Nagyböjt 1., 2., 3., 4. és 5. vasárnapjára

Nagyböjt 1., 2., 3., 4. és 5. vasárnapjára
szerkesztő
  1. március 1.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

Ha kiált hozzám, meghallgatom;

megszabadítom és dicsőséget

szerzek neki, hosszú élettel áldom meg.              Zsolt 90, 15–16

Isten nem a halált akarja, hanem az életet. Jézus ezért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen (Jn 10, 10). Sajnos, a kísértés is bőségben van, s még szomorúbb: bőségben vannak a bűneink is. A nagyböjti idő önmegtagadásai, a keresztút járás, a böjt, a bűnbánat és a szeretet gyakorlása igazítsa lépteinket az igazi élet útján.

OLVASMÁNY                                       Ter 2, 7–9. 3, 1–7a

Csodálatos az Isten, aki a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Égi és földi boldogságot szánt neki. S milyen könnyen megsemmisülnek értékeink, odavesznek kincseink. Csak egy pillanat, egy felelőtlen perc, csak egy kis alkudozás a kísértővel… S máris sirathatjuk kincseinket. Isten számára nem közömbös az életünk. Keres bennünket, Megváltót küld, hogy ne a halál győzzön, hanem az élet.

VÁLASZOS ZSOLTÁR           50, 3–4. 5–6a. 12–13. 14.  17

Válasz: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.

 

SZENTLECKE                                               Róm 5, 12–19

Káros örökségünk a bűn. Mint árnyék követi életünket. Sokszor az az érzésünk, hogy egészen beborít minket. De hatalmasabb Isten szeretete és kegyelme. Kárhozat várna ránk, de Jézus engedelmessége megigazulttá tesz bennünket.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                    Mt 4, 4b

Nemcsak kenyérrel él az ember,  * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.

EVANGÉLIUM                                                   Mt 4, 1–11

Ádám gyenge volt a kísértésben, elesett. Jézus viszont a legszentebb példája annak, hogy a kísértést vissza is lehet utasítani, le is lehet győzni. Sok ember áldozata a gyomrának, gőgjének, hatalomvágyának. Jézus böjtje, alázata, az Atya iránti engedelmessége segítsen a helyes életvitelben.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Istennek nem adhatunk annyit, hogy sokkal többet ne kapnánk vissza. Lemondunk a kenyérről, égi kenyeret ad. Lemondunk a hatalomról, a gőgről, Isten gyermekeivé tesz bennünket. Elhagyjuk a bűnös utat, az életszentség útjára állít minket.

AZ ÚR ÁLDÁSA KÍSÉRJE SZÜLETÉS- ÉS NÉVNAPOS TESTVÉREINKET!

NAGYBÖJTI GONDOLATOK

Hamvazószerda a nagyböjt kezdete. Az egyház hamut hint a homlokunkra e mély értelmű szavakkal: ,,Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”. Egyházunk ezzel a szokatlan útravalóval indít el minket a szent negyven nap sivatagába. Üdvös jelet rajzol a homlokunkra a mulandóságot jelző hamuval és az örök életet ígérő kereszttel.

Az emberek különféleképpen viselkednek a rájuk zuhanó szenvedésekben. Sokan lázadoznak, miérteket dobálnak a lakatlannak mondott égre. Perbe szállnak a megtagadott Istennel, kemény vádakat zúdítanak feléje. Vannak, akik összeszorított, keserű megadással, vagy bölcs belenyugvással tűrik a kikerülhetetlen végzetet. Sokan az emberek felé fordulnak, és gyakran tapasztaljuk, hogy tőlük remélnek segítséget. Jól tudjuk, hogy Jézusnak, aki mindenben hasonló akart lenni hozzánk, nem kerülte el a szenvedést sem. Örök idegen marad számunkra, ha nem osztozik fájdalmainkban és nem ölti magára a sebek bíborát. S vajon miért tette ezt? Hogy példát adjon a szenvedésben tanúsítandó, egyedül helyes magatartásra.

Nagyböjt idején boldog Batthyány Strattmann László lelki világosságára van szükségünk, aki saját költségén kórházat létesített a rászorulóknak, valamint a gyógyultakat pénzsegéllyel is ellátta. Jó orvosként nem csak a testi bajokkal foglalkozott, hanem a lélekkel is. A meggyógyultakat ellátta a lelki vakság gyógyítására vonatkozó útmutatásokkal.

Sokan azért roppannak össze napjainkban a szenvedés súlya alatt, mert nem tudnak Istenhez kiáltani és sokan elfelejtették az imádság nyelvét. Sokan abban a tudatban vannak, hogy elég az ember saját ereje és nincs szüksége semmire és senkire, vagyis segítségre.

