Évközi 7. vasárnap

Évközi 7. vasárnap
szerkesztő

Évközi 7. vasárnap

Kezdőének:
Irgalmasságodban reménykedem, Uram. Szívem ujjong üdvözítő jóságod miatt; jótéteményeiért dicsőítem az Urat. (Zsolt 12,6)

Könyörgés:
Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből (Lev 19,1-2.17-18)
Szeresd embertársadat úgy, mint magadat!
Az Úr így szólt Mózeshez:
„Szólj Izrael fiai egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR  (Zsolt 102,1-2.3-4.8 és 10.12-13)
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 11. tónus.
Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.
Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 3,16-23)
Minden a tiétek, ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.
Testvéreim!
Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!
Senki ne ámítsa önmagát! Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csakugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Hiszen írva van: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket”, továbbá:
Tárva az Úr előtt az ember gondolata,
csupa hiúság annak foglalata.
Senki se kérkedjék tehát emberekkel! Hisz minden a tiétek: Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: Minden a tiétek; ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Aki megtartja Krisztus igéjét, * az valóban szereti az Istent. 1Jn 2,5 – 4g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5,38-48)
Szeressétek ellenségeiteket!
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! A legfőbb törvény a szeretet. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy ezt a parancsot minél tökéletesebben valóra váltsuk életünkkel!
Lektor: 1. Távolítsd el, Urunk, a széthúzás szellemét híveid köréből, hogy megvalósuljon köztünk a szeretet egysége!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Távolítsd el, Urunk, a világból a gyűlölködést és az ellenségeskedést, hogy a nemzetek békében éljenek egymással!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Távolítsd el, Urunk, a keresztény családokból az önzést és kényelemszeretetet, hogy egyetértésben éljenek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Távolítsd el lelkünkből a közömbösséget, hogy embertársainkat is úgy szeressük, mint önmagunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Távolítsd el szívünkből a bosszúállás szellemét, hogy a rosszért is jóval tudjunk fizetni!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mennyei Atyánk! Add kegyelmedet, hogy az áldozatkész és megbocsátó szeretet gyakorlásában minél tökéletesebben hasonlítsunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be áldozatunkat. Könyörögve kérünk, hogy amit fölséged dicsőségére felajánlunk, hozza meg nekünk az üdvösséget. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Összes csodáidat elbeszélem, ujjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges Isten! (Zsolt 9,2-3)
vagy
Uram, hiszem, hogy Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia, aki a világra jöttél. (Jn 11,27)

Áldozás utáni könyörgés:
Mindenható Istenünk, add, hogy valóban elnyerhessük az üdvösséget, amelynek zálogát ebben a szentségben magunkhoz vettük. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép forrása: pixabay.com)

Share

Ajánlott bejegyzések