Évközi 31., 32. és 33. vasárnapra

szerkesztő

2019. november 3.

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

+ Szent András hava +

 

Minden ember rászorul Isten irgalmára. Neki köszönhetjük létezésünket. Nélküle egy lépést sem tudnánk tenni a tökéletesség útján. Ha pedig elestünk, a bűn útjára léptünk, tőle várhatjuk a megtérés, a kiengesztelődés kegyelmét.

OLVASMÁNY                                     Bölcs 11, 22 – 12, 2

Isten szereti mindazt, amit alkotott. Minden teremtményének sorsát szívén viseli. A gyenge számíthat arra, hogy felkarolja. Még a bűnös is bízhat abban, hogy Isten gondol rá. Nem akarja ugyanis, hogy bűnnel a vesztét okozzák. Inkább azt akarja, hogy megtérjen és éljen.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR       144, 1–2. 8–9. 10–11. 13cd–14

Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, *

             szent nevedet áldom örökkönörökké.

 

SZENTLECKE                                       2 Tessz 1, 11 – 2, 2

Sokan megalapozatlan ábrándozással, és egyéni jámborkodással próbálják leplezni az életben való helytállás hiányát. Az Apostol ezért mondja: Krisztus azt várja tőlünk, hogy hűséges kötelességteljesítéssel dicsőítsük meg őt. Enélkül nem várhatunk tőle jutalmat..

ALLELUJA                                                                      Jn 3, 16

Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő.

EVANGÉLIUM                                                 Lk 19, 1–10

Jézus előlegezte a bizalmát Zakeusnak. Ő hálás volt ezért, és Jézus nagylelkűségét megtéréssel viszonozta. Nekünk is reménykednünk kell az előlegezett bizalom és nagylelkűség hatásában. Aki apostoli munkája közben nem mer kockázatot vállalni, az nem bízik Isten kegyelmének erejében. Pedig ő azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 

Neked köszönhetjük, Urunk, hogy földi zarándokutunkon nem fáradunk el és nem veszítjük el kedvünket.

ELMÉLKEDÉS

Adj nekem, Uram, éber szívet, amelyet könnyelmű gondolat nem térít el tőled. Adj nemes szívet, amelyet méltatlan szenvedély nem tud lealacsonyítani. Egyenes és bátor szívet, amelyet közönséges törekvések nem vezethetnek tévútra. Erős szívet, amelyet szomorúság nem tud letörni. Szabad szívet, amelyet alantas és rossz vágyak nem kötnek gúzsba.                         Aquinói Szent Tamás

 

IMÁDSÁG ELHUNYT SZERETTEINKÉRT

November a halottak hónapja

Isten, kegyelmek osztogatója, az emberek üdvösségének szeretője, kérem kegyességedet, hogy édesanyám, édesapám, testvérem, gyermekem, rokonom, barátom, jótevőm…, akik e világból eltávoztak, a Boldogságos Szűz Máriának és minden szentednek közbenjárására az örök boldogság osztályrészét elnyerhessék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK

November 4. Borromeo Szent Károly püspök ünnepe. Milánó érseke, igazi pásztor egyházmegyéje gondozásában, látogatásában. A tridenti zsinat határozatainak megvalósítója, a reformáció után az Egyház egyik újjáépítője. + 1584.

November 5. Szent Imre herceg ünnepe. Szent István királyunk fia, aki méltó utódjának ígérkezett. Házasságát össze tudta egyeztetni az önként vállalt evangéliumi tanács, a szűzi tisztaság megtartásával. Halála tragédia volt apjára és nemzetére nézve, de a magyar ifjúság égi pártfogót nyert benne. Az evangéliumi tanácsok tiszteletét is tanítja a ma emberének.

Boldog férfiú, Szent Imre herceg, aki úgy ragyog, mint a nap az égen. A halhatatlanság ajándékát magához ölelve már a mennyei paradicsomban örvendezik örökké.

 

SZENT IMRE IMÁJA

Úristen, te az egész világ Gondviselője vagy. Te adsz erőt a gyenge embernek, a te kezedben van a fejedelmek lelke. Te hatalmasabb vagy minden földi királynál. Tégy velem tetszésed szerint.

 

A LATERÁNI-BAZILIKA FELSZENTELÉSE

Ünnep: November 9.

A Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház – Basilica di San Giovanni in Laterano – a római püspökség katedrálisa, Róma püspöke, azaz a pápa címtemploma. A Város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és feje – olvasható a homlokzatán. Az egyház november 9-én emlékezik meg felszenteléséről.

Hivatalos neve ma is az Üdvözítő temploma, de a IX. században II. Sergius pápa Keresztelő Szent Jánost, majd a XII. században II. Lucius pápa Szent János apostolt a bazilika védőszentjévé nyilvánította. Így lett a nép nyelvén Szent János-bazilika.

A nyugati egyházban a Péter katedrája iránti szeretet és a benne való egység jele lett az ünnep. A lateráni név egy ősi római család emlékét őrzi, mert ezen a helyen állt a Lateranus család palotája.

A XII. század óta él az a hagyomány, amely ezen a napon tartja a bazilika ünnepét. Ez a nap eleinte Róma saját ünnepe volt, majd a bazilika iránti tisztelet az ünnepet az egész Egyházra kiterjesztette.

A lateráni Szent János székesegyházban található Giotto híres freskója, amely VIII. Bonifác pápát ábrázolja, amint meghirdeti az első szentévet 1300-ban. A bazilika magyar vonatkozású emléke a jobboldali második oszlopon található. Az emléktáblát annak tiszteletére helyezték el, hogy 1000-ben II. Szilveszter pápa koronát küldött országalapító Szent István királyunknak.

+  +  +

 

2019. november 10.

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

+ Szent András hava +

 

A halál utáni élet mindig foglalkoztatta az embereket. A küzdelemnek, a harcnak, s főleg a szenvedésnek az ad igazán értelmet, hogy van mennyország, ahol Isten megjutalmazza azokat, akik becsülettel, tisztességgel szolgáltak neki a földi életben.

OLVASMÁNY                                    2 Makk 7, 1–2. 9–14

Az erkölcsi helytállás és hitben való kitartás végső indítéka csak ez lehet: Isten a túlvilágon is tud jutalmazni vagy büntetni. A földi igazságszolgáltatást félre lehet vezetni, ki lehet játszani. Az Isten előtti számadást azonban senki el nem kerülheti.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                            16, 1. 5–6. 8b és 15

Válasz: Betölt engem színed látása, *

              midőn felébredek, Uram.

SZENTLECKE                                       2 Tessz 1, 16 – 3, 5

Jézus evangéliumának ellenségei próbálják megakadályozni a hit terjedését. Félelemre azonban semmi okunk sincs. Az Úr ugyanis erővel és vigasztalással tölti el azokat, akik bíznak benne. Jutalmul pedig megkapják az örök élet koronáját.

EVANGÉLIUM                                               Lk 20, 27–38

A nem hívők próbálják zavarba hozni, nevetségessé tenni a hívőket. Ezt tették a szadduceusok is Jézusssal. Ők nem hittek a feltámadásban, mégis arról kérdezgették Jézust, milyen lesz a sorsuk majd a feltámadás után. Válaszában Jézus ismételten megerősíti övéit az örök élet hitében. A túlvilági élet mibenlétéről pedig azt tanítja: ez részesedés lesz Isten életéből. Ezért földi kategóriákban hiába is gondolkodunk róla.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 

Feltámadásunknak és örök életünknek záloga az Oltáriszentség. Gyakran kell vele táplálkoznunk, hogy el ne lankadjunk a földi élet zarándokútján, és eljussunk a feltámadás dicsőségébe.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                Zsolt 22, 1–2

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes vizekhez vezet.

Vagy:                                                                  Lk 24, 35

A tanítványok felismerték az Úr Jézust a kenyértöréskor.

