ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
szerkesztő

Kezdőének:
Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, mert ő a mi Urunk, Istenünk. (Zsolt 94,6-7)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, őrizd szüntelen jóságoddal Egyházadat és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 58,7-10)
Ha segítesz a rászorulókon, akkor majd felragyog világosságod.
Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!
Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a kísérőd. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Íme, itt vagyok!
Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 111,4-5.6-7.8a és 9)
Válasz: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben. 6. tónus.
Előénekes: Az igaz világít, mint fény a sötétségben, * igazságos, jóságos és irgalmas.
Boldog ember, aki irgalmas, † és szívesen ad kölcsön, * aki a törvény szerint intézi minden dolgát.
Hívek: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.
E: Nem tántorodik meg soha, * az igaz emléke örökké megmarad.
Rossz hírtől nem kell félnie, * szíve nyugodt, mert az Úrban bízik.
H: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.
E: Szíve erős, nem ismer félelmet, * bőséges adományt oszt a szegénynek.
Igazsága megmarad örökre, * feje dicsőségesen felemelkedik.
H: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 2,1-5)
Jézus Krisztust, a megfeszítettet hirdetem nektek.
Testvéreim!
Amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.
Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
„Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk. * „Aki engem követ, övé lesz az élet világossága.” Jn 8,12 – 4g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5,13-16)
Ti vagytok a világ világossága.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Kérjük Istentől az irgalmas lelkület ajándékát, amely kedvessé tesz minket mennyei Atyánk előtt!
Lektor: 1. Engedd, Urunk, hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy az országok vezetői mindenütt felelősségtudattal gondoskodjanak a rájuk bízottakról!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy a mindenkivel jót tevő Krisztust követve segítsünk a rászorulókon!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy a keresztáldozat kegyelmeiből erőt merítsünk életünkben és halálunkban!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Te azt akartad, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk. Add kegyelmedet, hogy az irgalmas emberszeretet gyakorlásával betölthessük keresztény küldetésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Adjunk hálát az Úrnak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáiért, mert bő vizet adott a szomjazóknak, és az éhezőket jóllakatta. (Zsolt 106,8-9)
vagy
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. (Mt 5,5-6)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép forrása: pixabay.com)

Share

Ajánlott bejegyzések