Húsvét 3., 4. és 5. vasárnapjára

szerkesztő

2019. MÁJUS 5.

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

ANYÁK NAPJA

 

A hit a keresztény élet alapja. Mi törekszünk arra, hogy becsületesen éljünk, kötelességeinket teljesítsük, embertársainkat szeressük, mert hiszünk Istenben, aki lát minket, számontartja és megjutalmazza tetteinket. Mi türelmesen hordozzuk keresztjeinket és elfogadjuk a halált is, mert hisszük, hogy a földi élet csak zarándokút. A végállomás odaát van, ahol már nem lesz könny és szenvedés, hanem örökkétartó öröm és boldogság.

OLVASMÁNY                              ApCsel 5, 27b–32. 40b–41

A keresztény élet velejárója a tanúságtétel. Hirdessük Jézus életét, halálát és feltámadását. De ne csupán szavunkkal, hanem életünkkel is. Sőt ezt a kötelességünket teljesítenünk kell akkor is, ha üldöztetéssel jár. Az apostolok erre szép példát mutattak nekünk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      29. Zsoltár

Válasz: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.  – Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

 SZENTLECKE                                                 Jel 5, 11–14

János apostol látomásban ismeri meg azt, aki szól hozzá, küldetést ad neki, Jézust. Ő az Isten Báránya, akit megöltek, de él és uralkodik az emberek, sőt az egész kozmikus világ fölött is. Szenvedésével és feltámadásával érdemelte ki a mindenség dicséretét.

ALLELUJA                                            

Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, * és megkönyörült az emberi nemen.

EVANGÉLIUM                                                 Jn 21, 1–19

A mai evangélium is tanúsítja, hogy az apostolok munkájának sikere elsősorban nem az ő erőfeszítésüktől függ, hanem Jézus kegyelmi ajándéka.

A mai nap evangéliuma Jézus megjelenéseinek sorát folytatva elbeszéli, miként erősítette meg az apostolokat feltámadása után negyven nap alatt, s miként adta meg utolsó tanításait és egyházalapító intézkedéseit.

Jézus a túlsó partról ma is figyeli, irányítja és segíti Egyházának munkáját. Az Egyház viszont Péter utódán keresztül tanúskodik a világ végéig a Krisztus iránt való szeretetéről és hódolatáról.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus a Tibériás-tónál kenyérrel és hallal vendégeli meg tanítványait. Mi az Eucharisztia asztalánál élvezzük az ő vendégszeretetét. Fogadjuk mindig örömmel a lakomára való hívását.

EGY GONDOLAT

Krisztus feltámadása magában hordja valamennyiünk testi feltámadásának ígéretét és zálogát. Krisztus nem önmagáért támadt fel, hiszen istenségének nem árthatott a halál. Hanem azért, hogy föltámadt szent emberségén át reánk is kiárassza a feltámadás erejét. Ezért Húsvét a keresztény reménységnek, az örökkévalóságba beletekintő bizakodásnak ünnepe. * Felértünk a győzelem hegyére, a világosság győzött a sötétség felett, az élet a halál felett.

ELMÉLKEDÉS

NYISD MEG, URAM, szívünket, nyisd meg, Uram, fülünket a végtelen felé, hogy megérezzük és meghalljuk a végtelenség távlatait, szélességét, hosszúságát, irgalmad nagyságát és mélységeit. Mert te igazában nem a vad haragvás, nem a szörnyű ítélet, hanem a szív Istene vagy.                                                         Erich Przywara

 

Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszeb hónap alkonyát…

 

MOST SEGÍTS MEG MÁRIA…

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.

Imádkozzunk a magyar édesanyákért és nagyanyákért ezen a vasárnapon, mivel  hazánkban és több országban ma tarják az Anyák napját.

 

Dsida Jenő – Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

 

IN MEMORIAM MINDSZENTY JÓZSEF bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek

* Csehimindszent, 1892. március 29. + Bécs, 1975. május 6.

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

 

BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ

Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal, teljesen Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: „Alleluja! Ecce ego, mitte me!” Krisztus iránti szenvedélyes szeretette fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944. december 27-én elhurcolták és menekültjeivel együtt a Dunába lőtték.

Imádkozzunk szentté avatásáért!

 

ELMÉLKEDÉS

Mondd, mit ér az élet anya nélkül?

Mondd, mit ér az élet testvér nélkül?

Mondd, mit ér az élet szeretet nélkül?

Mondd, mit ér az élet hit nélkül?

Mondd, mit ér az élet Jézus nélkül?

Ismeretlen szerző nyomán

 

 

  1. MÁJUS 12.

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOK VILÁGNAPJA

 

Húsvét negyedik vasárnapját a jó Pásztor vasárnapjának nevezzük. Ezen a vasárnapon a katolikus Egyház templomaiban lelkipásztorainkról, papjainkról, illetve a papi és szerzetesi hivatásról szoktunk megemlékezni. Egyházunk tanítása szerint a papok Krisztus munkatársai. Küldetésük Jézushoz hasonlít, sőt annak egyenes folytatása.