 

IMÁDSÁG ELHUNYT SZERETTEINKÉRT

Isten, kegyelmek osztogatója, az emberek üdvösségének szeretője, kérem kegyességedet, hogy édesanyám, édesapám, testvérem, gyermekem, rokonom, barátom, jótevőm…, akik e világból eltávoztak, a Boldogságos Szűz Máriának és minden szentednek közbenjárására az örök boldogság osztályrészét elnyerhessék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

FÉNYSUGÁR AZ AJTÓ HASADÉKÁBAN

Egész életemben biztos voltam abban, hogy az élet nem ér véget a halállal. Most azonban már azt is tudom, hogy az élet igazában a halállal kezdődik. S tudatában vagyok annak, hogy az élet arra való, hogy méltó legyek a halál pillanatára. Azt is tudom, hogy a szenvedés csak külső ruházatom: belső lényegem sértetlen marad. És ha majd külső ruhám teljesen szétfoszlik, láthatóvá válik teljes lényegem: a halál pillanata meghozza számomra az örök életet.                                                         Hermann Bahr

 

 

A halál az Egésznek felőlünk látszó oldala. A másik oldalt így hívják: feltámadás.

Romano Guardini

 

 

SZENT MÁRTON PÜSPÖK

A pannóniai Savaria (Szombathely) szülötte volt. Mint légiós katona került Itáliába, majd Galliába. Életrajzírója szerint a koldus képében megjelent Krisztussal megosztotta köpenyét. Felnőttként keresztelkedett meg, szerzetesi közösséget szervezett, majd Tours város püspöke lett. A vértanúk kora után az elsőként tisztelt hitvalló-szent. Életrajza így írja le halálát: Amikor Márton súlyos lázba esett, állandó imádsággal kérte Istent, hogy őt e halandó test börötnéből megszabadítaná. Ezt hallván tanítványai így kérlelték: Miért hagysz el minket, atyánk? Milyen sorsra hagysz minket, nyomorultakat? Az ő szavukon megindulván Márton így kérte az Istent: Uram, ha népednek még szükséges vagyok, nem utasítom vissza a fáradozást. Mikor aztán a láz nem engedett, a hanyat fekvő Mártont tanítványai kérlelték, forduljon meg, hátha alábbhagy a láz. De ő így szólt: Hagyjátok, hogy inkább az ég felé nézzek, mint a föld felé, hogy a lélek így beirányozza az Urat, akihez menni készül. Meghalt 397-ben. Ünnepe: november 11.

 

SZENTJEINK

November 13-a, hétfő a Magyar szentek és boldogok közös ünnepe. Mint november 1-jén az Egyház minden szentjeit közös ünneppel tiszteltük, úgy ezen a napon hazánk üdvözültjeire emlékezünk.

 

November 15-e, szerda Nagy Szent Albert püspök, egyháztanító ünnepe. Domonkosrendi szerzetes, hittudós, Párizsban Aquinói Szent Tamás tanára. + 1280.

 

November 16. Skóciai Szent Margit napja. Magyarországon született, midőn atyja itt volt számkivetésben. A skót király, III. Malcolm felesége, nyolc gyermeke volt, az édesanyák példaképe. + 1093.

Ugyancsak Nagy Szent Gertrúd szűz emléknapja. Helfta kolostorában ciszterci apáca, misztikus, írásai a lelki-irodalom gyöngyei, a Szent Szív titkának egyik első letéteményese. + 1301.

ISTENNEK MINDEN SZENTJEI,

KÖNYÖRÖGJETEK ÉRETTÜNK!

2019. november 17.

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

+ Szent András hava +

Az Úr dicsőséges visszatérésekor lesz majd vége a világnak és az emberi történelemnek. De erről kár nekünk kérdéseket feltennünk. Hiszen ezt a napot és az órát senki ember nem tudja. Annál fontosabb készülni rá, hogy meglepetés ne érjen bennünket: nap mint nap vessük alá tetteinket Isten ítéletének.

OLVASMÁNY                                             Mal 3, 19–20a

Malakiás próféta szomorúan látta, hogy a fogságból hazatért nép nem tanult Isten büntetéséből és nem veszi komolyan Isten törvényét. Ezért kemény ítélet alá esik. Aki azonban féli az Úr nevét és teljesíti akaratát, megmenekül.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                        97, 5–6. 7–8. 9a. 9bc

Válasz: Eljön az Úr ítélni a földet,*

             igazságban ítéli az egész világot.

SZENTLECKE                                             2 Tessz 3, 7–12

Szent Pál apostol arra figyelmeztet, hogy komolyan kell vennünk a földi életet. Itt dől el ugyanis: üdvözülünke vagy sem. Az Úr eljövetelének várása nem lehet ürügy a tétlenkedésre. Az Apostol a saját szorgalmas munkáját hozza fel példaképpen a felelősségteljes és józan viselkedésre.

