Évközi 30. és 31. vasárnap

szerkesztő

2018. október 28.

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Azt látjuk, hogy „az istentelenek reménye olyan, mint a szél forgatta pelyva, mint a könnyű hab, amelyet a vihar kerget, mint a füst, amelyet eloszlat a szél, mint a vendég emléke, aki csak egy napig maradt” (Vö. Bölcs 5, 14–15). Micsoda költői kifejezése az emberi reménytelenségnek, elhagyatottságnak! Milyen  vigasztaló, hogy az igazaknak gondját viseli a Magasságbeli. Mi is mindig őbenne bízzunk!

OLVASMÁNY                                                          Jer 31, 7–9

Az Olvasmány megcsillantja előttünk Isten atyai szeretetét! Megbüntette ugyan népét, de ezzel is a javát akarta, hogy megtérjen és éljen. Majd összegyűjti és haza vezeti őket a fogságból, hogy örökké áldják az ő irgalmát.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                     125. Zsoltár

Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, *

              azért szívből ujjongunk.

SZENTLECKE                                                    Zsid 5, 1–6

Jézus, a mi örök Főpapunk, megértő tud lenni az emberek iránt. Ezt várja el papjaitól is. Hiszen azért választotta ki őket az emberek közül, hogy Isten előtt képviseljék embertársaikat.

ALLELUJA                                                                2 Tim 1, 10

Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * és az evangéliumban fölragyogtatta az örök életet.

EVANGÉLIUM                                              Mk 10, 46–52

Jézus a jerikói vaknak nemcsak a testi, hanem a lelki vakságát is meggyógyította. Kérjük Jézust, óvjon meg minket a lelki vakságtól.

RÖVID FOHÁSZOK

Add, Urunk, hogy Egyházad az evangélium hirdetésével és a kegyelem eszközeivel orvosoljon minden lelki nyomorúságot! * Add, hogy a kutatók és a feltalálók a tudomány vívmányait az emberiség javára használják! * Gyógyítsd meg a lelki vakságban szenvedőket, hogy meglássák az igaz tanítás fényét! * Ragyogtasd fel meghalt híveidnek az örök világosság fényességét!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A hit és a keresztség által az Úr megnyitotta a mi szemünket is. Uram, add, hogy mindig felismerjünk téged a kenyér és a bor színében! Boldogan éljük át, hogy mindig velünk vagy!

A PAPSÁG VASÁRNAPJA

A papság és a hívek más-más adományokkal, különböző módon, de egymásra utalva, egymást segítve építik Krisztus testét. Igaz ugyan, hogy amilyen a pásztor, olyan a nyáj, de fordítva is: amilyen a nyáj, olyan a pásztor. Már azzal is segítik a hívek papjukat, hogy Krisztust látják és tisztelik benne. A hívek buzgósága bíztatás a pap (a lelkipásztor) számára, megóvja őt az elkeseredéstől. * Imádkozzunk papjainkért!

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

November 1.

Isten az embereket közösségi természetük szerint vezeti az üdvösségre. A még úton levők feltekintenek a már célba érkezettekre, s biztatást merítenek abból, hogy látják mindenféle nemből, korból, állásból, nemzetből a megkoronázottakat Isten országában. Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni azokból, akik Isten látására jutottak, s ezért szentelünk külön ünnepet Mindenszenteknek, tehát azoknak is, akiknek nevét egyedül csak Isten ismeri. Az ünnep a VII. századból ered, akkor szentelték fel a hajdani pogány Pantheont Máriának, a vértanúknak és minden szenteknek közös tiszteletére.

A szentek: felülről adott válaszok az alulról jövő kérdésekre. – Hans Urs von Balthasar

HALOTTAK NAPJA

November 2.

Tegnap a diadalmas Egyházról emlékezett meg a liturgia, ma a szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét. Mindenszentek vecsernyéje után az ünnepi díszt eltávolítják, jámbor komolyság tölti be a templom csarnokait. A halotti zsolozsma vezeti be a megemlékezést, a hívek pedig körmenetekben mennek a sírokhoz, hogy az elhunytakért imádkozzanak. Másnap ünnepélyes gyászmisében mindnyájunk közös édesanyja, az Egyház imádkozik elhunyt gyermekeiért. E nap különös alkalom és ösztönzés legyen számunkra, hogy könyörgésekkel, az irgalmas szeretet cselekedeivel, búcsúkkal kimutassuk halottaink iránt érzett részvétünket. A sírok látogatása emlékeztessen bennünket a földi élet mulandóságára, s irányítsa tekintetünket a mennyei javakra. E két ünnep liturgiájában különös szépséggel jut kifejezésre hitünk a „szentek egységében”, vagyis a küzdő, a szenvedő és a győzedelmes Egyház kegyelmi közösségében.

Adj, Uram örök nyugodalmat nekik,

és az örök világosság fényeskedjék nekik.

MI A LEGNAGYOBB GYŐZELEM?

Néhány évvel ezelőtt az egyik paraolimpiai játékokon 9 atléta (akik mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol – bár nem mindenki a lábain futva -, de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem reményében.

A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi 8 versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett, majd mindenki megállt és visszafordult. Mindegyikük.

Az egyik Down-kóros lány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán mind a 9-en összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a célvonalon. A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig tapsoltak. Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet

2018. november 4.

