Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap
szerkesztő

Az Évközi 5. vasárnap olvasmányai ismételten fontos kérdéseket állítanak figyelmünk középpontjába.

Az olvasmány a szenvedő Jób panaszát és fájdalmát írja le. Könnyű azonosulni Jób panaszával. „Életem csupán egy lehelet” – figyelmeztet Jób. Leheletnyi életünket használjuk jól és jó célokra.

A szentlecke Szent Pál apostol hitvallását tartalmazza. Szolgálata nem jogosítja fel őt arra, hogy éljen előjogaival. Nem is teszi. Pál apostol így vall életéről és hivatásáról: „Mindenkinek mindene lettem”. Követendő út ez számunkra is.

Az evangéliumban az Úr Jézus kétféle életformájának arányait figyelhetjük meg. Gyógyítás, pihenés és imádság. Ezt kellene követnünk a magunk életében is.

Kezdőének:
Misekönyv 371. oldal
Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk, alkotónk előtt, hulljunk térdre, mert ő az Úr, a mi Istenünk. (Zsolt 94,6-7)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, őrizd szüntelen jóságoddal házad népét és erősítsd oltalmaddal mindenkor, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jób könyvéből (Jób 7,1-4.6-7)
A szenvedő Jób így panaszkodott: Nemde küzdelem az ember sorsa a földön? Nemde napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem. Már lefekvéskor azt kérdezem: „Mikor virrad?” És mihelyt felkelek: „Mikor lesz már este?” Tele vagyok kínnal egész alkonyatig. Napjaim futnak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység. Gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem soha többé nem lát boldogságot.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 146,1-2.3-4.5-6)
Válasz: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja. (2. tónus.)
Előénekes: Dicsérjétek az Urat, mert jó dolog őt áldani, * Istenünknek kedves a dicséret.
Jeruzsálemet az Úr újjáépíti, * Izrael szétszórt fiait egybegyűjti.
Hívek: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.
E: Aki a megtört szívűeket meggyógyítja, * és sebeiket betözi.
A csillagokat számon tartja, * és nevén szólítja valamennyit.
H: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.
E: Nagy a mi Urunk, nagy az ő hatalma, * bölcsességének nincs határa.
A szelídeket magához emeli, * de porig alázza a bűnösöket.
H: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 9,16-19.22-23)
Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot?
Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Krisztus gyengeségünket mara vette, * és betegségeinket ő hordozta. (Mt 8,17 – 4g. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1,29-39)
Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!”
De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Szent Pál mondta magáról: „Mindenkinek mindene lettem.” Imádkozzunk, hogy mi is hasonló lelkülettel szolgáljuk embertársaink javát!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy Egyházad példát adjon a világnak a szolgáló szeretetre!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy papjaid odaadó lélekkel munkálják embertársaik üdvösségét!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Add, hogy a népek vezetői a rájuk bízottak békéjén és jólétén fáradozzanak!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Add, hogy mindenkor készen álljunk a rászorulók megsegítésére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add, hogy szenvedő testvéreink a mi szolgáló szeretetünkben tapasztalják meg Krisztus jóságát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk, Jézus Krisztus, te mindenkor jót cselekedve jártál közöttünk. Add, hogy példádat követve mi is mindenkivel jót tegyünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Adjunk hálát az Úrnak irgalmasságáért, az emberek fiaival tett csodáiért, mert bő vizet adott a szomjazónak, és az éhezőt eltöltötte minden jóval. (Vö. Zsolt 106,8-9)
Vagy
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd eltelnek vele. (Mt 5,5-6)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egy legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által.

Share

Ajánlott bejegyzések