A nagyböjt idejében merjünk még buzgóbban Istenhez fordulni, hiszen küzdelem nélkül nincs győzelem. A nagyböjt komolyan figyelmeztet mindnyájunkat, használjuk fel az időt, hogy lelkünk gazdagabb, szebb és boldogabb legyen.             Msgr. Szalay Gyula, esperes-plébános – Felvidék.ma

 

ELMÉLKEDÉS

Ó, emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk fel igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és mindenkor és mindörökkön-örökké.                       Újgörög ortodox imádság

 

BÁTORÍTÁS

A kereszt útján, gyermekeim, csak az első lépés nehéz. Legnagyobb keresztünk nem maga a kereszt, hanem az, hogy félünk tőle.                               Vianney Szent János

 

  1. március 8.

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

Szívem rólad mondta: „Keressétek

az ő arcát!” A te arcodat keresem, Uram.

Ne rejtsd el előlem arcodat!              Zsolt 26, 8–9

„Ez az én szeretett Fiam… Őt hallgassátok!” – hangzott a mennyei Atya hangja a színeváltozás hegyén. Fogadjuk meg mi is a figyelmeztetést, hallgassunk Jézusra. Most a nagyböjti időben tartsunk bűnbánatot, újítsuk meg életünket, hogy Isten szeretett gyermekei lehessünk.

OLVASMÁNY                                                  Ter 12,1–4a

„Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége”, szólt az Úr Ábrahámhoz. Szent küldetés ez. Nekünk is áldássá kell lennünk embertársaink számára: a családban, a munkahelyen és a társadalmi életben.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                   32, 4–5. 18–19. 20 és 22

 

Válasz: Kegyes szemed legyen  rajtunk, * tebenned  van bizodalmunk.

 

SZENTLECKE                                              2 Tim 1, 8b–10

Hivatás és áldozat elválaszthatatlan fogalmak. Isten nem kevés lemondást kíván követőitől. A keresztségben meg kell halnunk a bűnnek, hogy ezáltal új életet nyerjünk Jézus Krisztusban. Kérjük Istent, hogy mi is meg tudjuk hozni ezt az áldozatot.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                            2 Pét, 1, 17

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott:  * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”

EVANGÉLIUM                                                   Mt 17, 1–9

Az apostolokat csodálattal és örömmel töltötte el az Úr színeváltozása. Tudjuk, ha Isten kinyilatkoztatja magát az embereknek, küldetést is szán nekik. A három kiválasztott apostol azt a feladatot kapta, hogy az Úr szenvedése és megaláztatása idején visszaemlékezzenek és tanúságot tegyenek az ő dicsőségéről.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Csodálatos változást eredményezhet életünkben, ha hallgatunk Jézusra, az Atya Fiára, s ha egyesülünk vele áldozatában.

KERESZTÚT

Nagyböjtben, minden pénteken templomainkban végig járjuk a 14 stációt, emlékezve Jézus szenvedésére és halálára. Jézus szenvedéséről, bűnösök, emlékezzünk… , szent keresztútra menjünk! A betegek, akik számára lehetetlen, hogy templomban az állomásokat végigjárva végezzék, a keresztút képeit vagy egy keresztet maguk előtt tartva lélekben menjenek állomásról állomásra.

ELMÉLKEDÉS

FÉNYEDDEL TÖLTS BE

Uram, te fent a fénylő magasságban

élsz és uralkodol, és szeretettel,

fényt árasztva gondot viselsz a földre.

Ahogy a napfény sötét éjszaka után

beragyogja a földet,

úgy tölts be engem is fényeddel, sugaraddal

örömben, szenvedésben egyaránt.

Érezze szívem az örökkévalóság

szépségeit, a mennynek fényeit,

hogy legkisebb feladatomat

s legnehezebb munkámat is

világosság hassa át,

s az életem tiszta és átlátszó legyen.

Margitta von Quast

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

megmutatja a szenvedés keresztény távlatait, ami nem egyfajta „szadomazochizmus”, hanem szükséges átmeneti szakasz az örök élet felé vezető úton. Vegyük vállunkra keresztünket, annak a bizonyosságnak a tudatában, hogy a nehézségek megoldása a Húsvétban van.                             Ferenc pápa

BÖJTI FEGYELEM

■ Böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni.

■ Kötelező hústól való megtartóztatás van Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól.

■ Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának.

■ A templom búcsúnapjára és az egyházközség fogadott ünnepére, ha ez péntekre esik, felmentés kapható a bűnbánati fegyelem megtartása alól.