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

– Szent András hava –

Hitvallásunkban így valljuk meg az Atya és a Fiú kapcsolatát: Jézus Krisztus „az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.” Hozzátehetnénk, Szeretet a Szeretetből. Az Örök Igét végtelen szeretet fűzi Atyjához, végtelen szeretet hozta közénk emberekhez, és szeretete fogyhatatlan irántunk. Tőlünk is ilyen feltétel nélküli szeretetet vár Isten iránt; az emberek iránt pedig olyan szeretetet, amilyennel ő viseltetett irántunk.

OLVASMÁNY                                                      MTörv 6, 2–6

Az orvostudomány bizonyítja, hogy az egészséggel mennyire összefügg a lelki kiegyensúlyozottság: Istennel és az embertársainkkal való jó kapcsolat. A betegségek mögött viszont sokszor lelki bajok húzódnak meg: bűn, gyűlölködés, szeretetlenség.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                17. Zsoltár

Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

SZENTLECKE                                            Zsid 7, 23–28

Az Úr megígérte: „Hűséges papot rendelek magamnak, aki szívem és szándékom szerint jár el.” (1 Sám 2, 35) Ez a hűséges pap Krisztus, aki „szent, ártatlan, feddhetetlen, fölségesebb az egeknél.” Általa bizalommal járulhatunk Isten elé.

ALLELUJA                                                                    Jn 14, 23

Jézus mondja: „Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.”

EVANGÉLIUM                                          Mk 12, 28b–34

Jézus arra tanított, hogy mindennap imádkozzunk az Isten országának eljöveteléért. Isten országa a szeretet országa. Ha igaz szeretet él az emberek szívében, vagyis senkit és semmit nem helyeznek Isten elé és embertársaikban is Istent szeretik, megvalósul bennünk az Isten országa.

RÖVID FOHÁSZOK

Add, Urunk, hogy gyermekeid mindennél jobban szeressenek téged! * Add, hogy az evangélium hirdetői cselekedeteikkel is tanúságot tegyenk Kriszrusról! * Add, Urunk, hogy híveid emberszeretében felismerje a világ szent Fiad jóságát! * Add, Urunk, hogy az elhagyottak és a betegek ne nélkülözzék embertársaik szolgáló szeretetét! * Add, Urunk, hogy halálunk óráján mindnyájan eljuthassunk atyai házadba!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus az Oltáriszentségben szeretetének szent emlékét hagyta ránk. A szentáldozásban egyesülünk Jézussal és részesedünk szeretetében. Adjunk érte hálát az Úrnak.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   Zsolt 15, 11

Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, Uram.

TESTVÉREINK, A SZENTEK

November 4. Borromeo Szent Károly püspök ünnepe. Milánó érseke, igazi pásztor egyházmegyéje gondozásában, látogatásában. A tridenti zsinat határozatainak megvalósítója, a reformáció után az Egyház egyik újjáépítője. + 1584. (A vasárnap miatt az ünnepe elmarad.)

November 5. Szent Imre herceg ünnepe. Szent István királyunk fia, aki méltó utódjának ígérkezett. Házasságát össze tudta egyeztetni az önként vállalt evangéliumi tanács, a szűzi tisztaság megtartásával. Halála tragédia volt apjára és nemzetére nézve, de a magyar ifjúság égi pártfogót nyert benne. Az evangéliumi tanácsok tiszteletét is tanítja a ma emberének.

Boldog férfiú, Szent Imre herceg, aki úgy ragyog, mint a nap az égen. A halhatatlanság ajándékát magához ölelve már a mennyei paradicsomban örvendezik örökké.

SZENT IMRE IMÁJA

Úristen, te az egész világ Gondviselője vagy. Te adsz erőt a gyenge embernek, a te kezedben van a fejedelmek lelke. Te hatalmasabb vagy minden földi királynál. Tégy velem tetszésed szerint.

IMÁDSÁG ELHUNYT SZERETTEINKÉRT

(November a halottak hónapja)

Isten, kegyelmek osztogatója, az emberek üdvösségének szeretője, kérem kegyességedet, hogy édesanyám, édesapám, testvérem, rokonom, barátom, jótevőm…, akik e világból eltávoztak, a Boldogságos Szűz Máriának és minden szentednek közbenjárására az örök boldogság osztályrészét elnyerhessék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

A halál az Egésznek felőlünk látszó oldala. A másik oldalt így hívják: feltámadás.

Romano Guardini

MIRE VAN SZÜKSÉGE A VILÁGNAK?

Egy kicsivel több kedvességre és egy kicsivel kevesebb kapzsiságra;

Egy kicsivel több odaadásra és egy kicsivel kevesebb elvárásra;

Egy kicsivel több mosolyra és egy kicsivel kevesebb grimaszra;

Egy kicsivel kevesebb rúgásra abba, aki elterült a földön;

Egy kicsivel több „mi”-re és egy kicsivel kevesebb „én”-re;

Egy kicsivel több nevetésre és egy kicsivel kevesebb sírásra;

Egy kicsivel több virágra az életben, és egy kicsivel kevesebbre a sírokon!

A SZENTATYA IMASZÁNDÉKA

November – Egyetemes

A béke szolgálatáért: Hogy a szív és a párbeszéd szava mindig felülkerekedjen a fegyverek szaván.

 

Share

Ajánlott bejegyzések