Húsvét 6. vasárnapjától Pünkösdig

Húsvét 6. vasárnapjától Pünkösdig
szerkesztő
  1. május 26.

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

Alleluja + Alleluja + Alleluja

Az egyes emberek és az emberi közösségek is sok-sok gonddal, nehézséggel küzködnek. Az Egyház azáltal nyújt segítséget emberi problémáink megoldásához, hogy párbeszédet kezdeményez a világgal. Rávetíti az evangélium fényét a megoldásra váró kérdésekre és rendelkezésre bocsátja a kegyelem erejét.

OLVASMÁNY                                     ApCsel 15, 1–2, 22–29

Szent Pál azt hirdeti, hogy a pogányságból megtért hívőkre nem kötelezők a mózesi előírások. Így döntött az apostoli zsinat is. Ugyanekkor a megtért pogányoktól azt kérte, hogy tartsanak tiszteletben a zsidó-keresztény testvéreik által megszokott, egyes ősi zsidó hagyományokat.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      66. Zsoltár

Válasz: Magasztaljanak, Isten, a népek, *  minden nemzet áldjon téged.   

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

SZENTLECKE                                    Jel 21, 10–14. 22–23

A hívő ember bízhat abban, hogy életének megpróbáltatásait érdemes türelmesen elfogadni. Isten ugyanis jutalmul megajándékozza majd övéit az örök üdvösséggel. Ennek lényege az, hogy részesedünk Isten életében. S ez biztonságot, békét, nagy örömöt és boldogságot jelent számunkra.

ALLELUJA                                                                    Jn 14, 23

Jézus mondja: „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.”

EVANGÉLIUM                                               Jn 14, 23–29

Az Egyház tagjait Jézus tanítása, a közös hit tartja össze. A hit eredeti tisztasága fölött a Szentlélek őrködik majd. A Lélek jelenléte más előnnyel is jár. Igazi lelki békét kölcsönöz nekünk. S ez a földön megkezdett Isten országa, majd az örökkévalóságban teljesedik be, amikor elnyerjük a nekünk készített országot.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Most még tükör által, homályosan látjuk az Urat. De egykor majd hitünk látássá változik, vagyis látjuk őt úgy, amint van.

ELMÉLKEDÉS

Mire küldött az Isten?

Arra, hogy gyűlöld azt, aki éppúgy, mint te, mása,

s pusztán azért, mert károdat kívánja?

Miért küldött? Azért, hogy marakodj

s visszaharapd a beléd marót,

vagy hogy utána menj, és hogyha

fájna szegénynek, a rajtad ejtett marása,

te adj sebére egy kis balzsamot?

Nyilván nem azért küldött, hogy ítélkezz,

hisz magadat ítélnéd épp elég lesz,

és irgalmat, ha rád kerül a sor,

hol lelsz, ha magad sem irgalmazol?

Gyűlöl? – Szeresd! S tán megválthatod

akkor magadat is, őt is, a kárhozattól.

Rónay György

ÚTRAVALÓ KÉT ÜZENET

A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az örökkévalóságba torkolló időknek minden kérdése megoldást nyer. Ő a győzelemre, az áldott boldogságba és dicsőségbe vezet el bennünket, a dicsőséges életre, amely soha nem ér véget. Ő a mi életünk és feltámadásunk. Jelenünk és örök jövőnk.                                              Adolf Donder nyomán

Az legyen egyik legfőbb gondunk, hogy megőrizzük szívünkben a feltámadt Krisztus örömét. Ezt azzal bizonyíthatjuk, ha szeretetből, szívesen vállalunk és készségesen végzünk minden feladatot, amelyet az Isten és az emberek szolgálata kíván tőlünk.

(Boldog Kalkuttai Teréz anya)

 

FATIMAI FELAJÁNLÁS

MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak!

Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, Általa és Vele pedig az örök Atyához.

Így járunk a hit, a remény és a szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva, és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A Legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk, dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Amen.

 

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE

A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.

 

LÉTEZIK 4 DOLOG, AMELYEKET NEM VAGYUNK KÉPESEK VISSZAHOZNI:

A KŐNYOMÁT… miután eldobtuk!

A SZÓT… miután kimondtuk!

AZ ALKALMAT… miután elszalasztottuk!

AZ IDŐT… ami már elmúlt!

 

 

  1. június 2.

URUNK MENNYBEMENETELE

Alleluja + Alleluja + Alleluja

A mennybemenetel napját az ötödik század óta külön is ünnepli az Egyház, mégpedig a Húsvét utáni 40. napon. Ez a nap csütörtökre esik. Az Egyesült Államok legtöbb egyházmegyéjében (Magyarországon is) a rákövetkező vasárnap emlékezünk meg hitünknek erről a titkáról.

A mennybemenetel a húsvéti misztérium része. A húsvéti időhöz tartozik, amely Pünkösdig tart. Ezért a mennybemenetel ünnepének evangéliuma után nem oltják el és viszik el az oltártól a húsvéti gyertyát, hanem ott hagyják egészen Pünkösdig.

