Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja
szerkesztő

A tanúságtétel vasárnapja

A tanúságtétel (görög: martürion, latin: testimonium) eredetileg jogi fogalom. A Szentírásban pedig ennek vallási tartalmával ismerkedhetünk meg.

Az olvasmány annak a Péter apostolnak tanúságtételéről szól, aki félelemből még megtagadja Jézus Krisztust. A feltámadottal való többszöri találkozása merőben megváltoztatja őt. Most bátran tanúságot tesz hitéről. „És ennek mi tanúi vagyunk.” – milyen erő van ebben a mondatban.

A szentlecke arról a lehetőségről szól, amelyet kiútnak nevezünk. Bármilyen mélyre essünk is bűneinkben, lehetőségünk van újrakezdeni, talpra állni. Ez is húsvét örömhírének ajándéka számunkra.

Az evangélium azokról az emmauszi tanítványokról szól, akik már találkoztak a feltámadt Krisztussal. Érdemes megfigyelni, hogy félelmük nem tűnik el egyik pillanatról a másikra. Hiszen a félelem érzése és a benne lévő bizonytalanság minden ember életének állandó kísérője. Másrészt az ismételt találkozás a feltámadt Krisztussal körvonalazza feladataikat:  „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

Kezdőének:
Ujjongjatok Istennek, minden földek, mondjatok nevének éneket, dicsőségét dicsérve zengjétek, alleluja! (Vö. Zsolt 65,1-2)

Könyörgés:
Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 3,13-15.17-19)
Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is. Isten azonban így teljesítette be, amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy az ő Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 4,2.4.7.9)
Válasz: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét! (4g. tónus.)
Vagy: Alleluja. 4. szám.
Előénekes: Midőn segítgül hívtalak, * meghallgattál engem, igazságom Istene.
Szorult helyzetemben megsegítettél engem; * könyörülj rajtam, és hallgasd meg imat.
Hívek: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Vagy: Alleluja.
E: Tudjátok meg: † Az Úr csodásan megmenti hívét; * meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Vagy: Alleluja.
E: Mondják sokan: † „Ki részesít ban minket?” * Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!
H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Vagy: Alleluja.
E: Alig térek nyugovóra, bében elalszom, * mert egyedül te adsz nékem biztonságot, Uram.
H: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1Jn 2,1-5a)
Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”, de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Urunk, Jézus, tárd fel nekünk az Írások értelmét! * Hadd lángoljon a szívünk, midőn tanítasz minket! (Lk 24,32 – 6. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24,35-48)
Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim, kérjük Urunkat, a feltámadt Krisztust, világítsa meg értelmünket, hogy megértsük tanítását, és bűn nélkül éljünk!
Lektor:
1. Áraszd, Urunk, Egyházadra a megígért Szentlelket, hogy hathatósan tanúskodjunk feltámadásodról!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add kegyelmedet, Urunk, hogy a nemzetek megtartsák parancsaidat, és igazságban éljenek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Tedd, Urunk, tartóssá bennünk húsvéti engesztelő áldozatod gyümölcsét, a kegyelmi életet!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Segíts minket, Urunk, hogy tanításodat megtartsuk, és így tökéletes legyen bennünk az Isten szeretete!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Vezesd el, Urunk, a késlekedőket is az igaz bűnbánatra!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Halálod és feltámadásod megtörte a bűn hatalmát. Kérünk, erősítsd híveidet kegyelmeddel, hogy bűntelen élettel tegyenek tanúságot rólad! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat ujjongó Egyházadtól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, – midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, – halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják (éneklik):

Áldozási ének:
Szenvednie kellett Krisztusnak, és harmadnap feltámadnia a halálból, nevében megtérést kell hirdetni, és bünbocsánatot minden népnek, alleluja! (Lk 24,46-47)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására. Krisztus, a mi Urunk által.

(Eislingen – Emmauszi tanítványok)

Share

Ajánlott bejegyzések