Évközi 12. vasárnap

Évközi 12. vasárnap
szerkesztő

A félelem, mint emberi érzés, állandó része életünknek. Amennyiben okát keressük, akkor mindenképpen a kiszolgáltatottság és védtelenség érzése áll a háttérben. Elsőként arra kell keresnem a választ, hogy mitől félek. Félek a jelentől, a jövőtől. Ugyanakkor az emberektől, eseményektől és történésektől, akikkel és amelyekkel szemben védtelennek érzem magam. Nem utolsó sorban félek múltam rendezetlen és feloldatlan terheitől, melyeket szinte elviselhetetlen teherként cipelek magammal. Ki az, aki a félelem érzésétől megszabadíthat? A mai, évközi 12. vasárnap olvasmányainak közvetített üzenetei szeretnének ebben segítségünkre lenni.

Jób voltaképen bennünket testesít meg, az elégedetlenkedő és panaszkodó embert. Ezzel egyben jelzi is, hogy ezek az emberi érzések a mi életünknek is a részei. Nem kell félünk tőlük. Csakis az istenfélelem jegyében küzdhetjük le: „Az Úr félelme ugyanis a bölcsesség kezdete…Az Úr félelme a rossznak utálata” (Péld 1,7;8,13).

Szent Pál apostol személyesen tapasztalta meg, hogy mit is jelent az Isten szeretete. Ezért tanácsolja, hogy cselekedeteink mozgató rugója a szeretet legyen, amely őt sem hagyta nyugodni. Ez a krisztusi szeretet sürgessen minket is. Krisztusnak élni, aki értem is meghalt. Vagyis szeretetben élni!

Életünkben számtalan vihart élünk meg. A lelkünk mélyén lévő viharokra gondolok, amelyek olykor évtizedeken keresztül állandó kísérői életemben. Mi több, a félelem állandó útitársunkká válik, amely adott esetben bénítóan is hathat rám.  „Az elvarratlan lelki szálakban könnyű megbotlani” – írja Jókai Anna. Megbotlani, elesni és ottmaradni. Ennek az állapotnak feloldása: elvarrni az elesést okozó lelki szálainkat, vagyis hátra hagyni az elesést okozó félelmet. Egyben pedig kérni Jézust, hogy vigyázzon rám. 

Kezdőének:
Az Úr népének erőssége, Fölkentjének szabadulása és menedéke. Mentsd meg népedet, Uram, áldd meg örökségedet, és kormányozd őket mindörökké. (Vö. Zsolt 27,8-9)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jób könyvéből (Jób 38,1.8-11)
Jób panaszára az Úr felelt a viharból, és így szólt: „Ki zárta el kettős kapuval a tengert, amikor előtört a mélység öléből, amikor ruha gyanánt megalkottam neki a felhőket, és ködből pólyát adtam neki, amikor határvonalat szabtam számára, és gátat építettem, kettős kapuval? Azt mondtam neki: »Eddig jöjj, és ne tovább!
Itt törjön meg hullámaid gőgje!«”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 106,23-24.25-26.28-29.30-31)
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad. (8 G. tónus.)
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Előénekes: Akik hajóikon tengerre szálltak, * a nagy vizeken végezték munkájukat,
azok látták az Úr nagy tetteit, * a mély tengeren szemlélték csodáit.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Szavára szélvihar madt, * és hullámai feltornyosultak.
Felemelkedtek az égig, majd a mélységbe zuhantak, * nagy veszedelmükben kétségbe estek.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Gyötrelmükben felkiáltottak az Úrhoz, * aki szorongatásukból kihozta őket.
Szellővé csendesítette a vihart, * hullámai elcsitultak.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Örvendeztek, mert csendesség madt, * és a várva várt révbe vezette az őket.
Nagy jóságáért adjatok hálát az Úrnak, * az emberek fiaival tett nagy csodáiért.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2Kor 5,14-17)
Testvéreim!
Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. (Lk 7,16 – 2. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 4,35-41)
Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?”
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Kérjük Istent, hogy gondviselő hatalmával irányítsa szívünket, és napról napra növelje bennünk a szeretetet!
Lektor:
1. Engedd, Urunk, hogy a népek a mai idők viharában Krisztusnál keressenek oltalmat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa Krisztus erejével kormányozza az Egyházat!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy Krisztus kegyelmével mindannyian új teremtménnyé lehessünk!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy egyházközségünk hívei meghallják: Krisztus szeretete apostolkodásra sürget minket!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Engedd, Urunk, hogy az élet szenvedései és megpróbáltatásai Krisztushoz vezessenek bennünket!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Jóságos Atyánk! Az élet viszontagságaiban nem egyszer próbára teszed hitünket. Kérünk, add, hogy bizalmunkat ilyenkor is megőrizzük irántad! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát. Add, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Mindenek szemei tebenned bíznak, Uram, mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben. (Zsolt 144,15)
vagy
Én vagyok a jó Pásztor, és életemet adom a juhaimért – mondja az Úr. (Jn 10,11.15)

Áldozás utáni könyörgés:
A szent Test és Vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk, Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Krisztus, a mi Urunk által.

Share

Ajánlott bejegyzések