Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja
szerkesztő

Húsvét 5. vasárnapjának olvasmánya Szent Pál apostol belső útjának fontos állomását mutatja be megtérését követően. Barnabás volt az, aki kezességet vállalt és kiállt mellette. A keresztszülők, bérmaszülők egyéni felelősségét is megtestesíti ez a történet.

Szent János apostol a szentleckében ismételten a szeretet fontosságát hangsúlyozza. Keresztény hitünk tanítása szerint a legfőbb parancsolat: szeressük Istent és embertársainkat. Szeretetünket elsősorban tetteinkkel igazoljuk.

Az evangélium Jézus Krisztus gyönyörű tanítását tartalmazza. Közösségben maradni Krisztussal, a kegyelmi élet alapja. A hasonlat értelmében olyan szőlővesszőhöz kell hasonlítanunk, amelyik a szőlőtőből, Krisztusból, szívja erejét. Egyben Neki köszönheti bőséges termését.

Kezdőének:
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett; kinyilatkoztatta az ő igazságát a nemzetek színe előtt, alleluja! (Vö. Zsolt 97,1-2)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, tedd tökéletessé bennünk a húsvéti szentséget, hogy akiket a szent keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bő termést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 9,26-31)
Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítvánnyá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy (Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr) mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett.
(Pál) ezentúl velük járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába elkísérték, majd onnét Tarzuszba küldték.
Az Egyház egész Júdeában, Galileában és Szamariában békét élvezett. Megerősödött, az Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 21,26b-27.28 és 30.31-32)
Válasz: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. (2. tónus.)
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 2. szám.
Előénekes: Az istenfélők előtt, * teljesítem fogadalmam.
Egyenek a szegények és lakjanak jól, † áldják az Urat mind, akik keresik, * „Szívük élni fog mindörökké”.
Hívek: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: A föld határai megemlékeznek erről és az Úrhoz térnek, * leborul előtte a nemzetek minden családja.
Egyedül őt imádják mind, akik a földben alszanak, * hódoljanak előtte mind, akik a porba visszatérnek.
H: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Neki él az én lelkem, * és neki fog szolgálni nemzetségem.
Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, † igazságát hirdessék a születendő népnek: * „Mindezt az Úr cselekedte!”
H: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1Jn 3,18-24)
Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel hogy az igazságból valók vagyunk-e és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Maradjatok bennem, és én bennetek, * aki énbennem marad, bőséges termést hoz.” (Jn 15,4a. 5b – 10. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 15,1-8)
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Krisztus az igazi szőlőtő, és a keresztség által egybenőttünk ővele. Kérjük Istent, hogy életünkkel méltók lehessünk a keresztény névre!
Lektor:
1. Tartsd meg, Urunk, az igazságban Szentatyánkat, Ferenc pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy az igazi szőlőtőhöz, Krisztushoz kapcsoljanak minket!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy minden nép eljusson Krisztusban a testvéri egységre!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai tudatában legyenek együvé tartozásuknak, és felelősséget érezzenek egymás iránt!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Engedd, Urunk, hogy Krisztus tanítása mindig bennünk maradjon, és jótettekben sok gyümölcsöt teremjünk!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Árassz, Urunk, új, kegyelmi életet azokba, akik bűneik miatt nem hoznak gyümölcsöt Krisztusban!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk és Istenünk! Te egyszülött Fiad által megígérted, hogy aki őbenne marad, az bő termést hoz. Kérünk, add hogy igazi szőlővesszők módjára belőle éljünk! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add, kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által.

 

Prefáció:
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, – midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, – halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják (éneklik):

Áldozási ének:
Én vagyok az igazi szőlőtö, ti pedig a szőlővesszők – mondja az Úr. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, alleluja! (Jn 15,1.5)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe. Krisztus, a mi Urunk által.

Share

Ajánlott bejegyzések