Évközi 24. vasárnapra

szerkesztő
  1. szeptember 15.

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

Hányszor rászolgált már az emberiség arra, hogy Isten megbüntesse, sőt eltörölje a föld színéről. Mindig akadt azonban egy-egy közbenjáró, aki Istent engesztelte, a né-pet pedig bűnbánatra figyelmeztette. Áldott legyen az Is-ten, aki mindig új lehetőséget adott arra, hogy új életet kezdjünk.

Olvasmány: Kiv 32, 7–11. 13–14

Az „aranyborjú” imádása örök kísértése marad az embe-riségnek. Sokan elhagyják Istent csillogó kincsekért, földi értékekért. Bálvány mindaz, amit az ember Isten elé helyez. De még ebből a bálványimádásból is van felemelkedés és megtérés.

Szentlecke: 1 Tim 1, 12–17

Szent Pál apostol Isten irgalmasságának szemléltetésére a saját példáját említi. Semmi érdeme nem volt, sőt ül-dözte Krisztus követőit, mégis megkönyörült rajta az Úr. Ezért élete végéig dicsőíti irgalmasságát.

Evangélium: Lk 15, 1–32

A tékozló fiúról szóló történetből kitűnik, hogy milyen nagy különbség van az ószövetségi és az újszövetségi vallásosság között. Az írástudók és farizeusok szerint egyedül a törvény megtartásában elért teljesítmény a vallásosság fokmérője. Jézus viszont rámutat arra, hogy fontos az Isten irgalmába vetett bizalom is. Tudnunk kell ugyanis azt, hogy Isten kegyelme nélkül nincs igazi ke-resztény élet: Isten örül, ha visszafogadhatja a bűnbánót.

A FÁJDALMAS SZŰZANYA ÜNNEPE

Szeptember 15-e a Fájdalmas Szűzanya ünnepe. Az ün-nepnap összefügg a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepével (szeptember 14.). Liturgikus ünneplését elő-ször a szervita rendnek engedélyezték. VII. Piusz pápa vezette be az egész Egyházban – hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatéréséért. Mivel vasár-napra esik, így liturgikus ünneplése az idei évben elma-rad.

 

Ó szentséges Anyám, a keresztre feszítettnek vésd szívembe sebeit. A keresztnél veled állni, gyászban veled eggyé válni, erre hív a szeretet.

IMÁDSÁG

Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fiad szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg Egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Amen.

SZENT FERENC SEBEI

Szeráfi Szent Ferenc atyánk a megfeszített Krisztust megtérése első pillanatától haláláig lángoló áhítattal és tisztelettel követte, s őt szóval és cselekedettel minde-neknek hirdette. 1224. szeptember 14-én pedig a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, midőn Alverna he-gyén imádságba merült, Krisztus Urunk csodálatos és meglepő módon szenvedésének jegyeit, a szent sebeket szolgájának testében megújította. Szent atyánk alázato-san rejtegette a stigmákat, de őszinte tanúk bizonyítják, hogy kezein, lábain és oldalán hordozta a be nem gyó-gyuló krisztusi sebeket. A történelem őt tartja az első-nek, aki megkapta testében is Krisztus Urunk sebeit. En-nek az eseménynek ünneplését XI. Benedek pápa enge-délyezte Rendünk számára. Ünnep: szeptember 17.

Üdvözítő Istenünk jósága

mindenki számára láthatóvá lett a földön

szolgájában, Ferencben.

Szent Bonaventura

SZENTJEINK

Szeptember 17-e Bellarmin Szent Róbert püspök és egy-háztanító napja (+ 1621). Hatalmas teológiai tudással a refomáció után újjászülető Egyház egyik vezéralakja.

Szeptember 20-a a koreai szent vértanúk ünnepe. A XVII. század elején jutott el Koreába a keresztény taní-tás. Világi hívek vezették a közösségeket. A XIX. szá-zadban érkeztek francia misszionáriusok, akik számukra hirdették az evangélium örömhírét. A keresztény-üldözések több hullámban, 1839-ben, 1846-ban és 1866-ban történtek. Ezen a napon százhárom vértanút ünnepel az Egyház. Papok, világiak, felnőttek és gyermekek vol-tak közöttük.

Szeptember 21-e Szent Máté apostol és evangélista ünnepe. Kafarnaumban született, vámos foglalkozásától szólította el az Úr, hogy apostola legyen. Neve annyit je-lent, mint Jahve ajándéka vagy a hűséges. Az első evan-gélium szerzője, amit zsidó nyelven írt. Keleten hirdette az evangéliumot, a hagyomány szerint Etiópiában lett vértanú. Ünnepét azon a napon tartja az Egyház, amikor testét Keletről a X. század közepén Salernóba vitték, ahol jelenleg is őrzik.

LEHET ISTEN ELLEN HARCOLNI, DE…

Az Istent lehet üldözőbe venni, de nem lehet utolérni.

Lehet ellene harcolni, de nem lehet legyőzni.

Lehet Őt gyűlölni, de nem lehet végleg megölni.

Lehet Fönségét gyalázni, de nem lehet szépségét  csorbítani.

Lehet hatalmát semmibe venni, de emiatt nem fog elgyengülni.

Lehet létezését tagadni, de emiatt nem fog megsemmisülni.

Lehet sírba helyezni, de kár sírja elé követ hengeríteni,

Mert az Isten feltámadását nem lehet megakadályozni.

Share

Ajánlott bejegyzések