ALLELUJA                                                                   Lk 21, 28

Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, * mert elérkezett megváltástok ideje.

EVANGÉLIUM                                                 Lk 21, 5–19

A zsidók szemében a jeruzsálemi templom szent hely volt, az Isten jelentétének a helye. Ezért amikor Jézus megjövendöli a templom pusztulását, a zsidók megrémülnek: ez már a vég kezdete lesz. Jézus arra tanítja övéit: a legnehezebb körülmények között se féljenek! Aki ugyanis állhatatos marad a hitben, a reményben és a szeretetben, azt megvédelmezi az Úr.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 

Olyan hittel és összeszedettséggel vegyünk részt a szentmisén, mintha az lenne életünk utolsó miséje, mintha azonnal számot kellene adnunk életünkről.

ELMÉLKEDÉS 

Hitünk értékét azon cselekedeteink mutatják, amelyeket senki sem fizet vissza nekünk: sem pénzzel, sem ellenszolgáltatással, sem köszönettel. Hitünk mértékét tehát azok a jótettek jelzik, amelyeket senki sem tart számon az emberek közül. Ez a mérték a mi emberségünk. Máskülönben azok közé a farizeusok közé tartoznánk, akik az útkereszteződéseknél alamizsnát osztogatnak, hogy lássák őket.                                                      M. Malinki

EGY GONDOLAT

E világ urai jönnek és mennek. A mi Urunk Jézus azonban csak jön.                                                   Népi szólás

TESTVÉREINK, A SZENTEK

November 17. Nagy Szent Gertrúd szűz emléknapja. Helfta kolostorában ciszterci apáca, misztikus, írásai a lelkiirodalom gyöngyei, a Szent Szív titkának egyik első letéteményese. + 1301. Nagy Szent Gertrúd emléknapja ebben az évben elmarad, mivel vasárnapra esik.

November 18. A Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelésének napja. A Vatikánban levő Szent Péter és az ostiai út melletti, ún. Falakon kívüli Szent Pál bazilika, a két apostolfejedelem nyugvóhelyének közös ünnepe.

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Magyarországon. A világ többi országában november 17-én tartjuk ünnepét. II. Endre magyar király leánya, Thüringiai Lajos őrgróf felesége, három gyermek anyja. A mennyei dolgok szeretetteljes szemlélete és a szegények áldozatos gondozása jellemzi. Férje halála után vidám lélekkel tűri a megaláztatásokat, Assisi Szent Ferenc példáját követve vállalja a szegénységet, a betegek gondozására szenteli magát. Huszonnégy éves korában halt meg (1231), s már néhány évvel ezután szentté avatták.

 

FELIRAT

Hiszek a Napban, ha nem is látom fényét.

Hiszek a Szeretetben, ha nem is érzem sehol.

Hiszek az Istenben, akkor is, ha hallgat.

Falra kapart felirat egy Gestapobörtönben

 

AZ EGYHÁZ ANYJA

Örök Asszony, te anya és szűz, te testben és lélekben Megváltónknak és Istenünknek Anyja vagy. Tehát egyháza minden tagjának anyja, igazi anyja vagy.

Szereteteddel közreműködtél az egyház híveinek érdekében. Egyetlen vagy az asszonyok között, aki anya és szűz vagy: Krisztus Anyja és Krisztus Szüze.

Istenanya, általad, egy asszony által van az élet és a halál megszentelve!                                 Szent Ágoston püspök

 

IMÁDSÁG

A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Óvj meg minket, kérünk Urunk, minden lelki és testi veszélytől, és a boldogságos Szűz Máriának, Isten Anyjának, valamint Szent Józsefnek, Szent Péter és Szent apostoloknak, Szent N.-nek és minden szentednek közbenjárására adj nekünk kegyelmesen épséget és békességet, hogy minden háborúság és tévely megszűnjék s Anyaszentegyházad biztos szabadságban szolgálhasson neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen

 

Ahol Jézus van, ott minden megvan. Mily értékes minden ember: még akkor is, ha csak egy szikrányi van is benne az isteni fényből!

                 Charles de Foucauld

 

a kép lelőhelye: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindenszentek#/media/F%C3%A1jl:All-Saints.jpg

Share

Ajánlott bejegyzések