Húsvét – Húsvét 2. vasárnap

szerkesztő
  1. ÁPRILIS 21.

HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA

 

A liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az örök élet ajándékát.

KEZDŐÉNEK                                          Lk 24, 34 vö. Jel 1, 6

Valóban feltámadt az Úr, alleluja. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.

OLVASMÁNY                                     ApCsel 10, 34a. 37–43

Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg arról, hogy Krisztus valóban feltámadt. A Jézussal való találkozások azt is igazolták, hogy ő már megdicsőült, vagyis az Atyánál van és nagy hatalommal rendelkezik. Isten az élők és holtak bírájává tette.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    117. Zsoltár

Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.   

SZENTLECKE                                                     Kol 3, 1–4

Szent Pál apostol írja: Isten Krisztussal együtt minket is feltámasztott. Ez azt jelenti: Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk forrása. A keresztség révén ugyanis kegyelmi kapcsolatba kerültünk a feltámadt Jézussal. Arra kell törekednünk, hogy ez a kapcsolat a mindennapi erkölcsi életünkben is megmutatkozzék.

Vagy tetszés szerint:

SZENTLECKE                                               1 Kor 5, 6b–8

A kovász átjárja az egész tésztát. Ugyanígy kell átjárnia életünket Krisztus evangéliumának, hogy ne a romlottság és a gonoszság, hanem a tisztaság és az igazság érvényesüljön bennünk.

SZEKVENCIA                            (mondható vagy énekelhető)

A Húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!

Krisztus ártatlan Bárány:

vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját.

Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll:

élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.

Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!

„Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalát,

angyalok jelenését, Urunk halotti leplét.

Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy előttetek.”

Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk.

Győztes Király, könyörülj meg rajtunk! Amen. Alleluja!

ALLELUJA                                                         1 Kor 5, 7b–8a

Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljünk meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát.

EVANGÉLIUM                                                   Jn 20, 1–9

Az üres sír felébresztette az apostolok csodálkozását, de a hitet a megjelenések adták. A megjelenések alkalmával az apostolok meggyőződtek arról, hogy ugyanaz a személy áll előttük, mint akit halála előtt ismertek.

+ + +

Vagy: Más evangélium este mondott szentmisére

             Lk  24, 13–35

Megtört és újjáéledt remény, – ebbe a mondatba lehetne összefoglalni az emmauszi tanítványok evangéliumát. Megtörik a remény, ha valaki elfordul Krisztustól, és feltámad a remény, ha valaki megtalálja Krisztust.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az eucharisztikus imádságban mindig meggyőződéssel és húsvéti örömmel valljuk meg: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!”

ELMÉLKEDÉS

FÖLTÁMADT JÉZUS

Megajándékozunk téged bizalmunkkal, amely arra indít, hogy a jelen pillanatnak éljünk, ne a múltnak. Múltunk már Isten Szívébe merült, jövőnket pedig magadra vetted… Fáradhatatlanul ismétled: „Irántad való szeretetem nem múlik el soha.”                                     Roger testvér

 

HÚSVÉT ÜZENETE

A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az örökkévalóságba torkolló időknek minden kérdése megoldást nyer. Ő a győzelemre, az áldott boldogságba és dicsőségbe vezet el bennünket, a dicsőséges életre, amely soha nem ér véget. Ő a mi életünk és feltámadásunk. Jelenünk és örök jövőnk.                                              Adolf Donder nyomán

 

HÚSVÉTHÉTFŐ

Krisztus feltámadása hitünk és reményünk alapja. Ezzel ugyanis bebizonyította, hogy ő valóban az Isten Fia, akiben bízhatunk. Ezért követhetjük őt nemcsak földi életünkben, hanem dicsőséges feltámadásában is.

Imádkozzunk, testvérek! Uram, add meg nekem, hogy veled járjak és hirdessem az örömhírt: emberek, üdvösség nektek! Add meg, hogy ne féljek, hanem benned bízzam. Add meg, hogy sose tapadjon kezemhez igaztalan pénz, árulás és megvesztegetés díja. Add meg, hogy soha ne hazudjak, hanem örömmel hirdessem, hogy te vagy az én életem. S a viszontlátás reménye éltessen…

Ünnepeljük együtt a feltámadt Krisztust a húsvéti időben! Kegyelme legyen velünk a mindennapokban.

