Évközi 14. vasárnapra

szerkesztő
  1. július 7.

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

Július: Jézus Szent Vérének hónapja

A szentmise imádságaiban és szentírási szövegeiben gyakran hallunk a békéről. Ez ugyanis Isten egyik nagy-nagy adománya számunkra. A béke megvalósításának fontos feltétele a kiengesztelődésre és megbocsátásra való készség. Kérjük ehhez Urunk hathatós segítségét, kegyelmét.

KEZDŐÉNEK                                                   Zsolt 47, 10–11

Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal.

OLVASMÁNY                                                      Iz 66, 10–14c

A babiloni fogságból hazatért nép sok viszontagság közepette végezte az újjáépítés munkáját. Néha bizony elkeseredtek és elégedetlenek voltak sorsukkal. A próféta azzal vigasztalja őket, hogy a Gondviselő Isten jóságos és hatalmas is ahhoz, hogy jobb életkörülményeket, lelki békét és örömöt ajándékozzon nekik. Sőt kész arra, hogy mindezt a többi népnek is megadja. Hiszen Jeruzsálem a messiási országot jelképezi.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      65. Zsoltár

Válasz: Minden föld Istent dicsérje!

SZENTLECKE                                                Gal 6, 14–18

Az üdvösséget Krisztus keresztje szerezte meg számunkra. Ezért, ha Isten családjához akarunk tartozni, a keresztre feszített Jézushoz kell csatlakoznunk. Vagyis hinnünk kell őbenne és meg kell keresztelkednünk az ő nevére. Az igazi hit gyümölcse a krisztusi szeretet. A keresztséget pedig kövesse a tudatos elszántság: törekszünk meghalni a bűnnek és élni Krisztus tanítása és példája szerint.

ALLELUJA                                                   Kol 3, 15a. és 16a

Szívetekben uralkodjék Kriszus békéje. * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon.

EVANGÉLIUM                                    Lk 10, 1–12. 17–20

A Teremtés Könyvének 10. fejezetében olvasható, hogy a föld népeinek száma 72. Jézus azért választ hetvenkét tanítványt, hogy ezzel is jelezze: az ő küldetése és tanítása minden népnek szól. Az apostolkodás munkájából azonban minden egyes hívőnek ki kell vennie részét. Aki ugyanis a keresztség által eggyé lett Krisztussal, az részesült az ő prófétai, tanítói hivatásából is.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézushoz hasonlóan mi is az Atyától kaptuk a meghívást, tőle kapjuk az erőt is a krisztusi  életre. A mi erőnk: a szentmiseáldozat gyümölcse, az Eucharisztia.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                 Zsolt 33, 9

Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik.

Vagy:                                                                  Mt 11, 28

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket –  mondja az Úr.

ELMÉLKEDÉS

URUNK, MI TUDJUK, hogy a számokban való hit babonaság. Mégis a kedvünket szegi, ha csak hárman jelennek meg összejöveteleinken. És ez a három is csak érdeklődő vagy lanyha keresztény. Hányan voltak az utolsó vacsora termében? Tizenketten. És az ő feladatuk volt a világ meghódítása. Így kezdődött el a kereszténység. Minden egyházközségben, akad annyi ember, ahány az utolsó vacsora asztalát körülülte. De a Szentlélek tüze lángoljon bennük!

  1. Saliége bíboros

IMÁDSÁG JÉZUS SZENT VÉRÉHEZ

Üdvözlégy Jézusnak drágalátos vére, ki érettünk bűnösökért a te szent szívedből és egész testedből bőségesen kiontatott. Én Uram, Jézus Krisztus, mosd le az én gyarló bűneimet és ne hagyj elveszni engem, akit a te drága véreddel megváltottál. Jóságos Jézus, kegyes kínszenvedésedre, értünk kiontott drága véredre kérlek, segíts meg engem. Adj bánatomra vigasztalást, a testi és lelki kísértések ellen erőt, minden elkövetett bűnömre bocsánatot és minden bűntől őrizz meg engem. Amen.

Thewrewk-kódex

AZ AJÁNDÉKBA KAPOTT IDŐ

Itt a várva várt VAKÁCIÓ! A nyár lehetőség arra, hogy kiszakadjunk megszokott életvitelünk egyhangúságából. Feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, utazzunk, kiránduljunk, olvassunk, egyszóval lazítsunk egy kicsit. Micsoda lehetőség!

Az ajándékba kapott időt többféle módon élhetjük meg, de értékessé és pozitív módon emlékezetessé csak akkor válik számunkra, ha szép és értékes dolgokat élünk meg benne. A rosszul felhasznált idő elvesztegetett és nem jól megélt lehetőség.

A nyár egyszerű képlete: szenteld meg idődet Isten jelenlétével azaz használd tudatosan, kreatívan, aktívan. Ne engedd, hogy kifollyon a kezeid között! Legyen benne hely a csendnek és a barátoknak, a belső mélységnek és a lazításnak, a hétköznapitól eltérő munkának és a játéknak. Ekkor biztos lehetsz abban, hogy boldog és értékes szüneted lesz. Boldog és értékes vakációt!

SZENT BENEDEK APÁT

Július 11-én, csütörtökön ünnepeljük a nyugati szerzetesség atyját, Szent Benedek apátot, aki a keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású egyéniség. 547-ben halt meg. VI. Pál pápa Európa védőszentjévé jelölte ki. Reguláját ma is sok ezren követik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és munka (Ora et labora), szemlélődés és tevékenység együttesen adják az Egyház életének egyensúlyát.

 

 

Share

Ajánlott bejegyzések