.
Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! A földi és az örök haza polgárai vagyunk. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy mind a kettőhöz hűségesnek bizonyuljunk!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az Egyház pásztorai egymással egyetértésben őrizzék és hirdessék a te országod törvényeit!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a népek vezetői megalkuvás nélkül mindenki érdekét, a közjót szolgálják!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy híveid áldozatos szeretettel munkálják embertársaik földi jólétét és örök boldogságát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy a keresztények becsületesen dolgozzanak, példásan teljesítsék állampolgári kötelességeiket!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy a hívek az Egyházat anyagi hozzájárulásukkal is készségesen támogassák!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható Istenünk! Te arra tanítasz minket, hogy megadjuk neked és a földi hazának is, amivel tartozunk. Tarts meg bennünket a tisztesség és a szeretet útján! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd. Kegyelmed segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól és táplálja ínség idején. (Zsolt 32,18-19)
vagy
Az Emberfia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékod gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által.

Share

Ajánlott bejegyzések