Pünkösdvasárnapra

szerkesztő

2018. május 20.

PÜNKÖSDVASÁRNAP

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe

 

Az apostoloknak nagy szükségük volt arra, hogy a Szentlélek megerősítse őket. Az Egyháznak is a Szentlélek az erőforrása. Azért tudott a történelem folyamán és azért tud ma is megújulni.

Az embereket mostanában rendkívüli módon foglalkoz-tatja a Szentlélek eljövetlének külső jele; ugyanígy a világ végét kísérő jelenségek. Pedig azzal kellene inkább foglalkoznunk, hogy együttműködjünk a Szentlélekkel; és azzal törődnünk, hogy mindig készen álljunk az Istennel való találkozásra. Jöjj el, Szentlélek Úristen, hiszen csak te vagy képes megújítani a világot!

KEZDŐÉNEK   Bölcs 1, 7

Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja.

Vagy:   Róm 5, 5; 10, 11

Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szent-lélek által, alleluja.

OLVASMÁNY   ApCsel 2, 1–11

Jó volna, ha mindig  úgy beszélnénk, „ahogyan a Lélek a szót ajkunkra adja! Jó volna, ha a kegyelem indításait mindig meghallanánk és megfogadnánk!

VÁLASZOS ZSOLTÁR  103. Zsoltár

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.  – Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE  1 Kor 12, 3b–7. 12–13

A művész apró mozaikkövekből rakja ki csodálatos művét. Isten különféle szolgálatokat, feladatokat oszt ki Egyházában, és így formálja a történelmet. Építsük az Isten országát ott, ahová Isten állít bennünket. Tegyük meg azt, amit ő szabott ki feladatul nekünk.

Vagy: Gal 5, 16–25

Pál apostol a megváltás és a megigazulás hatását többféle képpel és kifejezéssel érzékelteti. A legvilágosabb a testi ember és a lelki ember szembeállítása. Testi embe-ren azt érti, aki ösztöneinek és vágyainak szolgaságában van, s aki a test cselekedeteit hajtja végre. Lelki ember az, akit az Isten Lelke vezérel, azért megteszi az atya akaratát, s életét a Lélek gyümölcsei kísérik: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság és szabadság.

SZEKVENCIA  SZVU 97.

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el…

ALLELUJA                                 

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk!

EVANGÉLIUM  Jn 20, 19–23

„A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5, 22–23). Kérjük a Szentlelket, hogy töltse be lelkünket ajándékaival. Ezek adják meg életünk igazi ízét.

Vagy:  Jn 15, 26–27; 16, 12–15

Krisztus istenfiúságának egyik legnagyobb megnyilatkozása volt a Szentlélek megígérése. Ő tudta, hogy földi példája és szavai nem elegendők az emberek átalakításához. Ahhoz isteni erőre van szükség, hogy az ember egészen kitáruljon az igazság előtt, hogy az üdvösségért feláldozza földi vágyait, és hogy jótetteivel tanúskodjék Isten mellett. A Szentlélek éppen ezt adja meg az Egyháznak. Rányomja a szellemiség bélyegét, s így Krisztus meghatalmazott tanújává teszi.

KÉRÉSEK

Kérjük a Szentlelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi ajándékait az Egyházra. Urunk, világosítsd meg értelmünket, és erősítsd meg akaratunkat Szent-lelked által! Urunk, vezesd el a földkerekség népeit a testvéri egységre Szentlelked által! Urunk, adj lelki erőt a szenvedőknek, vigasztalást az árváknak és az özvegyeknek, tanácsot a bajbajutottaknak Szentlelked által!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

„Fel tudod tán fogni Istennek mélységét, mindenható Urad tökéletességét?” (Jób 11, 7) Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent a bűnbocsánat? Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent a szentmise? Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent, amikor a Szentlélek megszenteli kenyerünket és borunkat? Ha nem is tudjuk felfogni, törekedjünk arra, hogy a Szentlélek segítségével minél mélyebben hatoljunk be hitünk titkaiba.

ÁLDOZÁSI ÉNEK  ApCsel 4, 4. 11

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és hirdették Isten nagy tetteit, alleluja.

IMÁDSÁG BOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK VÉRTANÚ KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Emléknap: május 23.

Mindenható örök Isten, a Te szolgád Boldog Vilmos életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával védte meg a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől és elnyerte a vértanúság koronáját. Kérünk, Istenünk, hogy hathatós közbenjárására legyünk élő tagjai Egyházadnak, tartsuk drága kincsnek a papi hivatást, a szentségi házasságot és a tiszta életet. Add, hogy az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük és így mi is eljussunk egykor országodba, ahol Boldog Vilmos püspök vértanúval együtt örökké áldunk és imádunk Téged, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

ELMÉLKEDÉS

Mondd, mit ér az élet anya nélkül?

Mondd, mit ér az élet testvér nélkül?

Mondd, mit ér az élet szeretet nélkül?

Mondd, mit ér az élet hit nélkül?

Mondd, mit ér az élet Jézus nélkül?

Ismeretlen szerző nyomán

Share

Ajánlott bejegyzések