OLVASMÁNY                                       ApCsel 13, 14. 43–52

Pál apostol elismeri, hogy a Megváltóra vonatkozó ígéretek hordozói a választott nép fiai voltak, ezért elsőként nekik kell hirdetni az ígéretek beteljesedéséről szóló örömhírt. De ugyanakkor azt is következetesen hirdeti: Jézus nem egy nemzeti Messiás, hanem a világ Megváltója. S ezért a pogányokat sem lehet az örömhírtől megfosztani.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       99. Zsoltár

Válasz: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.  

SZENTLECKE                                            Jel 7, 9. 14b–17

Az Isten országa a jó és a rossz küzdelmében bontakozik ki. Az Egyháznak, miközben a jó ügyet képviseli, sok szenvedés jut osztályrészül. De bízhat a jó győzelmében, mert hozzásegíti ehhez Isten ereje és segítsége. Nagy lesz azoknak a serege, akik megmossák ruhájukat a Bárány vérében és elnyerik tőle a megigazulás ajándékát.

ALLELUJA                                                                    Jn 10, 14

Jézus mondja: „Én vagyok a jó Pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.”

EVANGÉLIUM                                               Jn 10, 27–30

Jézus, a jó Pásztor életét adta értünk, az ő juhaiért. Most is megad minden segítő kegyelmet ahhoz, hogy övéi meghallják szavait és kövessék hívását.

Amíg benne bízunk, az Egyház sorsa és az egyes emberek üdvössége is biztonságban van. Hiszen az Atya átadott neki minden hatalmat a világ felett.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

„Uram, én a dicséret szavát mutatom be neked áldozatul; teljesítem, amit fogadtam” (Jón, 2, 10). De sokszor megígértem, megfogadtam már, hogy gyakori áldozó leszek! Nemcsak nézni és hallgatni akarom a szentmisét, hanem részt is akarok venni benne. A teljes részvételhez pedig hozzátartozik a szentáldozás is.

ELMÉLKEDÉS

Már a gondolat is kissé nyomasztólag hat ránk, ha hivatásunk súlyos terhére gondolunk, amelyre Isten kiválasztott minket. Úgy vagyunk, mint Péter apostol, amikor a hullámok fölött járt, és a tornyosuló vihartól megrettenve az Úrhoz kiáltott: „Uram, ment meg engem!”

Ha az ember nem tud saját erejéből ilyen feladathoz felnőni, segítségére jön a mindenható Isten, aki mindenféle ellentmondás és sorscsapás közepette évszázadokon át kormányozta Egyházát. Bizonyára nekünk is segíteni fog, aki Isten szolgáinak szolgái közt a legkisebb és legutolsó vagyunk. Kezünket Krisztus kezébe téve és reá támaszkodva lépünk mi is annak a hajónak a kormányához, amelyet Egyháznak nevezünk. Ő a viharok közt is állandóan velünk van: bátorít, erősít és vigasztal minket. (I. János Pál pápa)

IMÁDSÁG PAPI HIVATÁSOKÉRT

Jézusom, a lelkek isteni Pásztora, aki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nem ifjú lelkeket is, hogy taníványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Testedet, az Egyházat. Add, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek. Amen.  (VI. Pál pápa)

ZSINATI TANÍTÁS

Az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének művét az Úr Krisztus teljesítette be: főleg szenvedésének, a halálból föltámadásának és mennybe menetelének húsvéti misztériuma által. Így a mi halálunkat saját halálával legyőzte, és az életet föltámadásával újjá alkotta. A kereszten meghalt Krisztus oldalából fakadt az a csodálatos Szentség, amely maga az Egyház.

– II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúciója, 5

ANYÁK NAPI IMA

Mindenható Istenem!

Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket miértünk tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől, lemondva minden kényelemről.

Add, Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit! És áldd meg kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték.

Boldogságos Szűzanyánk, hozzád fordulunk. Fogadj minden édesanyát anyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint Te gondoztad egyszülött Szent Fiadat. Növeld az édesanyánkban is, bennünk is a hitet, a reményt és a szeretetet; segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy Istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában veled együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot. Amen.

TÓTH TIHAMÉR JELMONDATA: A TŰZ SOHA NEM MONDJA, HOGY „ELÉG!”

 

  1. MÁJUS 19.

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

ALLELUJA + ALLELUJA + ALLELUJA

A hívő ember legfőbb kötelessége a szeretet. Ez alól soha, senki felmentést nem kaphat. Lehet felmentést kérni a házasságkötési akadályok alól, indokolt esetben a böjt és a misén való részvétel alól is. De a szeretet cselekedetei alól nem nyerhetünk és főleg nem adhatunk magunknak felmentést. Ez ugyanis keresztény voltunk elárulása lenne

OLVASMÁNY                                            ApCsel 14, 21b–27

Az apostolok bízhatnak abban, hogy munkájuk végzéséhez megkapják a Szentlélek ajándékait: a bölcsesség, az okosság és a lelkierő kegyelmét. Az Isten kegyelmének elnyeréséért azonban nekünk is meg kell tennünk mindent: Elöljárók és hívők egyaránt böjtöléssel és buzgó imával igyekezzenek magukat méltóvá tenni a kegyelem elnyerésére.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                     144. Zsoltár

Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, *  szent nevedet áldom örökkön-örökké.   

