Évközi 25. vasárnap

Évközi 25. vasárnap
szerkesztő

Kezdőének:
Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, meghallgatom őket, és Uruk leszek mindörökre.

Könyörgés:
Istenünk, te szent törvényedet az isten- és emberszeretet parancsában foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlétekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 55,6-9)
Az én gondolataim nem a ti gondolataitok.
Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.
Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.
Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 144,2-3.8-9.17-18)
Válasz: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik. (5. tónus.)
Előénekes: Mindennap áldalak ged, * és dicsőítem nevedet örökkön örökké.
Nagy az Úr és minden dicséretre méltó, * nagyságát felfogni nem lehet.
Hívek: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.
E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez ságos, * és irgalmas minden művéhez.
H: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.
E: Igazságos az Úr minden útján, * és szent minden művében.
Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
H: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 1,20a-24.27a)
Számomra az élet Krisztus.
Testvéreim!
Nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent.
Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan!
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Uram, nyisd meg szívünket,* hogy meghallgassuk Fiad igéit. Vö. ApCsel 16,14b – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 20,1-16a)
Talán rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.” Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” Azok ezt válaszolták: „Mert senki sem fogadott fel minket.” Erre azt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe!”
Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: „Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!” Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!” Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: „Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?”
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Isten mindnyájunkat meghívott szőlőjébe. Kérjük tőle: segítsen, hogy hűséges munkásai legyünk.
Lektor: 1. Urunk, őrizd és gondozd szőlődet, az Egyházat, amelyet szent Fiad drága vére árán szerzett!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Segítsd, Urunk, főpásztorainkat, hogy tervszerűen és gondosan irányítsák az apostoli munkát!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy a szülők keresztény felelősséggel vállalják gyermekeik vallásos nevelését!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Hívd szőlődbe a fiatalokat, hogy az evangélium szolgálatában megtalálják életük értelmét!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Adj, Urunk, békés öregséget azoknak, akik munkájuk javát már elvégezték!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk! Te a keresztség és a bérmálás által mindnyájunkat meghívtál munkatársaid közé. Add kegyelmedet, hogy hívó szavadat követve szolgáljuk dicsőségedet! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Te azt rendelted, hogy gondosan megtartsuk parancsaidat. Bár arra irányulnának útjaim, hogy megtartsam rendelkezéseidet. (Zsolt 118,4-5)
Vagy
Én vagyok a jó Pásztor – mondja az Úr -, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem. (Jn 10,14)

Áldozás utáni könyörgés:
Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk, Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban, és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép forrása: Instagram)

Share

Ajánlott bejegyzések