Évközi 4. vasárnap

Évközi 4. vasárnap
szerkesztő

Az évközi 4. vasárnap szentírásai szakaszai ismételten fontos kérdésekkel szembesít bennünket.

Az olvasmány a szó hatalmáról és benne rejlő erőről szól. A próféta feladata közvetíteni Isten akaratát. Amennyiben nem hallgatnak rá, nincs felelőssége. Ellenben számon lehet kérni, ha nem tesz eleget feladatának, illetve ha megmásítja a tanítást. 

A szentlecke üzenete is világos és egyértelmű. Állapotbéli feladataink felelősségéről szól. Amennyiben igent mondunk egy szolgálatra, jogainkon túl kötelességeink vannak. A vállalt küldetésünkben megnyilvánuló felelősség!

Az evangéliumi rész pedig egy párbeszéd Jézus Krisztus és a tisztátalan lélek között. Az üzenet világos: nincs alku! A gonosz lélek jelenlétének és harcának mi is tanúi vagyunk. Részemről, hisz erre Jézus Krisztus mutatott példát, nincs lehetőség megalkuvásra!

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 18,15-20)
Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez: „Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te körödből, testvéreid közül; őrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől Hóreb (hegyén), az egybegyűlés napján, mikor azt mondtad: »Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.«
Erre így szólt hozzám az Úr: »Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged; ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.
Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tőle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.«
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 94,1-2.6-7.8-9)
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” (2. tónus.)
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a puszban, † ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.”
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 7,32-35)
Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
A sötétségben lakó népre nagy nyesség áradt, * és világosságot láttak, akik a halál szomorú földjén éltek. (Mt 4,16 – 1 D2 tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1,21-28)
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a Szentlélek erejével mindenkor győzedelmeskedjünk testünk ösztönei felett!
Lektor:
1. Óvd meg, Urunk, a világot a zabolátlan ösztönök és a bűn uralmától!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Tisztítsd meg a Szentlélek tüzével híveid szívét, hogy neked tetsző életet éljenek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Add, hogy akik hívásodra lemondtak a házaséletről, szeretetükkel egész Egyházadat szolgálják!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Őrizd meg a házastársakat hűségben és odaadó szeretetben!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta élettel készüljön fel keresztény hivatására!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Istenünk, erősíts meg minket kegyelmeddel, hogy feddhetetlen életünkkel mindig méltók legyünk keresztény mivoltunkhoz! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

(Kép forrása: Németi Gergely)

Share

Ajánlott bejegyzések