Nagyböjt 2-4. vasárnapja

szerkesztő

2019. március 31.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 

Isten szereti a világot, mert ő teremtette. Szeret minket is, hiszen teremtményei vagyunk. Mi emberek gyakran próbára tesszük türelmét, mert hálátlanul szembefordulunk vele: bűnökkel bántjuk meg őt. Isten azonban bűneinkben sem hagyott magunkra: szeretetből elküldte Egyszülött Fiát a mi megváltásunkra.

OLVASMÁNY                                               Józs 5, 9a. 10–12

A választott nép pusztai vándorlása előképe volt az Egyház földi vándorlásának, amely az örök haza felé tart. Isten gondviselő szeretetével őrködött népe fölött. Ugyanezt megtapasztalhatjuk mi is, ha megtartjuk parancsait.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       53. Zsoltár

Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.

SZENTLECKE                                             2 Kor 5, 17–21

A bűnös embert Isten végleg nem vetette el, nem hagyta magára. Szent Fia által kiengesztelődött a világgal. Legyünk hálásak azért, hogy ez a kiengesztelődés az Egyház szolgálata által tovább folytatódik a világon.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                Lk 15, 18

Fölkelek, és atyámhoz megyek, + azt mondom néki, * „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.”

EVANGÉLIUM                                       Lk 15, 1–3. 11–32

A farizeusok zokon veszik Jézustól, hogy gyarló, bűnös emberekkel barátkozik. Jézus három példázattal válaszol e vádaskodásokra. Elmondja az elveszett bárány, az elgurult drachma és a tékozló fiú történetét. Ezek a példabeszédek azt bizonyítják, hogy Isten irgalmas: a megtérő bűnösnek szívesen és örömmel megbocsát.

AZ EUCHARISZTÁHOZ

Az eucharisztikus lakoma előképe a mennyei lakomának. Jézus mindannyiunkat meghívott országába és ott helyet készített számunkra. Rajtunk múlik, hogy hitünk és hűségünk által biztossá tesszük-e részvételünket. Valljuk hittel: A mi  lelkünk az Úrra hagyatkozik, ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk, benne örvend a szívünk.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                              Zsolt 121, 3–4

A szent város szilárdan áll: biztos védelmet nyújt mindenkinek. Oda vonulnak az Úr választottai, hogy magasztalják az Úr nevét.

ELMÉLKEDÉS     

LAETARE! – VIGADOZZÁL!

Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az oltárt, és a viola színt szabad rózsaszínre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsálemhez” való tartozásunk fölött érzett vigasság vasárnapja. Rómában e napon vitték az első rózsákat a templomba: mi is örülhetünk a tavasznak, a természet feltámadásának, hiszen az Krisztus és a lélek feltámadásának képe. Hálás szívvel és lélekkel örvendezzünk az Úrban!

HELYEM AZ ATYAI HÁZBAN

Talán a legismertebb jézusi példabeszéd a két fiúról szóló történet. Úgy láthatjuk, hogy mindkét fiú elveszett, illetve mindketten elvesztettek valamit. Nem találják meg az atyai ház örömét. Mit jelent nekem az atyai ház? Hogyan vagyok jelen az Egyházban? Örömömet találom-e hitemben, keresztény életemben? Nagyböjt idejének önvizsgálati kérdései lehetnek ezek.

Két irányban gondolkodhatunk tovább. Saját örömeimet tekinthetem át, és az is fontos, hogy másoknak, főleg a rám bízottaknak hogyan tudom ezt az örömet megmutatni. Ha a parancsokban csak terhet látok, ha csupán megszokás vagy kényszer a keresztény élet gyakorlata, akkor elillant az öröm. Ha viszont én nem találom meg az atyai ház örömét, akkor hogyan tudom másoknak megmutatni? Milyen sokszor tapasztaljuk, hogy gyermekeink felnőtté válásukkor eltávolodnak az atyai háztól. Pedig hogy igyekeztünk, tanítottuk, eléjük éltük a hit örömét. A fiatalabbik fiú példája mutatja, hogy az ember szíve mélyén megmarad az atyai ház emléke, ami erőt adhat a visszainduláshoz. Ezért is fontos nekem magamnak örömmel élnem keresztény életemet. Amikor ma időt adunk Istennek, olvassuk el újra az evangéliumot, nézzük meg, melyik fiú áll közelebb hozzánk, és fedezzük fel újra az atyai ház örömét!