NAGYBÖJT ÜZENETE KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZOKRA OSZTHATÓ

Első szakaszban a böjtölő, megkísértett Krisztussal találkozunk. Énekeink ilyenkor az elesett, bűnbeesett ember kiáltásairól szólnak és az arra adott válaszról.

A szentmise könyörgései a nagyböjti életgyakorlatokra és annak gyümölcseire figyelmeztetnek.

A második szakasz a szenvedő Krisztust állítja elénk, és a liturgia arra hív minket, hogy Jézushoz hasonlóan vállaljuk a sorsközösséget, szenvedjünk mi is VELE, hogy együtt is örülhessünk vele a húsvét örömében.

A nagyhét pedig maga a lelkigyakorlat, amelyen a szimbólumok világán keresztül járjuk végig Krisztus misztériumát.

 

  1. március 15.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

Szemem mindig az Úrra tekint,

hiszen ő vonja ki lábam a csapdából.

Tekints rám és irgalmazz:

elhagyatott vagyok és nyomorult.              Zsolt 24, 15–16

Az éhező ember kenyérre, a szomjazó tiszta vízre vágyik. Sajnos, manapság kevés becsülete van a kenyérnek, mert eldobják és szemétre kerül. Vizeink nagy része fertőzött, ihatatlan. Ugyanígy „leértékelődött” az emberek szemében az örök élet kenyere és itala. Ideje lenne, hogy ismét megbecsüljük testünk és lelkünk igazi táplálékát.

OLVASMÁNY                                                   Kiv 17, 3–7

Isten, a mi szerető Atyánk mindent megad nekünk. Mégis lázadunk ellene. Az Egyháztól is inkább szociális tevékenységet várunk, mint Urunk üzenetét. Próbára tesszük az Urat és folyton kritizáljuk az Egyházat. Áldott az Úr, aki nem ítéli el lázadó népét, hanem segítségére van.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                              94, 1–2. 6–7. 8–9

Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * Népem, ne légy kemény szívű.

SZENTLECKE                                           Róm 5, 1–2. 5–8

Az Istennel szembenálló ember nem érdemelt mást, mint megvetést és kárhozatot. A végtelenül irgalmas Isten azonban lehajolt hozzá, egyszülött Fia által megváltotta és az üdvösségre vezette.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                        Jn 4, 42 és 15

Valóban te vagy a világ Megváltója, Uram.  * Adj innom az élő vízből, hogy ne szomjazzam soha többé!

EVANGÉLIUM                                                   Jn 4, 5–42

Jézus fáradtan leült Jákob kútjánál, és beszédbe elegyedett a szamariai asszonnyal. Felhívta figyelmét arra, hogy ő olyan vizet tud adni, amely az örök életre szökellő vízforrás lesz bennünk. Aki ebből a vízből részesül, nem szomjazik meg soha többé és örök üdvösséget talál.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Én vagyok a Messiás, aki veled beszélek, mondta Jézus a szamariai asszonynak. Én vagyok a Messiás, aki szóltam hozzátok a Szentírásban, én vagyok, aki most áldozatul adom életemet az Atyának, érettetek.

ELMÉLKEDÉS

AZ ISTEN UTÁNI SZOMJ

Uram, Istenem, ébreszd fel bennem az utánad való vágyakozást! Ismersz engem, és én is ismerlek téged. Segíts engem, hogy keresselek és megtaláljalak. „Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után vágyakozom, mikor lehet Isten arcát látnom?” (Zsolt 41, 2) Ismerjük a fizikai szomjúságot, amikor hiányzik az ivóvíz; ismerjük az élet és a boldogság utáni szenvedélyes vágyat. De ismeri-e lelkünk az Isten utáni szomjúságot?

Dietrich Bonhoeffer

SZENT JÓZSEF ÜNNEPE

Március 19.

Szent Péter apostol írja a házastársak köteleségeiről: „Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában” (1 Pét 3, 4). Szent József, Jézus nevelőatyja ilyen ember volt. Csendes, szorgalmas munkás volt. Kereste Mária titkának magyarázatát, de bölcs emberként belenyugodott Isten akaratába. Védte Máriát, és nevelte Jézust. Tisztelete és ünnepe Nyugaton a 14-15 században terjedt el. 1621-től szerepel a nyugati Egyház naptárában. IX Piusz pápa az Egyház védőszentjévé nyilvánította, XXIII. János pápa pedig bevette nevét az I. Eucharisztikus imába.

Szent József példája munkára, alázatosságra, tisztaságra bíztat. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Jézusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is. A másik kérésünk pedig az legyen, hogy Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is halálunk óráján.

