Évközi 13. vasárnap

szerkesztő
  1. JÚLIUS 1.

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

 

Az élet kemény küzdelmek sorozata. A halál pedig elszakadás a földtől és átmenet a másvilágra. Az élet és a halál értelméről legszebben a Biblia szól: „Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk” (Róm 14, 7–8). „Célotok  az örök élet” (Róm 6, 22), mondja máshol Szent Pál. Ezt értette meg Assisi Szent Ferenc, amikor „halál testvér”-ről énekelt.

OLVASMÁNY                                Bölcs 1, 13–15; 2, 23–24

Szép és szent az Isten elgondolása az emberről, az ember életéről. Ő a saját képmására alkotta az embert, azt akarta, hogy  boldog legyen a földön. A gonosz lélek irigysége azonban bajt hozott a világba. Emiatt vált félelmetessé életünk vége, a halál is. Mi azonban Szent Pállal valljuk: „Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség” (Fil 1, 21).

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                      29. Zsoltár

Válasz: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

 

SZENTLECKE                                     2 Kor 8, 7. 9. 13–15

Az apostol arra buzdította híveit, hogy bőségben élők osszák meg vagyonukat (nemcsak feleslegüket) azokkal, akik nélkülöznek. A jótékonykodás, a másokon való segítés minden korban fontos keresztény erény.

ALLELUJA                                                                2 Tim 1, 10

Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, győzött a halálon, * és az evangéliumban felragyogtatta az örök életet.

EVANGÉLIUM                                               Mk 5, 21–43

A beteg asszony és Jairus nem hiába bíztak az Úr jóságában és hatalmában. Mi sem csalódunk, ha beléje vetjük bizalmunkat.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Krisztus oltára körül mindenki egyenlő: nincs gazdag és szegény. Mindnyájan rászorulunk Istenre. Tőle mindenki megkapja azt az ajándékot, amire leginkább szüksége van.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                   Zsolt 102, 1               

Áldjad, lelkem, az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja!

Vagy:                                                            Jn 17, 20–21

Atyám, értük könyörgök, hogy legyenek mindnyájan egyek bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem – mondja az Úr.

ELMÉLKEDÉS

Az egész Egyház úgy őrzi a kapott igehirdetést és hitet, mintha csak ugyanabban a házban laknék; úgy hisz benne, mintha egy szíve-lelke volna; oly egybehangzóan hirdeti, tanítja és adja tovább, mintha egy szájjal beszélne.                                 Szent Iréneusz püspök és vértanú

EGY GONDOLAT

A magyar népnek a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök; a magyar kar, a bátor szív, nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelkedve, de a nép lelke még nem: mert a nemzet akkor válik kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette föl önmagán; e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet.

Prohászka Ottokár püspök

 

JÚLIUS – A SZENT VÉR HÓNAPJA

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére. Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket.

 

A Szent Vér kultuszának története

A hagyomány szerint a Golgotán fölfogták és áhítattal őrizték a Krisztus oldalából folyó Szent Vér egy részét. Nagy Károly ideje alatt egyéb Krisztus-ereklyék mellett,

azt a drágakőedényt is Nyugatra hozták Jeruzsálemből, amelyben a Szent Vért őrizték.

 

Megváltottál minket, Uram, szentséges Véreddel.

És Istenünk országáva tettél bennünket.

 

ELMÉLKEDÉS

Ki nekem Jézus? ÚT. Tudom, merre járjak, merre haladjak. Senki sem mondta, hogy a helyes út sima és kényelmes. Meredek és göröngyös az. De fölfelé egyre szebb a kilátás, egyre fönségesebb az érzés. És ha vissza-visszacsúszik az ember az út nehéz részein, ki ad erőt az újra meg újrakezdéshez? Ő.                         Bárdos Lajos

 

RÖVID FOHÁSZOK

Add, Urunk, hogy szent néped Ferenc pápa vezetésével mindenben teljesítse akaratod! * Add, Urunk, hogy Egyházad minden nemes emberi törekvést támogasson! * Engedd, Urunk, hogy mindig nagy szeretettel kapcsolódjunk Egyházadhoz, és így tegyük egyre szilárdabbá Szent Fiad titokzatos testének egységét! * Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk családjaiban Krisztus békéje uralkodjék! * Vezess el, Urunk, minden embert az Anyaszentegyház egységébe!

 

PÉTER-FILLÉR GYŰJTÉS

Katolikus templomainkban Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe kapcsán (június 29.) gyűjtés van Szentatyánk javára július 1-jén. A gyűjtés összegét Ferenc pápa karitatív célokra használja majd fel. Legyünk nagylelkűek!

Share

Ajánlott bejegyzések