 

NAGYBÖJTI IMÁDSÁG

Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem  nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz?

Aztán megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és bátorságodra tekintett és így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.

Szalézi Szent Ferenc

 

TANÍTS MEG, URAM, SZERETNI

Taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem rokonaimat, amint te szeretted édesanyádat és rokonaidat. Taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem munkatársaimat, amint te szeretted apostolaidat. Taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem a szenvedőket, amint te szeretted őket. Taníts meg, Uram, hogy úgy szeressem ellenségeimet, amint te szeretted őket és imádkoztál értük. Mindenekelőtt taníts meg, Uram, arra, hogy úgy szeressem a mennyei Atyát, amint te szeretted. Taníts meg, hogy úgy szeresselek téged, amint te szeretsz engem!                        Gyűrű Géza

 

ÉLNI A HITET

… nem annyit jelent, hogy behunyjuk a szemünket, korlátokat állítunk fel s bezárkózunk – bármilyen – alagútba. A hit azt jelenti, hogy kitágítjuk a világról, a dolgokról alkotott képünket, amennyire csak lehet, messze túl azon a határon, amelyet akár a legkiválóbb, a legfényesebb elme el tud képzelni.               Jaques Loew

 

  1. március 24.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Örök emberi gyarlóságunk, hogy az élet gondjai között könnyen elfeledkezünk Istenről. Ilyenkor különféle figyelmeztetéseket kapunk arról, hogy az emberi életnek és történelemnek az Ura, irányítója az Isten.

Kihagyhatjuk ugyan őt számításunkból, de előbb-utóbb megtapasztaljuk, hogy Isten nélkül nem boldogulhat az ember.

OLVASMÁNY                                            Kiv 3, 1–8a. 13–15

Isten a természetes ész fényénél felismerhető a teremtett világból is. De hírt adott ő magáról a kinyilatkoztatás révén is, hogy így még könnyebben és biztosabban közel kerüljünk hozzá. Mózes kérdésére Jahvenek nevezi magát, ami azt jelenti: Ő az itt és most (de a mindig és mindenkor) jelenlevő Isten, akiben hinnünk kell, akiben bízhatunk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    102. Zsoltár

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, *

              könyörületre hajlik szíve.   

SZENTLECKE                                   1 Kor 10, 1–6. 10 –12

A szikla, amelyből a pusztában víz fakadt, Krisztus előképe volt. Vagyis az Ószövetségben is minden kegyelem az ő érdemeinek elővételezése volt. Ugyanez érvényes az ószövetségi jelekre, jelképekre is. Így a manna, a rézkígyó, stb., mind-mind a Messiás előképei voltak.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                  Mt 4, 17

Az Úr mondja: „Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa.”

EVANGÉLIUM                                                   Lk 13, 1–9

Jézus sok példabeszédben figyelmeztet minket arra, hogy mindig legyünk készen a számadásra. Igaz, Isten végtelenül irgalmas, és ad nekünk időt a megtérésre. Nem szabad azonban könnyelműen visszaélnünk az ő irgalmasságával, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amikor az Úr számadásra szólít minket.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Isten negyven éven át mannával táplálta a pusztában vándorló népét. A mi zarándokutunk eledele az égből szállott szent kenyér, az Oltáriszentség.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                 Zsolt 83, 4–5

A veréb is otthont talál magának, és fészketa gerle, ahová fiait helyezze; én a te oltárodnál, Seregek Ura, Istenem és Királyom!

