Nagyböjt 2. vasárnap

Nagyböjt 2. vasárnap
szerkesztő

Istenélményeink

Az istenélmények, a jelenések nagy hatással voltak az Ószövetség embereire, Ábrahámra, Mózesre és a prófétákra. A csodálatos színeváltozás az apostolok lelkében erősítette meg a hitet. Ez a dicsőség vár mindazokra, akik hűségesek Jézushoz és vele hordozzák keresztjüket. 

– Az olvasmányban Ábrahám próbatételéről olvashatunk. Igazi dráma, annak minden elemével! Kész a legnagyobb áldozatra is. Ez a fajta készség végül gyümölcsöt terem számára, hiszen neki az Isten akarata volt a döntő. 

– A szentlecke a nemzetek apostolának, Szent Pál apostolnak személyes tanúságtételét tartalmazza. „Ha Isten velünk, ki ellenünk?”. Egyénileg mi is ebből a személyes tanúságtevésből meríthetünk erőt megannyi, olykor reménytelennek tűnő küzdelmünkhöz. Az első lépés mindig az Isten iránti bizalmunk megerősítése.

– A mai evangéliumi jelenet mindig visszatérő tanítás a nagyböjt kegyelmi idejében. Itt most Péter apostol vallomását hallhatjuk: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk!”. Ajándék és jutalom ez számukra, hogy Jézussal vállalták magát az utat, annak minden kihívásával. – Nincs ez másként magunk életében sem. 

Kezdőének:
Neked mondta a szívem: „a te arcodat keresem, vágyakozom a te arcod után, Uram.” Ne fordítsd el arcodat tőlem! (Vö. Zsolt 26,8-9)
Vagy
Emlékezzél meg, Urunk, könyörületedről és irgalmasságodról, mely öröktől való! Ne uralkodjanak ellenségeink fölöttünk; szabadíts meg, Izrael Istene, minden szorongattatásunkból! (Vö. Zsolt 24.6.3.22)

Könyörgés:
Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy szeretett Fiadra hallgassunk. Kérünk, tápláld lelkünket szent igéddel, hogy lelki örömmel szemlélhessük dicsőségedet! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18)
Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.” Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett.
Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 115,10 és 15.16-17.18-19)
Válasz: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. (4 G. tónus.)
Előénekes: Erős az én hitem, bár gyakran mondtam: * „Engem nagyon megaláztak.”
Drága dolog az Úr színe előtt * szentjei dicső halála.
Hívek: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
E: Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, * szolgád vagyok és szolgálód gyermeke.
Bilincseimet széjjeltörted, † bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
E: Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
Az Úr hának udvarán, * a te falaid között, Jeruzsálem.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 8,31b-34)
Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mt 17,5 – 3a. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9,2-10)
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy megismerve Isten határtalan szeretetét igaz bűnbánatra induljunk!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban egyszülött Fiadat, a világ Üdvözítőjét!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Egyházad a nagyböjt idején bűnbánatban megújulva készüljön húsvét ünnepére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Add, hogy a népek önzetlenül támogassák egymást a nyomor megszüntetésében!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Add, hogy a szentmiseáldozat kegyelmeiből erőt merítsenek szenvedő és gondokkal küzdő embertársaink!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add, hogy végső óránk felkészülve bűnbánatban találjon bennünket
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mindenható Atyánk! Te egyszülött Fiadat adtad a világ életéért. Segíts minket gyengeségünkben, hogy kegyelmedet vissza ne utasítsuk, és így elnyerjük a megváltás gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, ez az áldozat tisztítson meg vétkeinktől, szentelje meg szolgáid testét és lelkét, hogy méltó módon üljük meg húsvét ünnepét. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: – Krisztus, a mi Urunk által.
Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, – a szent hegyen megmutatta nékik dicsőségének fényét.
Így világossá tette számunkra, amit a törvény és a próféták tanúsága hirdet, hogy szenvedésére a feltámadás örök fénye virrad.
(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, – fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül mondjuk (zengjük):

Áldozási ének:
Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok! (Mt 17,5)

Áldozás utáni könyörgés:
Dicsőséges szent titkokat magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket. Krisztus, a mi Urunk által.

Könyörgés a népért:
Istenünk, örök áldással áldd meg híveidet, és segítsd úgy ragaszkodni Egyszülötted evangéliumához, hogy arra a dicsőségre vágyakozzanak, amelyet apostolainak megmutatott, és oda el is jussanak. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép forrása: Magyar Kurír)

Share

Ajánlott bejegyzések