Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja
szerkesztő

Húsvét 6. vasárnapja a szeretet elsőrendűségét hirdeti. A szeretet a legnagyobb a világon. Egyben pedig a hívő embernek a legnagyobb felismerés, hogy Isten a szeretet. Magam törekvése pedig, hogy az Isten kínálta szeretetet a lehető leghitelesebben közvetítsem mások felé, úgy ahogyan én megélem. Cselekedeteim  legfőbb értékét is adja egyben, mennyire van átitatva a magam szeretetével.

Az olvasmány fontos üzenete: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató.” Biztatás és bátorítás mindannyiunk számára, hogy mi magunk is ezen az úton induljunk el. Csakis ez őriz meg az óriási kísértéstől, amelyet előítéletnek nevezünk.

A szentlecke a szeret erényének felsőrendűségét hirdeti. Alapja és forrása az Isten irántunk való szeretete. A legtöbb embert a szeretet vezette Istenhez, annak szava és gyakorlása. Amennyiben gyakoroljuk a szeretetet, vagyis szeretetben élünk, úgy másokat is Istenhez vezethetünk.

Az evangéliumban Krisztus önmaga irántunk való szeretetét állította elénk példának. A Krisztus kínálta szeretet ajándéka, hogy barátjának nevez, nem pedig szolgának. A szolga kapcsolatban megjelenik a fölé- és alárendeltség, a birtoklás és kiszolgáltatottság érzése. A baráti kapcsolatban mindez nincs meg. A barát nem tulajdon, nincs sem fölöttem, sem alattam. Szeretem és elfogadom őt a maga intimitásában, feltételek nélkül. Hogyan éled meg baráti kapcsolataidat? 

Kezdőének:
Örvendező szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a föld végső határáig: megszabadította az Úr az ő népét, alleluja! (Vö. Iz 48,20)

Könyörgés:
Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Az olvasmány egy mondatát hozom ide: „Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató.” Jó ezt tudatosítanom magam számára. Ő elfogad engem így, ahogy vagyok. Ösztönözzön abban, hogy másokat is el tudjak fogadni. Túl kell lépnem a magam előítéletein!

A szentlecke üzenete: a szeretet Istentől van. Amennyiben szeretetben élünk,

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,25-26.34-35.44-48)
Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), Kornéliusz (százados) eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. „Állj fel – mondta –, hisz én is csak ember vagyok.” Majd szólásra nyitotta ajkát és ezeket mondta: „Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az igazságot cselekszi.”
Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent.
Péter megszólalt: „Meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen úgy megkapták, mint mi?” Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4)
Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. (6. tónus.)
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra mél, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
Hívek: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Az Úr megmutatta szabadí erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét, * Izrael népe iránt.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Meglátta a föld minden határa, * Istenünk szabadulást hozott nékünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1Jn 4,7-10)
Testvéreim!
Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát, bűneinkért engesztelésül.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.” (Jn 14, 23 – 8 G. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 15,9-17)
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.
Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Isten maga a szeretet. Kérjük kegyelmét, hogy szeretetünket soha meg ne rontsa az önzés mételye!
Lektor:
1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, Ferenc pápát, hogy a Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Szüntesd meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést és az ellenségeskedést a népek között, hogy szeretetben éljenek egymással!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Gyógyítsd ki, Urunk, a világot az önzés betegségéből, hogy megszűnjön az ínség és a nyomor a földön!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai becsüljék meg egymásban Krisztus barátait!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Áraszd reánk, Urunk, Szentlelkedet, hogy tanításod szerint helyesen szeressük egymást!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk, Istenünk! Engedd, hogy mi, akik a keresztségben Fiad képére formálódtunk, általa az igaz szeretet példaképei lehessünk! Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké!
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt. Add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, – midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, – halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják (éneklik):

Áldozási ének:
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat – mondja az Úr. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké, alleluja! (Jn 14,15-16)

Áldozás utáni könyörgés:
Mindenható, örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép üzenete: növekedés a szeretetben)

Share

Ajánlott bejegyzések