Boldogok, akik házadban laknak, és téged örökké magasztalnak.

ELMÉLKEDÉS

Uram, mint elkóborolt bárány, szorongva kerestelek magam körül, míg Te mindvégig bennem lakoztál. Vándoroltam városok utcáin, terein, sehol sem leltelek, mert nem találhatom meg kívül azt, aki mindig bennem lakozott.                                                       Szent Ágoston

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Hétfőn, március 25-én ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszünnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike.

A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvözlégy, malaszttal teljes, az Úr van teveled!” * A Szűzanya kilenc hónapon át az Isten élő temploma. Isten időnként rendkívüli módon is beavatkozik a történelembe, és abban az ő bölcsessége mutatkozik meg. Ezt el kell fogadnunk egyéni életünkben is, amint a Szűzanya elfogadta.

 

KALKUTTAI SZENT TERÉZ IMÁJA

Urunk! Segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait! Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre nagyobb és alkotóbb teljességére jussunk! Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan szálltál alá az emberi élet mélységébe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszítésed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződségeket és nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünkben, és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyzetek próbatételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősítsd meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat! Ha meghalunk veled, veled együtt fel is támadunk. Amen.

 

SZENTEK LEHETÜNK,

MERT MEGSEGÍT AZ ÚR

  1. június 21-én a szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa így tanított: ahhoz, hogy szentek legyünk, nem kell egész nap imádkoznunk. Az életszentség a betegségben, a szenvedésben, a munkában és a gyereknevelésben is megnyilvánul. Az Úr adja meg nekünk a reményt, hogy szentek lehessünk, és ne higgyük, hogy valami nehéz dologról van szó; hogy könnyebb bűnözőnek lenni, mint szentnek! Szentek lehetünk, mert megsegít az Úr. A világnak szentekre van szüksége, és nekünk az a hivatásunk, hogy szentek legyünk. Nem szabad félni attól, hogy az életszentség útját járjuk, amely az alázatosaké, nem pedig az arrogánsaké.

 

BÖJT  +   IMÁDSÁG   +  IRGALMAS SZERETET

 

 

  1. március 17.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 

Szenvedésének küszöbén bizalmas barátai előtt felvillantja Jézus az ő dicsőségének fényét, hogy a rákövetkező megaláztatások idején ne essenek kétségbe. Bízzanak abban, hogy a Golgota sötétségét a Tábor hegyének fénye követi és ragyogja majd be.

KEZDŐÉNEK                                           Zsolt 24, 6. 3. 22

Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából.

OLVASMÁNY                                         Ter 15, 5–12. 17–18

A szövetségkötésnek ősidők óta megvolt a sajátos formája. Az áldozati állatokat kettéhasítva lerakták úgy, hogy közöttük át lehetett haladni. Ezzel jelezni akarták, hogy ez történjék velük is, ha nem tartják meg a szerződést.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      26. Zsoltár

Válasz: Az Úr az én világosságom, *

              és ő az én üdvösségem.   

 

SZENTLECKE                                              Fil 3, 17 – 4. 1

Szent Pál apostol szomorúan tapasztalja, hogy a keresztények között is akadnak olyanok, akik a lelki értékek keresése helyett inkább földi kívánságaik szerint élnek. Nem követik Jézus példáját, aki az Atya akarata iránt való engedelmességből vállalt minden áldozatot. Aki el akarja nyerni a mennyek országát, az keresse az odafönt valókat.

Vagy rövidebb forma:                                Fil 3, 20 – 4. 1

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                      Vö. 2 Pét 1, 17

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”

EVANGÉLIUM                                              Lk 9, 28b–36

Jézus földi életében a mennyei Atya természetfeletti jeleket adott, amelyekkel igazolta Megváltónk istenfiúságát és küldetését. Ilyen csodálatos jel volt az ő színeváltozása is. Nem volt véletlen Mózes és Illés jelenléte sem. Ők mint az Ószövetség képviselői tanúskodtak arról, hogy Jézus a megígért Messiás.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az Oltáriszentség a hívő ember számára Isten jóságának és hatalmának nagy csodája. A kenyér színe alá rejtőzve az Isten Fia lesz lelkünk vendége.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                     Mt 17, 5  

Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!