SZENTLECKE                                                  Jel 21, 1–5a

Az üdvösség helyét, a „mennyei Jeruzsálemet” Krisztus már kiérdemelte számunkra. Rajtunk a sor, hogy földi  életünk helytállásával, kötelességeink hűséges teljesítésével méltók legyünk belépni az üdvözültek honába.

ALLELUJA                                                                     Jn 13,34

Jézus mondja: „Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.”

EVANGÉLIUM                                      Jn 13, 31–33a. 34–35

Jézus egész élete az Atya megdicsőítése volt. De különösen is megdicsőítette őt szenvedésének készséges elfogadása által.

Jézushoz hasonlóan legyünk mi is mindig és mindenben engedelmesek a mennyei Atya iránt. Akkor remélhetjük, hogy minket is megdicsőít majd az ő örökkétartó országában.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A szeretet szentségének, az Eukarisztiának vétele figyelmeztet, de segítséget is ad nekünk a szeretet gyakorlásához.

ELMÉLKEDÉS

Az nem elég, hogy kenyeret, ruhát, pénzt, tanácsot adunk a felebarátunknak. A magatartás is nagyon fontos. Hozzátartozik ez is: „Hallottál szót felebarátod ellen? Haljon az meg benned!” * A szeretetnek egyik legnagyobb cselekedete, amikor Szent Pál intelmét megvalósítjuk: „Egymás terhét viseljétek!” (Gal 6, 2). * A példa az anya szeretete gyermeke iránt: mennyi illetlenséget, csintalanságot elvisel, mert szereti gyermekét. A testvér iránti szeretet fokmérője a türelem.           Radó Polikárp

ARANYMISÉJÉT ÜNNEPELTE JAKUBINYI GYÖRGY GYULAFEHÉRVÁRI ÉRSEK

Hálaadó szentmisét tartottak április 24-én Jakubinyi György gyulafehérvári érsek pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári székesegyházban.

Ötven éve szentelték pappá Jakubinyi György gyulafehérvári érseket. Az évforduló alkalmából hálaadó szentmisét mutattak be a szentelés helyén, a gyulafehérvári székesegyházban a hagyományos évi évfolyamtársi találkozó keretén belül. A szertartáson hálát adtak az ötven év minden kegyelméért, az elért eredményekért, de a megpróbáltatásokért is és a kitartás kegyelméért.                         Forrás: Romkat.ro / Magyar Kurír

 

URBÁN ERIK AZ ERDÉLYI FERENCESEK ÚJ TARTOMÁNYFŐNÖKE

A Kisebb Testvérek (Ferencesek) Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya 2019. április 23–27. között tisztújítással egybekötött káptalant tartott a csíksomlyói kegyhelyen.

A provinciai káptalan feladata, hogy a rendtartományhoz tartozó testvérek életmódját és tevékenységét felülvizsgálja, alkalmas eszközöket keressen és javasoljon annak fejlődéséhez és jobbításához, új kezdeményezésekről és nagyobb jelentőségű ügyekről tárgyaljon, azokról közös megbeszéléssel határozatokat hozzon, és megtartsa az esedékes választásokat.

A káptalan elnöke Bán Jónás OFM, a magyarországi Magyarok Nagyasszonya Rendtartomány tagja, aki a ferences rend minister generálisának megbízásából elnökölt a tanácskozáson, valamint levezette a választásokat.

A rendtartomány új vezetőségét április 25-én választották meg. A rendtagok Urbán Erik OFM csíksomlyói templomigazgatót választották tartományfőnöknek, aki Orbán Szabolcsot váltja a rendtartomány élén, és akinek a rendi előírások értelmében elsődleges feladata az, hogy alázattal és szeretettel látogassa, buzgón intse és bátorítsa rendi testvéreit.

A ferencesek erdélyi rendtartományának jelenleg 45 tagja van, akik tizenegy kolostorban élnek, hat plébániát látnak el, és hat templomigazgatóságot vezetnek, gondozzák a csíksomlyói kegyhelyet, továbbá négy kollégiumot és két szociális intézményt tartanak fenn. A ferencesek átlagéletkora 49 év.

Forrás: Kisebb Testvérek (Ferencesek) Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya

Magyar Kurír

EGY GONDOLAT

Az Úr Jézus evangéliuma nincs korlátozva a történelemnek egy időszakára, még ha egyes korok nem is fogadták be. Ugyanakkor a kereszténységnek van olyan gyökere, olyan fája, amely mindig jó gyümölcsöt terem, aminek neve: szeretet.

 

Share

Ajánlott bejegyzések