Évközi 33. vasárnap

Évközi 33. vasárnap
szerkesztő

Évközi 33. vasárnap

Kezdőének:
Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke és nem a pusztulás; hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek. (Jer 29,11.12.14)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből (Mal 3,19-20a)
Az utolsó ítéletkor felkél az igazság napja: Isten megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.
Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja őket – mondja a Seregek Ura –, úgy hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belőlük.
Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 97,5-6.7-8.9a.9bc)
Válasz: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. Vö. 9. vers. (6. tónus)
Előénekes: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és a zsoltárok szavával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel, * ujjongjatok az Úr és király előtt.
Hívek: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.
E: Zúgjon a tenger, és ami betölti, * a földkerekség, és akik rajta élnek.
Tapsoljanak a folyamok, * és a hegyek is ujjongjanak az Úr színe előtt.
H: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.
E: Mert eljön ítélni a földet, † igazságban ítéli az egész világot, * egyenlőképpen minden népet.
H: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből (2Tessz 3,7-12)
Krisztus követője azt vallja: Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!
Testvéreim!
Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére.
Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék.
Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket.
Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békében dolgozva a maguk kenyerét egyék.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, * mert elérkezett megváltástok ideje. Lk 21,28 – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 21,5-19)
Semmi sem maradandó ezen a földön. Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül.
Abban az időben:
Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:
„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”
Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”
Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!”
Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.
De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.
Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Az idő és az örökkévalóság Ura nem elítélni, hanem üdvözíteni akar minket. Kérjük kegyelmét, hogy minden megpróbáltatás között is hűségesek maradjunk hozzá!
Lektor: 1. Vésd szívünkbe, Urunk, azt az igazságot, hogy te minden megpróbáltatás közepette változatlanul szeretsz minket!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Erősítsd Egyházadat, hogy minden viszontagság ellenére hűségesen tanúskodjék rólad az emberek előtt!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Segítsd a népeket, hogy a viszályok megszűnjenek, és töretlenül megmaradjon a lelkekben a testvéri összetartozás tudata!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Ne engedd, hogy a rosszat rosszal viszonozzuk, és fordítsd felénk azok szívét, akik nem szeretnek minket!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add meg híveidnek a mindvégig való állhatatosság kegyelmét!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk, Istenünk, őrizd meg népedben az örök élet reményét és az irántad való igaz szeretetet, hogy semmiféle viszontagság el ne szakítson tőle! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, hogy a Fölségednek bemutatott áldozati adomány szerezze meg nekünk a szívbéli odaadás kegyelmét, és vezessen el az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom. (Zsolt 72,28)
vagy
Bizony mondom nektek, hogyha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr. (Mk 11,23.24)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent Fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

(Kép forrása: pixabay.com)

Share

Ajánlott bejegyzések