OLVASMÁNY                                                  ApCsel 1, 1–11

A mennybemenetelről szóló bibliai leírás tanúsítja, hogy beteljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal majd Isten jobbján. A szentírási szöveg külön kiemeli, hogy a mennybe ment Üdvözítő elküldi a megígért Szentlelket. Ő vezeti és irányítja az Egyház tanúságtételét a világban.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      46. Zsoltár

Válasz: Ujjongás között ment föl Isten, *  az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.   

 

SZENTLECKE                                                   Ef 1, 17–23

A mai szentlecke Szent Pál egyik szép imáját közli. Ebben az apostol világosságot kér Istentől, hogy a keresztények megértsék: milyen reményre hívta meg őket az Úr, milyen örökséget szán nekik az örök életben és milyen nagyszerű az ő ereje, amellyel ígéretét megvalósítja.

ALLELUJA                                                       Mt 28, 19a. 20b

Jézus mondja: „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a világ végéig.”

EVANGÉLIUM                                              Lk 24, 46–53

Lukács evangélista szerint a búcsúzó Jézus megáldja apostolait. Ezzel jelezte, hogy magáénak vallja Egyházát és ezért kísérni fogja kegyelmével. A másik fontos üzenet, hogy a világ végén eljön majd ismét. Nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy ítéletet tartson a világ fölött.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Amikor magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, egyúttal ígéretet is teszünk: mindig hűségesek maradunk majd ahhoz, aki vándorlásunk társa lett.

 

TERÉZ ANYA IMÁJA MÁRIÁHOZ

Mária, Jézus anyja, légy mindnyájunk édesanyja, hogy mi is tiszta szívűek legyünk, miként te voltál, hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted őt, hogy a legszegényebbek szolgálatára legyünk, ahogy te tetted, hiszen mindannyian Isten szegényei vagyunk!

Vasváry Krisztína fordítása

MINDSZENTY-ZARÁNDOKLAT RÓMÁBAN

Ferenc pápa Mindszenty bíboros vértanúságát méltatta

A római magyar intézmények és közösségek által szervezett május 9-i Mindszenty-emlékmisére Magyarországról a Mária Út Egyesület a Magyarországi Mindszenty Alapítvánnyal együtt zarándoklatot vezetett. A zarándokok május 8-án délelőtt a Vatikánban részt vettek a szerdai általános kihallgatáson.

Az audiencia végén Romanek Etelka esztergomi polgármester, Fukszberger Imre csehiminiszenti polgármester; Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány titkára; Vlagyimir Szurovcev szobrászművész, Andrej Csizsik, a Békességszerzők és Béke Alapítvány elnöke, továbbá az orosz nagykövetségi tanácsos és Habsburg-Lotharingiai Eduard magyar nagykövet külön találkoztak Ferenc pápával.

Átadták a Szentatyának Vlagyimir Szurovcev esztergomi Mindszenty-emlékművének kicsinyített mását – az orosz és a magyar nép közötti kiengesztelődés jeleként, amit a pápa láthatóan nagyra értékelt.

A Mindszenty Alapítvány nevében Kovács Gergely egy márványlapba foglalt Mindszenty-ruhaereklyét adott át Ferenc pápának. A Szentatya megcsókolta a relikviát, és kijelentette: „Mindszenty vértanú volt.”

Május 9-én délután a Santo Stefano Rotondo-bazilikában Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja nyugalmazott prefektusa szentmisét mutatott be, amelyen számos római magyar pap koncelebrált.

A szertartást, amelyen a Böjte Csaba által alapított intézményekbe befogadott gyerekekből álló Szent Ferenc kiskórus énekelt, a Mária Rádió élőben közvetítette.

Beszédében Angelo Amato bíboros örömét fejezte ki, hogy Ferenc pápa a közelmúltban hivatalosan elismerte Mindszenty bíboros erényeinek hősies voltát. Felhívta a figyelmet a csoda kieszközlésének fontosságára, valamint arra, hogy további feladatot jelent Mindszenty bíboros „életét, erényeit és életszentségét” a világgal is megismertetni.

A Szentek Ügyeinek Kongregációja nyugalmazott prefektusa kiemelte az immár tiszteletreméltó címmel illetett bíboros erényes és önfeláldozó tetteit, megemlítve, hogy „nagyon szerette Egyházát és hazáját, védelmezte népét és hitét”, ezért „életszentsége a magyar egyházat nemesítve egyúttal az egyetemes Egyházat is meghatja és nemesebbé teszi”. Angelo Amato leszögezte: Mindszenty József bíboros „fehér vértanúsága ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a hitük miatt üldözött és megölt számos mai keresztény vértanúsága”.

A szentmise végén Németh Norbert, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora köszönetet mondott Amato bíborosnak, az erdélyi gyermekkórusnak, a jelen levő csoportoknak és vezetőiknek, a szentszéki diplomáciai testület képviselőinek, továbbá Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövetnek.

