Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja

Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja
szerkesztő

Az Évközi 3. vasárnap egyben az Isten igéjének a vasárnapja is. 

A szentmisének 2 fontos része van: az Ige liturgiája és az Eucharisztia liturgiája

Évközi 3. vasárnapon Egyházunk figyelmünk középpontjába állítja most Isten igéjét. Hagyjuk, hogy ma különös formában is megszólítson az Ige. 

Ehhez egy kis személyes történetet is szeretnék csatolni. 1979-ben, a sikeres érettségi és teológiai felvételit követően katonai szolgálatra vittek el Karánszebesre (Caransebeș). Természetesen az akkori időnek megfelelően bennünket, mint leendő kispapokat különös „bánásmódban” részesítettek. Bőröndünk tartalmát, amellyel bevonultunk, alaposan átvizsgálták. Gyakorlatilag semmilyen személyes dolgot nem vihettünk magunkkal. 

A katonai szolgálatot együtt töltöttük a református teológiára jelentkezett társainkkal. Ebben a csapatban volt több nagyszerű társ is, akik református lelkészi családból származtak. Többek között, Horváth Levente barátom is. Azt csak ő tudja, hogyan, de neki volt egy kis, akkorra már foszlányos kis Bibliája. Egy idő után pedig Levente minden este összegyűjtött bennünket, leleményesek voltunk, megtaláltuk a módját, hogy  Szentírást olvastunk. Aztán elmondtuk, hogyan éltük meg a tanítást azon napon, rövid kis, spontán fohászokat mondtunk, írtunk, lelki naplót vezettünk. 

Személyes dolgaimat rendezve, nem is olyan régen rábukkantam az akkor általam vezetett személyes naplóra és arra a kis szentírásra, amelyet akkori plébánosomtól kaptam, amikor első alkalommal néhány napra, az eskütételt követően, haza távozhattam.

Mára digitalizálódtunk. Arra viszont van lehetőség mindannyiunknak, hogy naponta néhány perc erejéig időt szakítsunk és hagyjuk, hogy Isten igéje megszólítson. 

Tibor atya

OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből (Jón 3,1-5.10)
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végig ment rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.
Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9)

Válasz: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem! (8 G. tónus.)
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg kem, * ösvényeidre taníts meg engem!
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvötő Istenem!
Hívek: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
E: Az Úr igazságos és ságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útra tanítja.
H: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 7,29-31)
Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Közel már az Isten országa, * higgyetek az örömhírnek! (Mk 1,15 – 3a tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1,14-20)
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy mint Ninive lakói, mi is készségesek legyünk a bűnbánatra!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy a világ mindenkor meghallja intő szavadat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy Szentatyánk és püspökeink az apostolok nyomdokain járjanak!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Add, hogy az államok vezetői bölcsen és igazságosan irányítsák a népek sorsát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Add, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet, és igaz bűnbánatra induljanak!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add, hogy földi szenvedéseink türelmes elviselése üdvösségünkre szolgáljon!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk, te a bűnbánóknak kegyesen megbocsátasz, és tieidnek örök jutalmat ígérsz. Add, hogy szent Fiadat buzgón kövessük, és jutalmadat mindnyájan elnyerjük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

(Kép forrása: Pixabay)

Share

Ajánlott bejegyzések