NAGYBÖJTI LELKÜLET

A külső élet visszaszorítása, magunkba szállás. * Bűnbánat, életünk jobbítására való szándék. * Az Egyház liturgiájával egyesülve a nagyböjti fegyelem fölajánlása.

+ + +

ÉNEK A GYŐRI KÖNNYEZŐ SZŰZANYÁHOZ

Könnyes a két szemed, ó Szűzanyánk. Véresen csordul a könnye reánk. Jaj, milyen bánat gyötri szívedet, sajtolja ki könnyeidet.

Futva fut írhoni püspök ide; bűne csak krisztusi drága hite. Képedet hozza édes vigaszul, itt tesz csodát véle az Úr.

Két kicsi nép, magyar ír a Tied. Könnyük is, vérük is vérzi szíved. Ajkadat értünk imára nyitod, ezt súgja e drága titok.

Könnyedet Jézusunk küldi nekünk, sírjon a vétkein bűs nemzetünk! Szent Szíve rajtunk megint könyörül, síró néped újra örül.

Vérgyöngy a képeden, ó Szűzanyánk! Fölszedem hű szíved kincse gyanánt. Bűnömet én is könnyel siratom: lábad elé mind lerakom.

 

SZENT JÓZSEF ÜNNEPE

Március 19.

Szent Péter apostol írja a házastársak köteleségeiről: „Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában” (1 Pét 3, 4). Szent József, Jézus nevelőatyja ilyen ember volt. Csendes, szorgalmas munkás volt. Kereste Mária titkának magyarázatát, de bölcs emberként belenyugodott Isten akaratába. Védte Máriát, és nevelte Jézust. Tisztelete és ünnepe Nyugaton a 14-15. században terjedt el. 1621-től szerepel a nyugati Egyház naptárában. IX. Piusz pápa az Egyház védőszentjévé nyilvánította, XXIII. János pápa pedig bevette nevét az 1. Eucharisztikus imába. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumot adott közre 2013. május 1-jén,  Szent József, a munkás napján, amely elrendeli, hogy a római hivatalos misekönyv 2. 3. és 4. Eucharisztikus imádságában az „Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária” rész után említsék meg a „Szent József, az ő Jegyese” betoldást.

Szent József példája munkára, alázatosságra, tisztaságra bíztat. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Jézusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is. A másik kérésünk pedig az legyen, hogy Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is halálunk óráján.

 

ÚJGÖRÖG ORTODOX IMÁDSÁG

Ó, emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk fel igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és mindenkor és mindörökkön-örökké.

 

  1. március 10.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

A Szent Negyvennapnak, a nagyböjti időnek két jellegzetessége van: egyrészt előkészít a keresztségre, illetve a keresztségi kegyelem megújítására, másrészt pedig figyelmeztet bennünket a bűnbánatra.

Ez a szent idő negyven napig tart, mert a Szentírás szerint a negyven szent szám: a választott nép negyven évig tartózkodott a pusztában, Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninive város lakóinak, és maga az Üdvözítő is negyven napig böjtölt.

KEZDŐÉNEK                                             Zsolt 90, 15–16

Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg.

OLVASMÁNY                                                 MTörv 26, 4–10

Az ószövetségi vallásban az áldozatbemutatás kettős célt szolgált: hálaadás volt az Istentől kapott javakért és engesztelés a bűnökért. Nekünk sem szabad erről a két fontos szándékról megfeledkeznünk!

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      90. Zsoltár

Válasz: Légy velem, Uram * minden szükségemben. 