EGY GONDOLAT

1947-ben Algériában a nagy francia regényíró, Georges Bernanos „Barátaink a szentek” címmel előadást tartott Charles de Foucauld kis nővéreinek. Többek között ezt mondta: „A szentek a szeretet géniuszai. Ó, jól értsék meg, itt nem arról a zsenialitásról van szó, amelyet például a művészeknél találunk; ez utóbbi csak kevesek kiváltsága! Pontosabban azt kellene mondanunk, hogy a szent az az ember, aki képes megtalálni önmagában, képes felfakasztani lénye mélyéről azt a vízforrást, amelyről Krisztus beszélt a szamariai asszonynak. ’Azok, akik ebből a vízből isznak, nem szomjaznak többé…’ Ez a víz itt található mindannyiunkban, a mély forrás nyitott a szabad ég alatt.” A felszíni korhadó levelek, a romlás rétege alatt a mélyben a forrásvíz kristálytiszta: „itt ragyog az isteni fény, amelyben az egész teremtés fürdik. ’Őbenne élet volt, és az élet volt az emberek világossága’.” (Mt 7, 21–27)

MÁRCIUS IDUSA

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. A szentmisék végén a Magyar Himnusz éneklésével emlékezzünk erre az évfordulóra. Imádkozzunk hazánkért és népünkért!

AMIKOR AZ EMBER TELJES LÉTEZÉSÉVEL BELEVEGYÜL ISTEN SZERETETÉBE, AKKOR LELKÉNEK RAGYOGÁSA TÜKRÖZŐDIK KÜLSŐ MEGJELENÉSÉN IS.

Lépcsős (Klimakosz) Szent János 

 

  1. március 22.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja keblén.              Vö. Iz 66, 10–11

A mai vasárnap alapgondolata az örvendezés, amely valójában elővételezése a húsvéti örömnek. Igazán örvendezni csak a tiszta szívű ember tud. Ezért sürgeti az Egyház a bűnbánatot, a megtérést, a lelki megtisztulást. Kérjük Istent: teremtsen bennünk is tiszta szívet, hogy igazán felkészülhessünk a Húsvét ünnepére.

OLVASMÁNY                              1 Sám 16, 1b–7. 10–13a

Az emberek sokat adnak külső megjelenésükre, büszkék szépségükre. A kevésbé előnyös külsejű emberekben pedig nemegyszer kisebbrendűségi érzés alakul ki. Isten azonban nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Ez történt Dávid kiválasztásakor is.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                            22, 1–3a. 3b–4. 5–6

Válasz: Az Úr  nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

SZENTLECKE                                                     Ef 5, 8–14

Amint dereng a hajnal, amint kibontakozik a sötétségből a világosság, a keresztény embernek ugyanígy kell törekednie, hogy megvilágosodjék a lelke és felkeljen életének Napja, Krisztus.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                     Jn 8, 12

„Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk,  * „Aki engem követ, övé lesz az élet világossága.”

EVANGÉLIUM                                                   Jn 9, 1–41

A vak örvendezett, mert meggyógyította Jézus. A farizeusok a szombati gyógyítás miatt még jobban haragudtak Jézusra. A vak megvallotta hitét. A farizeusok megtagadták a hitet. Jézus az igaz világosság, aki felnyitja szemünket és a kegyelem fényét árasztja lelkünkbe.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az ember nem élhet étel és ital nélkül. Ugyanígy természetfeletti életünknek is szüksége van táplálékra. Krisztus gondoskodik erről, amikor a kenyér és a bor színe alatt testét és vérét hagyta nekünk táplálékul.

ELMÉLKEDÉS

Nincs olyan kicsiny és semmit érő teremtmény, amely Isten jóságát ne tükrözné. Ha szívedben jó és tiszta volnál, minden akadály nélkül látnál és helyesen fölfognál. Ha van öröm a földön, az a tiszta szívű emberé. S ha valahol van kátyú, zaklattatás, azt legjobban a rossz lelkiismeretű ember ismeri.                        Kempis Tamás

 

LAETARE! – VIGADOZZÁL!

Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az oltárt, és a viola színt szabad rózsaszínre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsálemhez” való tartozásunk fölött érzett vigasság vasárnapja. A keresztelésre készülők ujjongásával kell fölismernünk azt a kegyelmet, hogy az Egyházhoz tartozhatunk, hogy anyai gondoskodását élvezhetjük, hogy ő táplál minket igéjének, szentségeinek tejével, táplál minket szokásaival, szertartásaival, sőt a böjttel és önmegtagadással is. Nem vagyunk elhagyatott gyermekek, nem vagyunk hontalanok: e szent városban lakva részesülünk a húsvéti titokban. Ezzel a gyermeki szeretettel és vigassággal lépünk be ma a templomba – amely az Egyház látható képe – és a szent liturgiába. Rómában e napon vitték az első rózsákat a templomba: mi is örülhetünk a tavasznak, a természet feltámadásának, hiszen az Krisztus és a lélek feltámadásának képe. Testvérek, örvendezzünk az Úrban!

