Évközi 23. vasárnapra

szerkesztő

2019. szeptember 8.

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

A hit értelmes meghódolás Isten előtt. Az Egyház ezért soha nem félt a gondolkodó, a kérdező és kereső embertől. A tudományról pedig azt vallotta, hogy nincs és nem is lehet ellentétben a hit igazságaival. Ellenkezőleg az igazi tudás közelebb viheti az embert Istenhez. Ezt igazolja a hívő tudósok nagy száma.

KEZDŐÉNEK                                             Zsolt 118, 137. 124

Igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Pártfogolod szolgádat irgalmad szerint!

OLVASMÁNY                                                   Bölcs 9, 13–19

A tudás és a bölcsesség különbözik egymástól. Az előbbit bárki biztosíthatja a maga számára szorgalmas tanulással és élettapasztalatok gyűjtésével. A bölcsesség viszont Isten nagy ajándéka, amelyért gyakran kell imádkoznunk. Isten gyújt fényt lelkünkben, hogy megtaláljuk a megnyugtató választ az élet nagy kérdéseire. Felismerjük életünk végső célját és felhasználjuk a hozzá vezető eszközöket.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      89. Zsoltár

Válasz: Te lettél, Uram, menedékünk, *

               nemzedékről nemzedékre.

SZENTLECKE                                     Filem 9b–10. 12–17 

Pál apostol az Onezimus nevű rabszolga érdekében levelet ír egy jómódú kolosszei lakosnak, Filemonnak. Megfigyelhető, hogy nem a rabszolga felszabadítását kéri gazdájától, hanem a nagylelkű keresztény szeretet gyakorlását. Bízott abban, hogy a keresztény testvériség tudatosítása és átérzése a szociális téren való előrelépést is elősegíti.

ALLELUJA                                                          Zsolt 118, 135

Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, * végzéseidre taníts meg engem!

EVANGÉLIUM                                               Lk 14, 25–33

Jézus követése áldozatot kíván a keresztényektől. A megtérés néha szakítást jelent a rokonsággal és a megszokott környezettel is, ha az el akar téríteni Krisztustól. A „gyűlölni” kifejezés hebraizmus, jelentése: „kevésbé szeretni”. Aki tehát Jézushoz akar csatlakozni, legyen kész minden áldozatra, mindenkinél jobban szeresse őt, és tudjon elhagyni mindent, ami vagy aki akadályozná ebben.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus áldozatkész szeretetből vállalta a kereszthalált. Erre emlékezünk minden szentmisében. Bárcsak a Szentlélek által egyre jobban kialakulna bennünk is ez a lelkület.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                             Zsolt 41, 2–3  

Mint a szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem téged, Istenem. Istenre szomjas a lelkem, az élő Istenre.

+ + +

Vagy:                                                                      Jn 8 12

Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága – mondja az Úr.

KÉRÉSEK

Istenünk, te azt tanítod, hogy a szeretet erősebb a halálnál. Vess véget a halálos gyűlölködésnek, és szüntess meg minden háborút!

Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy a szeretet örökké megmarad. Add, hogy akik együtt részesülünk a szeretet szentségében, viszontlássuk egymást a boldog örökkévalóságban!

Istenünk, add kegyelmedet, hogy téged szeressünk és embertársainkban is mindig neked szolgáljunk!

ELMÉLKEDÉS

Légy szegény vagy gazdag: mindkettő kereszt.

Légy okos vagy ostoba: mindkettő kereszt.

Légy nő vagy férfi: mindkettő kereszt.

Légy nőtlen vagy nős, hajadon vagy férjezett:

mindkettő kereszt.

Szeretnek, szívlelnek, átkoznak, gyűlölnek?

Ez is csak kemény kereszt…

Kérész életünk kemény keresztjeit áldd meg,

keresztre feszített kegyes Királyunk, Krisztusunk!

Zsoldos Imre

 

NAPI FELAJÁNLÁS

Irgalmas Jézus, a te Szentséges Szívednek szentelem magam ma és mindenkor.

Jézus Szentséges Szíve, add, könyörgök, hogy egyre jobban szerethesselek.

Jézus Szentséges Szíve, bízom Benned!

Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk!

Jézus Szent Szíve, hiszek irántam való szeretetedben.

Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívemet a tiedhez hasonlóvá.

 

SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK IMÁJA

SZENT ANNA, legédesebb anya és nagymama,

te légy gyermekeink és unokáink pártfogója!

Rád bízzuk, anyai szeretetednek adjuk át őket.

Járd ki számukra mindazt,

ami itt a földön szükséges nekik, és lelkük javát szolgálja.

Esdj ki mindnyájunknak szívbéli szeretetet

Isten és embertársaink iránt, és óvd meg őket a bűntől,

őrizd meg tisztának valamennyiüket!

Ne engedd, hogy rossz példát mutassanak másoknak,

és bennünket is óvj meg attól,

hogy mi mutassunk rossz példát nekik!

