Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja
szerkesztő

Pünkösd utáni első vasárnap Szentháromság vasárnapja. Keresztény hitünk egyik legmélyebb és egyben legcsodálatosabb titkába enged betekintést nyernünk. A hívő embert foglalkoztató kérdések sokasága ez. Ki az Isten? Milyen az Isten? Egyáltalán, megismerhetem Őt?

Amikor ezeket a kérdéseket megfogalmazom és egyben válaszolni is szeretnék rá, nem szabad elfelednem, hogy először is abból kell kiindulnom, ki vagyok voltaképpen én magam. Önismeretem mélysége a feltétele és biztosítéka a három személyű egy Isten benső életének megismeréséhez. Így van ez különben emberi kapcsolatainkat is tekintve. Másrészt nem szabad elfelednem, a másik emberről annyit tudhatok meg, amennyit ő megmutat saját magából. 

A megismerésben két utat választhatunk: az értelem, a ráció és a szív, az érzelem útját. A kép önmagáért beszél: az édesanya, vagy az édesapa amikor ölébe veszi újszülött gyermekét, sohasem az értelem útját választja, hanem a szív, az érzelem útját. Éppen érzelmein, szívén keresztül szerzi meg gyermekével kapcsolatosan első ismereteit. Nagyon helyesen, ott és akkor mennyi mindent „belelát” már szerelme „gyümölcsébe”. Fordítva is igaz, a gyermek szülein keresztül ismeri meg a világot, kerül kapcsolatba embertársaival. Végső soron rajtuk keresztül ismeri meg az Istent. Aztán idővel az érzelmi megismerés útját kiegészítheti az értelmi megismerés útjával. 

Keresztény életünk öröme és boldogsága, hogy az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Nincs is más élethivatásunk, mint ezen nemes hivatásra és küldetésre életünk igenjével válaszolni. Ez az igazi öröm és boldogság.

Az olvasmányban Mózes bátorító szavai hallhatjuk: „Kutasd a régi időket… és vésd a szívedbe…” Történelmi múltunk ismerete megerősít abban a felismerésben, hogy Istenünk szeret és gondoskodik rólunk. Életünk az Ő tenyerében van elrejtve.

A szentlecke is ugyanúgy ebben a felismerésben szeretne megerősíteni. Szabadságra születtünk, és Őt, mennyei Atyánkat „Abba, Atya!” szólíthatjuk meg. Itt újból szemlélhetem édesanyámhoz és édesapámhoz való kötődésemet, kapcsolódásomat. Azt a szabadságérzést, amelyet nekik köszönhetek!

Az evangéliumi rész egyértelműen üzeni, hogy az Egyház kezdettől fogva vallotta a Szentháromság titkát. Egyben ez a titok megsejteti velünk Isten belső életének végtelen gazdagságát. Missziós küldetésünk a tanúságtevés a háromszemélyű egy Istenről, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ennek az örömhírnek továbbadása.

Kezdőének:
Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, és a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt velünk.

Könyörgés:
Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 4,32-34.39-40)
Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez: „Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre! Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, – és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből; megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára? Tudd meg hát és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és lenn a földön az Úr az Isten, senki más! Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utánad gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre!”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 32,4-5.6 és 9.18-19.20 és 22)
Válasz: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott. (5. tónus.)
Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét ség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.
E: Az Úr szavára lett a mennybolt, * szája leheletére a csillagok ezrei.
Mert csak szólt és meglettek, * parancsolt és létrejöttek.
H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.
E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.
E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 8,14-17)
Testvéreim! Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így: „Abba, Atya!”
A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra. (Vö. Jel 1,8 – 9. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 28,16-20)
Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! A mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk! Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét!
Lektor:
1. A Szentháromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. A Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. A Szentháromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az Evangélium világosságára!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. A Szentháromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható, örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, neved segítségül hívása által szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, – mi Urunk, szentséges ATyánk, mindenható, örök Isten:
Te egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, – hanem három SZEmélyben és mégis egyetlen lényegben.
Így, amit isteni szavadra dicsőségedről hittel vallunk, azt Fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük minden különbségtétel nélkül.
Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző Személyt imádunk benne – egyetlen lényegben és egyetlen fenségben.
Ezt dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub- és szeráfkórusok, – kik örökké éneklik, és együtt zengik (mondják):

Áldozási ének:
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya! (Gal 4,6)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, e szentség vétele, és az örökkévaló, egy és oszthatatlan Szentháromság megvallása szolgáljon testünk és lelkünk üdvösségére. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép forrása: Mátraverebély-Szentkút, Nemzeti Kegyhely)

Share

Ajánlott bejegyzések