Urunk megkeresztelkedése

szerkesztő

2019. január 13.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

 

Jézusnak minden szava értünk hangzott el, minden tettét az irántunk való szeretete vezette. Megkeresztelkedését is „a mi okulásunkra írták meg” (1 Kor 10, 11). Ahogyan ő beállt a bűnbánók sorába, álljunk mi is bátran a gyóntatószékek előtti sorba! Kövessük a Lélek szavát, amikor arra int, hogy gyónjunk meg!

KEZDŐÉNEK                                                  Vö. Mt 3, 16–17

Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.

OLVASMÁNY                                             Iz 42, 1–4. 6–7

A Megváltó az Isten törvényét hirdeti: az igazságot, a hűséget és a bűnbánatot. Vajon mindezek megvannak-e bennünk is?

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      28. Zsoltár

Válasz: Áldja meg Isten az ő népét: *

               adjon neki békességet.

Vagy: OLVASMÁNY                                         Iz 55, 1–11

VÁLASZOS ZSOLTÁR                      Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6

Válasz: Örömmel merítsetek vizet *

               az üdvösség forrásaiból.

SZENTLECKE                                         ApCsel 10, 34–38

Szent Péter Krisztus példájára hivatkozik. Őt Isten fölkente Szentlélekkel és erővel. Körüljárt és jótt tett mindenkivel. A keresztségben mi is elnyertük a Szentlelket. Az ő ereje meglátszik-e életünkben?

ALLELUJA                                                             Mk 9, 6

Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”

Vagy: SZENTLECKE                                        1 Jn 5, 1–9

ALLELUJA                                                             Jn 1, 29

Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: Íme, az Isten Báránya.

EVANGÉLIUM                                             Mk 1, 7–11

Keresztelő Szent János nagysága abban rejlik, hogy alázatos, önzetlen. Nem a saját dicsőségét keresi, hanem hivatását teljesíti: arról beszél, aki utána jön, aki Szentlélekkel keresztel, aki az Atya szeretett Fia.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus a vállára vette a világ bűneit, és abban lelte örömét, ha megbocsátott. Hálánkat azzal mutassuk ki iránta, hogy a bűnt kerüljük. Ehhez ad erőt a szentmise és a szentségi élet.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                Jn 1, 32. 34

Íme, ő az, akiről mondotta János. Én láttam őt, és tanúságot tettem róla, hogy az ő az Isten Fia.

EGY GONDOLAT

Keresztelő János a bűnbánat keresztségét hirdette a népnek. Jézus is eljött – bár bűn nélkül való volt –, hogy megkeresztelkedjék a Jordán vizében. Ezzel példát adott arra, hogy az alázatosság és a bűnbánat által nyerhetjük el a lelki megújulást és lehetünk kedvesek Isten előtt.

ELMÉLKEDÉS

A keresztség a régi ember halálát, az új ember életét jelenti, benne van a megváltás ereje. Csíraként egész életünk benne van, azt kell megvalósítani, tettekre váltani, amit a keresztség által Isten láthatatlanul már megvalósított: napról napra meghalni a bűnnek, s elkötelezni magunkat Isten akaratának.

 

A VILÁGOSSÁG RÓZSAFÜZÉR TITKAI

  1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett
  2. Aki Kánában megmutatta isteni erejét
  3. Aki meghirdette Isten országát
  4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
  5. Aki az Eukharisztiában nekünk adta magát

 

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

Január 18.

A vesztett muhi csata után IV. Béla király feleségével, Laskaris Máriával együtt Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában született Szent Margit 1242-ben. Szülei felajánlották Magyarországért. Margit négy éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet atyja építtetett. Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai király házassági ajánlatát. 1261-ben ünnepélyes fogadalmat tett. Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe. A legalacsonyabbrendű munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. Szentség hírében halt meg 1271. január 18-án a Nyulak szigeti (ma Margit sziget) kolostorban.

Már 1271. június 13-án kérte V. István király (Margit bátyja) húga szentté avatását X. Gergely pápától, V. Ince 1276-ban újabb vizsgálatot indított, Károly Róbert, Mátyás király és II. Ferdinánt is sürgette az eljárást. 1943. november 19-én avatta végül is szentté XII. Piusz pápa. Hamvai ma is a (róla elnevezett) Margit-szigeten nyugszanak egy hatalmas vörös márványlap alatt, ezt tisztelői helyezték el ott halálának 700 éves évfordulóján.

 

TAIZÉ-I IMÁDSÁG

AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁÉRT

„Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává! Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, a hűséget. Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt… Teremts Lelked erejével egyetértést.”

Share