Esdekeld ki, hogy gyermekeink

Isten és felebarátaik szeretetében neveljék unokáinkat,

és állj mellettük,

hogy velük együtt ők is elnyerhessék majd

az örök üdvösséget. Amen.

 

IMÁDKOZZUNK TANULÓ IFJÚSÁGUNKÉRT!

SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE

Szeptember 12-én, ma a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária nevenapját tartjuk. Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. Ez után a győzelem után kezdődött Magyarország felszabadítása is a török iga alól.

 Mária a Hajnal, Krisztus a Tökéletes Nap,

 Mária a Kapu, Krisztus a Mennyei út!

 Mária a Szőlőtő, Krisztus a misztikus Szőlővessző,

 Mária a Szőlőfürt, Krisztus a Szent Bor!

 Mária búzakalász, Krisztus az Élő Kenyér,

 Mária a Rózsatő, Krisztus a Vérvörös Rózsa!

 Mária a Forrás, Krisztus a Megtisztító Folyam,

 Mária a Kehely, Krisztus az Üdvözítő Bor!

 Mária a Templom, Krisztus az Úr Temploma, Mária a Szentély, Krisztus az Imádott Isten!

 Mária a Jelzőfény, Krisztus a Kikötő,

 Mária a Tükör, Krisztus az Áldott Látomás!

 Mária az Anya, Krisztus az Anya Fia,

 Mindketten áldottak örökkön-örökké. Amen.

 

AZ ÉLET PARANCSA

Igazi boldogságról nem beszélhetünk szeretet nélkül, felebaráti szív nélkül és a Teremtő iránti hálás tisztelet nélkül. Az ő nagysága a szeretet minden iránt, ami él. Az ő parancsa, hogy mi is segítsük egymást – Mária példája szerint.                                       Charles Dickens nyomán

A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét üljük. Jeruzsálemben évről évre felmutatták a keresztfa ott őrzött darabját a Szent Sír bazilika felszentelésének évfordulóján. Egyúttal azt is ünnepeljük, hogy Hérakleiosz császár 629-ben személyesen vitte vissza őrzési helyére a keresztfa-ereklyét, amelyet előzőleg a perzsák elraboltak.

Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Nem a szegek, a szeretet tartotta Krisztust a kereszten! Sienai Szent Katalin

ELMÉLKEDÉS

Lelki megújulásunk forrása mindig az, hogy újra és újra Krisztus keresztjére tekintünk. Megváltásra váró emberként szüntelenül erre a keresztre tekintünk, amely meghozta számunkra a megváltást. A világ számára Jézus kereszthalála nem sikertörténet, hiszen félelem, fájdalom és szenvedés jellemzi. Sokan botrányosnak és értelmetlennek tartják.

A hívő ember viszont mindez mögött meglátja Isten akaratát, és megérti a kereszt igazi üzentét: megváltás, üdvösség, élet és remény fakad a keresztből. Jézus halálakor elsötétült az ég, megrendült a föld, s mindezt látva a római százados megvallotta hitét. Ha csak a keresztre tekintek, lassan elhomályosul körülötte minden, lélekben megrendülök, s szívemben megszülethet a hit.

Horváth István Sándor

Aki meg akarja csókolni a Keresztrefeszített arcát, nem kerülheti el, hogy a tövis meg ne szúrja.                                 – I. János Pál pápa

ISTENKERESŐK IMÁJA

Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem! Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőimet és gyengeségeimet. Őrizd meg az egyiket s gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt, szeretnélek megismerni és szeretni!

Szent Ágoston püspök

URAM, HÍVJ ENGEM IS!

Uram, Jézus Krisztus, azért jöttél és hívtad az embereket, hogy kövessenek téged. Oly keveset tudok rólad! Lépj a lelkem elé! Nyisd meg szememet, hogy lássam, ki vagy! Nyisd meg fülemet, hogy belém hatoljanak szavaid! Szólítsd szívemet, hogy fölébredjen és téged kövessen! Tanítványod akarok lenni, Uram, hívj engem is! Veled megyek és veled dolgozom.     Romano Guardini

A TÖKÉLETESSÉG HAT ALAPELVE

  1. Egyedül csak arra kell vágyakoznom, hogy igaz és szent legyek, vagyis hogy Istennek tessem.
  2. Minden gondolatomat és cselekedetemet az Anyaszentegyház növekedésére, szolgálatára és dicsőségére kell irányítanom.
  3. Mivel a jó Isten hívott ide, éppen ezért mindennel szemben – ami akár engem, akár az Egyházat illeti, teljesen nyugodtnak kell lennem –, de mindig készen arra, hogy az Egyház javára dolgozzam, és érte Krisztussal együtt szenvedjek is.
  4. Rá kell hagyatkoznom mindig az isteni gondviselésre.
  5. Állandóan semmiségem tudatában kell élnem.
  6. Napjaimat könnyen áttekinthetővé és teljesen rendezetté kell tennem. Szent XXIII. János pápa

 

Share

Ajánlott bejegyzések