A liturgia olvasmányai


2023. jún.
18
Évközi 11. vasárnap

Kezdőének: Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! Segítségem te vagy, el ne taszíts, ne hagyj magamra, megmentő Istenem. (Zsolt 26,7.9) Könyörgés: Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmed segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 19,2-6a) Papi királyságom és szent népem lesztek. Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A Sínai pusztába érkeztek,......

Részletek


2023. jún.
10
Évközi 10. vasárnap

OLVASMÁNY  (Oz 6, 3-6)      Igazában az ószövetségi kinyilatkoztatás is magát az embert akarta átformálni. A külső tettek, a vezeklés, az ima, az áldozatbemutatás arra való volt, hogy a belső hódolatot fejezze ki. Isten közeledése áldást jelent, azért annak örülni kell, mint a hajnali derengésnek vagy a termést hozó esőnek. A nép istentisztelete azonban kimerült a külsőségekben. Olyan mint a köd, amely elszáll, ha kisüt a nap, mert nincs bennük igazi hit és engedelmesség. OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből Nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet. „Törekedjünk megismerni az Urat: biztosan......

Részletek


2023. jún.
08
Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

Kezdőének: A gabona javával táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából. (Zsolt 80,17) Könyörgés: Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 8,2-3.14b-16a) Az Úr a pusztában mannával táplálta népét. A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy......

Részletek


2023. jún.
03
Szentháromság vasárnapja

Kezdőének: Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt velünk. Könyörgés: Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 34,4b-6.8-9) Az Úr irgalmas és könyörülő Isten. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút......

Részletek


2023. máj.
27
Pünkösdvasárnap

Kezdőének: Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja. (Bölcs 1,7) vagy Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja. (Róm 5,5;10,11) Könyörgés: Istenünk, te a mai szentséges ünnepen Egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY az Apostolok......

Részletek


2023. máj.
20
Húsvét 7. vasárnapja

OLVASMÁNY  (ApCsel 1, 12-14) Jézus mennybemenetele után megkezdődött az Egyház időszaka. A felső terem, ahol összegyűltek, bizonyára az utolsó vacsora színhelye volt Az apostolok nevének felsorolósa mutatja, hogy Jézus már szervezett közösséget hagyott itt s ez volt az Egyház magja De életének kibontakozásához meg kellett várni a Szentlélek e jöveteléi s erre imádsággal készülnek. Az Egyház elsősorban hívő Egyház, amely felülről kapja a természetfölötti ajándékot Mária úgy van a közösségben, mint Jézus anyja és mint az Egyház anyja. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak. Miután ,Jézus fölvétetett a......

Részletek


2023. máj.
18
Urunk mennybemenetele

Kezdőének: Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja. (ApCsel 1,11) Könyörgés: Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 1,1-11) A szemük láttára fölemelkedett. Első könyvemben, kedves Teofil,......

Részletek


2023. máj.
13
Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja – A társadalmi kommunikáció világnapja Kezdőének: Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a földön: megváltotta az Úr az ő népét, alleluja. (Vö. Iz 48,20) Könyörgés: Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 8,5-8.14-17) Rájuk tették a kezüket, s azok megkapták a Szentlelket. Abban az időben: Fülöp elment Szamaria városába,......

Részletek


2023. máj.
06
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Kezdőének: Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat művelt, tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja. (Zsolt 97,1-2) Könyörgés: Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 6,1-7) Kiválasztottak hét jó hírben álló, Szentlélekkel eltelt férfit. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók......

Részletek


2023. ápr.
28
Húsvét 4. vasárnapja - Jó pásztor vasárnapja - Ferenc pápa látogatása Budapestre

Kezdőének: Telve van a föld az Úr irgalmával, az egek az Úr szavára lettek, alleluja. (Zsolt 32,5-6) Könyörgés: Mindenható, örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe. Jusson el híveid gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős Pásztorunk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 2,14a.36-41) Isten Úrrá és Messiássá tette Jézust. Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és hangos szóval így beszélt: „Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre......

Részletek