Évközi 10. vasárnap

Évközi 10. vasárnap
szerkesztő

OLVASMÁNY  (Oz 6, 3-6)
     Igazában az ószövetségi kinyilatkoztatás is magát az embert akarta átformálni. A külső
tettek, a vezeklés, az ima, az áldozatbemutatás arra való volt, hogy a belső hódolatot fejezze
ki. Isten közeledése áldást jelent, azért annak örülni kell, mint a hajnali derengésnek vagy a
termést hozó esőnek. A nép istentisztelete azonban kimerült a külsőségekben. Olyan mint a
köd, amely elszáll, ha kisüt a nap, mert nincs bennük igazi hit és engedelmesség.

OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
Nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet.

„Törekedjünk megismerni az Urat:
biztosan eljön, mint a hajnal,
megjön, mint a zápor,
mint a tavaszi eső, amely megöntözi a földet.”
Mit tegyek veled, Efraim?
Mit tegyek veled, Júda?
Hűséged, mint a reggeli felhő,
és mint a harmat, hamar tovatűnik.
Ezért sújtottam őket a próféták szavával,
ezért pusztítottam őket ajkam szózatával,
ítéletem elérkezik, mint a világosság.
Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet,
nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR  (49, 1 és 8. 12-13. 14-15 9. tónus)

Válasz: Boldog, akinek útja szeplőtelen, * megmutatom neki üdvösségem  (23b. vers.)

Előénekes: Szólott az Úr, az istenek Istene, * hívta a földet napkelettől napnyugatig.
„Nem áldozataid miatt feddlek meg, * égőáldozataidat mindig látom.
Hívek: Boldog, akinek útja szeplőtelen, * megmutatom neki üdvösségem.
E: Ha éheznék, nem szólnék neked, * mert enyém a föld és egész teljessége.
Megeszem talán a bikák húsát, * vagy a bakok vérét iszom?
H: Boldog, akinek útja szeplőtelen, * megmutatom neki üdvösségem.
E: Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát, * és teljesítsd a Fölséges előtt fogadalmad!
A gyötrelem napján engem hívjál, * megmentelek és áldasz engem.
H: Boldog, akinek útja szeplőtelen, * megmutatom neki üdvösségem.

SZENTLECKE Róm 4, 18-25

     Ábrahám olyan hitet hordozott magában, hogy a lehetetlen helyzetben is tudott
reménykedni. Tudta, hogy Isten mindenható és hű marad ígéretéhez. Az ő idejében még nem
volt meg a mózesi törvény, azért ő az igazi engedelmességet nem kerülhette meg a betűhöz
való ragaszkodással. A mi vallásosságunk alapja is az Istenbe vetett hit, aki erejét és irgalmát
megmutatta Krisztus feltámadásában, akinek halála meghozta, a bűnök kiengesztelését,
feltámadása pedig a kegyelem kiáradását

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Ábrahám erőt merített hitéből, és magasztalta Istent.

Testvéreim! Ábrahám a reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja
lesz, Isten ígérete szerint: „Nagy lesz a te nemzetséged!” Hite nem gyengült meg, jóllehet
tudta, hogy teste megvénhedt, hisz századik esztendeje felé járt, és Sára méhe is elapadt.
Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, inkább megerősödött a hitben, megdicsőítve
ezáltal az Istent. Meg volt ugyanis győződve arról, hogy amit Isten ígért, azt meg is tudja
valósítani. Ábrahám ezáltal vált igazzá.
De nemcsak őrá vonatkozik, amit róla írtak, hogy „ezáltal vált igazzá”, hanem mireánk is.
Mi is igazzá válunk, ha hiszünk Istenben, aki feltámasztotta a halálból Urunkat, Jézus
Krisztust. Ő halált szenvedett a mi bűneinkért, és feltámadt, hogy mi igazak lehessünk.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 4. szám.
„Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk. * „Aki engem követ, övé lesz az élet
világossága.” Jn 8, 12 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 9, 9-13
     Jézus meghozta a végleges kinyilatkoztatást, ezért az egyes evangéliumi eseményeknek
megvan a jelentésük. Máté meghívása jelezte, hogy Jézus a gyarló embert hívja bűnbánatra
és üdvösségre, sőt munkatársává tudja tenni. A farizeusok ellenben a Messiástól népük
diadalmas felemelését, földi dicsőségét várták, s náluk a szentség az elkülönülést jelentette,
nem az irgalmat. Ezért mondja Jézus, hogy a betegnek kell az orvos, nem az egészségeseknek.
Ő az Atya irgalmát testesíti meg a földön.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.

Abban az időben:
Amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt
hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában
vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és
tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit
jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot.« Nem azért jöttem, hogy az igazakat
hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
Ezek az evangélium igéi.

(Kép forrása: Prokop Péter festménye a szegedi szemináriumban)

Share

Ajánlott bejegyzések