 

HÚSVÉT NYOLCADA

Ezt a nyolc napot az Úr főünnepeként üljük meg, vagyis nem kerülhet helyükbe szentnek az emléknapja. Jézus sírjához érkező asszonyok a hit és a szeretet példaképei számunkra. Az őszinte szeretet és hűség készteti őket arra, hogy megadják Jézusnak a végső tiszteletadást. S ez a szeretet segíti őket abban is, hogy a megjelenés hatására hitük fénye ismét lángra lobbanjon.

 

  1. ÁPRILIS 28.

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

 

Az új litugikus rendelkezések szerint, már nem beszélünk Húsvét utáni vasárnapokról, hanem Húsvét második, harmadik, stb. vasárnapjáról. Húsvét ünneplése tehát nem korlátozódik egy napra, hanem folytatódik tovább, egészen Pünkösdig, 50 napon át. A 3 éves ciklusra osztott (A, B, C) szentírási olvasmányok gazdag bőséggel számolnak be a feltámadt Jézus megjelenéseiről és a feltámadás gyümölcseiről: a keresztségről, az Eucharisztiáról, valamint a végső időkben ránk váró eseményekről.

OLVASMÁNY                                                 ApCsel 5, 12–16

Az apostolokat, kiváltképpen Péter apostolt, sajátos karizmatikus erővel ruházta fel a Szentlélek. Ez is magyarázza apostoli munkájuk sikerét. Péter tekintélye olyan nagy, hogy a betegek attól is gyógyulást várnak, ha az utcán rájuk vetődik az Apostol árnyéka.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                     117. Zsoltár

Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.   

SZENTLECKE                          Jel 1, 9–11a. 12–13. 17–19

János apostol látomásából kitűnik, hogy a feltámadt Jézus él. Egyházát továbbra is vezeti, irányítja szavával és erejével. S az ő választottjai is bízhatnak segítségében: ezt jelenti, hogy a Feltámadott a látomás szerint János apostol vállára teszi jobbját.

SZEKVENCIA                            (mondható vagy énekelhető)

A Húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!

Krisztus ártatlan Bárány:

vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját.

Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll:

élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.

Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!

„Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalát,

angyalok jelenését, Urunk halotti leplét.

Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy előttetek.”

Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk.

Győztes Király, könyörülj meg rajtunk! Amen. Alleluja!

ALLELUJA                                                                    Jn 20, 29

Jézus mondja: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, * boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.”

EVANGÉLIUM                                               Jn 20, 19–31

Jézus így köszönti apostolait: Békesség nektek. Ezzel jelezni akarja, hogy feltámadásának egyik legnagyobb ajándéka a béke:  béke Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal. Az Istennel való béke elnyerésének feltétele: a bűnbocsánatban való részesedés. Ezt teszi lehetővé az Úr a bűnbocsánat szentségének megalapításával. A bűnbocsánathoz azonban szükséges az igaz hitből fakadó bánat. Tamás apostol hitének megerősítése által az Úr reményt ad nekünk is, hogy megkapjuk tőle a hithez szükséges megvilágosítást és lelki erőt.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A hithez szükséges kegyelmet sajátos módon az Eucharisztia ünneplésével és vételével táplálja bennünk az Úr. Vajon élünk-e a lehetőséggel: rendszeresen részt veszünk-e a szentmisén és gyakran járulunk-e az Úr asztalához?

ELMÉLKEDÉS

Az legyen egyik legfőbb gondunk, hogy megőrizzük szívünkben a feltámadt Krisztus örömét. Ezt azzal bizonyíthatjuk, ha szeretetből, szívesen vállalunk és készségesen végzünk minden feladatot, amelyet az Isten és az emberek szolgálata kíván tőlünk.

Kalkuttai Szent Teréz szerzetesnő

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

 

VIANNEY SZENT JÁNOS

FELAJÁNLÓ IMÁJA

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, amely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.

Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon. Amen.

 

MÁJUSI LITÁNIA

MÁJUSI SZŰZ MÁRIA-ÁJTATOSSÁG

Május estéin a Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. Rendszerint népénekekből, a lorettói litániából, Mária-imádságokból, Mária-antifónából, esetleg prédikációból áll. A végén szentségi áldást adnak cibóriummal, ünnepélyesebb esetekben monstranciával.

Az első ilyen jellegű ájtatosságot 1700 körül Nápolyban tartotta P. Ansaloni SJ. A 19. század elején már egész Európában, Magyarországon is elterjedt. VII. Pius pápa 1815-ben búcsút is engedélyezett hozzá.

Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Ezer nép híven zengi ma: Ó üdvözlégy, Mária!

Share

Ajánlott bejegyzések