Forrás: Magyarorszagszentszek.blogspot.com

Magyar Kurír

 

 

  1. június 9.

PÜNKÖSDVASÁRNAP

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és

az Egyház születésének ünnepe

Az apostoloknak nagy szükségük volt arra, hogy a Szentlélek megerősítse őket. Az Egyháznak is a Szentlélek az erőforrása. Azért tudott a történelem folyamán és azért tud ma is megújulni. Jöjj el, Szentlélek Úristen, hiszen csak te vagy képes megújítani a világot!

OLVASMÁNY                                                  ApCsel 2, 1–11

Jó volna, ha mindig úgy beszélnénk, „ahogyan a Lélek a szót ajkunkra adja”! Jó volna, ha a kegyelem indítását mindig meghallanánk és megfogadnánk!

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    103. Zsoltár

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: *    újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE                                 1 Kor 12, 3b–7. 12–13

A művész apró mozaikkövekből rakja ki csodálatos művét. Isten különféle szolgálatokat, feladatokat oszt ki Egyházában, és így formálja a történelmet. Építsük az Isten országát ott, ahová Isten állított bennünket. Tegyük meg azt, amit ő szabott ki feladatul nekünk.

Vagy:                                                             Róm 8, 8–17

Szent Pál apostol a szolgaság lelkével, a testi vágyak uralmával szembeállítja a fogadott fiúság Lelkét. A keresztény élet kiváltsága az, hogy hitbeli meggyőződésünket a Szentlélek irányítja. Istenre úgy tekintünk, mint Atyára, s megvan bennünk az ösztönzés, hogy a fogadott gyermek bizalmával, hálájával és tiszteletével teljesítsük akaratát. De ahhoz, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, el kell fogadnunk jelenlétét, és az ösztönösség megtagadásával alkalmassá kell tenni magunkat irányításának befogadására.

SZEKVENCIA                                              SzVU 97. ének

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! Jöjj, szegények Atyja, te bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át! Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak egyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy! Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet! Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg! Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet! Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást, mindörökké mennyeket!

ALLELUJA                                   

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, * és szereteted tűzét gyullaszd föl bennünk!

EVANGÉLIUM                                               Jn 20, 19–23

„A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5, 22 –23). Kérjük a Szentlelket, hogy töltse be lelkünket ajándékaival. Ezek adják meg életünk igazi ízét.

Vagy:                                               Jn 14, 15–16. 23b–26

Csodálatos kölcsönhatás van a szeretet és a Szentlélek kiáradása között. Krisztus azoknak ígéri az Igazság Lelkét, akik szeretik őt, viszont a szeretet maga a Szentlélek adománya (Róm 5, 5). A Lélek tehát először arra képesít, hogy szeretettől indíttatva megtartsuk Krisztus parancsait, s ha ezt megtesszük, valamiképpen megízlelteti velünk azt, hogy ő állandóan bennünk lakik, sőt vele együtt az Atya és a Fiú is lakást vesz bennünk. Krisztus azért ment a mennybe, hogy Istennek ezt a szellemi jelenlétét biztosítsa számunkra.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

„Fel tudod tán fogni Istennek mélységét, mindenható Urad tökéletességét?” (Jób 11, 7) Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent a bűnbocsánat? Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent a szentmise? Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent, amikor a Szentlélek megszenteli kenyerünket és borunkat? Ha nem is tudjuk felfogni, törekedjünk arra, hogy a Szentlélek segítségével minél mélyebben hatoljunk be hitünk titkaiba.

ELMÉLKEDÉS

Az embereket mostanában rendkívüli módon foglalkoztatja a Szentlélek eljövetelének külső jele; ugyanígy a világ végét kísérő jelenségek. Pedig azzal kellene inkább foglalkoznunk, hogy együttműködjünk a Szentlélekkel; és azzal törődnünk, hogy mindig készen álljunk az Istennel való találkozásra. Urunk, áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk!

 

A SZENTLÉLEK az Egyház lelke. Ő nevelte a kereszténységet hősies életre. Az Egyházban minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel; az élteti és eleveníti. Az egész életet kell a Léleknek átjárnia: szemléletet és akaratot, spekulációt és cselekvést, – s meg kell nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi iránt. Jöjj, te csodálatos, teremtő, alakító lélek!

– Prohászka Ottokár püspök

 

JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA

Jézus kereszten átszúrt szíve megváltó szeretetének a jele. Amikor Jézus Szívét tiszteljük, akkor a mennyei Atya iránt, illetve irántunk való szeretetére gondolunk. Úgy szerette Jézus a mennyei Atyát, hogy életét adta az ellene elkövetett emberi bűnök és bántások megengesztelésére. Úgy szeretett Jézus bennünket, hogy halálba ment, csak hogy minket a mennyei Atyával kiengeszteljen és az Ő isteni áramkörébe újra bekapcsoljon. A Jézus Szíve tisztelet lényege: az engesztelés, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása.

 

Share

Ajánlott bejegyzések