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

Gyümölcsoltó Boldogasszony – Március 25.

Urunk születése hírüladásának ünnepét  692-ben említik először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságokat. E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszünnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike. A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy, malaszttal teljes, az Úr van teveled!”

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, ami Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

 

  1. március 29.

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Szolgálatass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem.              Zsolt 42, 1–2

Feketevasárnap

Nagyböjt 5. vasárnapjának népi neve. A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a Szenvedő Krisztus képe, megjelenik a Fájdalmak Férfia. Testvérek, vegyünk részt fájdalmában, de lássuk meg benne a Győzőt is. Nézzük benne a Királyt, aki szenvedése által a kereszt trónjáról uralkodik. Gondoljuk végig, hogy mennyire vettük komolyan az idei Nagyböjt kihívásait?

+ + +

Keresztény életünket így is meghatározhatnánk: megkezdett örök élet. A kereszten meghalt és feltámadott Jézus ugyanis nemcsak ígérte nekünk az örök életet, hanem a kegyelmi élet már most belekapcsol bennünket Isten örök életébe. „Istenem, te vagy az én erősségem” (Zsolt 43, 2) az életben és halálban.

OLVASMÁNY                                              Ez 37, 12b–14

A reménytelenség olyan, mint a halál és a temetés. Ezt élte át és súlyos teherként hordozta Isten népe. Ezekiel próféta látomásában az újjászületés reményét és vigasztalását adta népének az Úr.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                          129, 1–2. 3–4ab. 7–8

Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

SZENTLECKE                                                 Róm 8, 8–11

„A nemesség kötelez”, szól a régi mondás. Akinek Lelkét adta Isten, az „kötelezve” van arra, hogy lélek szerint éljen, hallgasson a Lélekre, kövesse indításait. Kell, hogy lelki emberré legyen, akit nem az ösztönei irányítanak, hanem a Lélek.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                    Jn 11 ,25a és 26

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet:  * aki bennem hisz, nem hal meg örökre.”

EVANGÉLIUM                                                 Jn 11, 1–45

Krisztus csodái között kiemelt helyet foglal el Lázár feltámasztása.. Az Úr csodát tett, de próbára tette apostolai hitét, Mária és Márta hitét s kísérőinek hitét. Valami olyan kinyilatkoztatást ad most, amelyet mindenkinek lelkébe kell vésnie. „Én vagyok a feltámadás és az élet.” S hangsúlyozta a hit fontosságát: „Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét.”

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a Feltámadás és az Élet!

Lektor:

  1. Hogy Egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  1. Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap: Mennyei Atyánk! Te szent Fiadat az élet és a halál Urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Amen.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ                                              Jn 6, 54

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.”

+ + +

A szentáldozás éltető Kenyér, Jézus isteni teste, az angyalok eledele. De gondoljunk most arra is, hogy mi Jézus megtöretett testét esszük, kiontott vérét isszuk: a szentáldozás a megfeszített Jézussal egyesíti életünket.

ELMÉLKEDÉS

Hitünk tanítása szerint szoros kapcsolat van a bűn és a halál között. A halál ugyanis a bűn révén lépett a világba. Jézus kereszthalála és feltámadása azonban megtörte a bűn és a halál uralmát. Reményt ad nekünk, hogy elnyerhetjük bűneink bocsánatát, és részesülhetünk a dicsőséges feltámadásbam. Az emberi történelem vége meghozza ezt a teljes győzelmet. Az emberi nem minden tagja, aki engedi magát megváltani, aki együttműködik a kegyelemmel, meglátja Isten dicsőségét, és hallani fogja Jézus szavát: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt 25, 34).                                    Holland Katekizmus nyomán

GONDOLJUK VÉGIG…

Ez a hét a bűnbánat hete.  Gondoljuk végig: mi is köt bennünket az élethez, és mi távolít el tőle? Miképp teljesedhetne ki az életünk, ha a bűneink nem tennének tönkre mindent bennünk és körülöttünk? Hogyan van benne az élet és a halál a gondolatainkban és cselekedeteinkben? Most nagyon mélyen a szívünk és lelkünk legmélyére kell néznünk, hogy meg is lássuk mindazt, ami bennünk van: mikor térünk az élet, mikor a halál felé.

Share

Ajánlott bejegyzések