SZENTLECKE                                               Róm 10, 8–13

Hitünk vezet minket a megigazulásra és az üdvösségre. A keresztény hitnek át kell hatnia szívünket, de külsőleg is meg kell azt vallanunk az emberek előtt. Így elősegítjük a hit terjedését, és Isten egyetemes üdvözítő szándékának eszközei leszünk.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                    Mt 4, 4b

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.

EVANGÉLIUM                                                  Lk 4, 1–13

Jézus valóban hasonlóvá lett hozzánk. Mindent vállalt, ami emberi sorsunk velejárója – a bűnt kivéve. Így vállalta azt is, hogy megkísértse őt a gonosz lélek. Példát akart ugyanis adni arra, hogyan kell határozottan visszautasítanunk a bűnös kívánságokat.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az Oltáriszentség ad nekünk erőt arra, hogy erényekben gazdag, értékes keresztény élettel dicsőítsük meg a mennyei Atyát.

ELMÉLKEDÉS

Isten szabad akaratot adott az embernek. Így megteheti még azt is, hogy elhagyja Istent és nélküle próbálja megoldani életét. Isten azonban mindig hűséges marad hozzánk. Irgalmas jóságában felkarolja és megadja nekünk a megtérés kegyelmét.

BÖJTI FEGYELEM

Kötelező hústól való megtartóztatás van Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól. Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának.

NAGYBÖJTI KÉSZÜLŐDÉS

Nagyböjt kezdetén szeretnénk segítséget nyújtani Ferenc pápa Evangelii Gaudium című apostoli leveléből válogatott gondolatokkal.

  1. Az Evangélium örömhíre betölti a szívét és az egész életét azoknak az embereknek, akik találkoznak Jézussal. Azok, akik hagyják megmenteni magukat, megszabadulnak bűneiktől, szomorúságaiktól, a belső ürességtől és az elszigeteltségtől.
  2. Minden keresztényt meghívok – függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagy melyik végén él is a világnak – arra, hogy még ma újítsa meg a személyes találkozását Jézus Krisztussal. Vagy legalábbis hozzon egy döntést: nap, mint nap szüntelenül keresni fogja Őt, és hagyja, hogy Jézus megtalálja.
  3. Semmi alapja nincs annak, ha valaki azt gondolná: Ez a meghívás rám nem vonatkozhat, mert „abból az örömből, amit Isten hoz a számunkra senki nincs kizárva”. Ha valaki kockáztat, azt az Úr nem hagyja cserben, és ha valaki csak egy kis lépést is tesz Jézus felé, mindjárt felfedezheti, hogy Ő tárt karokkal várja a mi közeledésünket.

 

MÁRCIUS 13.

Ezen a napon van Szentatyánk,

Ferenc pápa megválasztásának

  1. évfordulója (2013).

Isten sokáig éltesse!  Imádkozzunk érte!

 

A SZENTEK IS BŰNÖSÖK,

DE MEGBÁNJÁK VÉTKEIKET

ÉS BOCSÁNATOT KÉRNEK

Ferenc pápa óva int attól, hogy szenteskedő képűnek képzeljük a szenteket. Ennél sokkal mélyebb dologról van szó, amit sok gesztus, apró lépés táplál, és amit mindenki ott tud megtenni, ahol él és dolgozik. Minden életszakasz az életszentséghez visz – buzdít a pápa. A szentek szelídek és türelmesek, mindazonáltal nem mentek a bűntől. A Szent Márta-házban mondott homíliájában Dávidról elmélkedve a pápa megállapította: szent volt és bűnös. Megvoltak a maga bűnei, gyilkosságot is elkövetett, de végül beismerte és megbánta bűneit. Ez arra int minket, hogy minden szentnek megvan a maga múltja, mint ahogy minden bűnös előtt ott áll a jövő.

 

MÁRCIUS 15.

IMÁDSÁG HAZÁNKÉRT

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

 

Share

Ajánlott bejegyzések