Advent 3. hete

szerkesztő
  1. december 16.

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

A kereszténység az öröm vallása. Kitűnik ez abból is, hogy még a két bűnbánati időben (Adventben és Nagy-böjtben) is egy-egy vasárnapot az örömnek szentel. Ilyen a mai nap is. Egyházunk példája szerint használjuk fel mi is az igazi örömnek, az Istennel való találkozásnak sok és különféle alkalmát. Ilyenek például: az imádság csendje, a közösségben gyakorolt szeretet és a jócselekedetek felett érzett öröm.

KEZDŐÉNEK                                                       Fil 4, 4–5

Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!

OLVASMÁNY                                                    Szof 3, 14–18a

Egyéni és közösségi életünkben nemegyszer letérünk az Isten útjáról. Szükségünk van üdvös figyelmeztetésre és megérdemeljük a fenyítést is. A hívő ember komolyan veszi az Úr szavát és kész a megtérésre. Tudja, hogy ennek nyomában lelkét vigasztalás és öröm tölti el.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                       Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6

Válasz: Ujjong és zengjél háladalt, *

              mert nagy és szent a te Megváltód.

SZENTLECKE                                                      Fil 4 ,4–7

Jézus megígérte, hogy Egyházában együtt lesz övéivel a világ végéig. A vele való találkozás lelki békét és meg-nyugvást ad nekünk. Használjuk ki az alkalmat arra is, hogy bizalommal eléje terjesztjük kéréseinket. Hiszen ő a kegyelem és az üdvösség forrása.

ALLELUJA                                                                        Iz 61, 1

Az Úr lelke van rajtam * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek.

EVANGÉLIUM                                                 Lk 3, 10–18

Keresztelő Szent János bűnbánatra és megtérésre hívja fel a nép figyelmét. Ez teremti meg ugyanis a kiengesz-telődést Istennel és az emberekkel. Lelki megújulásunknak azonban tettekben is meg kell mutatkoznia: mindenben igyekezzünk teljesíteni Isten akaratát, felebarátaink iránt pedig legyen meg bennünk az őszinte jóakarat és szeretet.

RÖVID FOHÁSZOK

Neveld, Urunk, jóságra népedet, és engedd, hogy híveid jóságát megismerje minden ember! * Add, hogy Szent-atyánk, Ferenc pápa és püspökeink a társadalmi igazságosság és szeretet lankadatlan hirdetői legyenek! * Ébreszd fel a világ népeiben a testvéri egybetartozás tudatát és a segítő szeretetet! * Add, hogy szeressük az igazságot, és tartsuk tiszteletben embertársaink jogait! * Adj bátorságot a félénkeknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorúaknak! * Tisztísd meg szívünket a Szentlélek tüzével, hogy jól előkészüljünk a közelgő ünnepekre!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az Eucharisztiában közel van hozzánk az Úr. Az ő titokzatos jelenléte szeretetre indít minket Isten és embertár-saink iránt.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                 Vö. Iz 35, 4

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön a mi Istenünk, hogy szabadulást hozzon nekünk.

ELMÉLKEDÉS                IMÁDSÁG TANÚSÁGTÉTELÉRT

Taníts meg engem, Uram, hogy mindig dicsőségedet, igazságodat és akaratodat hirdessem. Ne csak prédikáci-ókkal, ne csak szavakkal, hanem példámmal is, annak titokzatos erejével és megnyerő hatásával, amit teszek. Add, hogy az életszentség által lássák meg rajtam az emberek, hogy hozzád hasonlítok és túlárad bennem a szeretet, amely szívemet feléd ragadja.                 John Henry Newman

GAUDETE = ÖRVENDJETEK

Az adventi öröm vasárnapja a mai (Gaudete in Domino, vö. Fil 4, 4–6). E napon szabad rózsaszínben mondani a szentmisét, és szólhat az orgona is. Az Anyaszent-egyház, mint jó anyánk, ezzel enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk. Az öröm forrása ugyanis nem más, mint ez: „az Úr közel van hozzánk!” Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggó-dásmentes bizodalmat, szívbeli békét és derűt közöl. Ez őrzi meg a világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Adventjében, Krisztus eljövetelének nap-jáig. Akkor tudjuk csak igazán felfogni Isten szeretetét, ha átéljük, hogy az egész világ Ura az, aki eljött meg-mentésünkre. A közeledő Karácsony várakozásában imádsággal virrasz-szunk!

AZ ADVENTI IDŐ A BENSŐSÉGES ÉS ÖRVENDEZŐ VÁRAKOZÁS IDEJE.

BOLDOGGÁ AVATTAK

TIZENKILENC VÉRTANÚT ALGÉRIÁBAN

December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén az algériai Oran városa Miasszonyunk székesegyházában bol-doggá avattak tizenkilenc vértanút – Pierre Claverie püspököt, hét trappista szerzetest, tizenegy további szerzetesnőt és szerzetest –, akiket a keresztény hit elleni gyűlöletből öltek meg. A boldoggá avatott vértanúk – akik a kilencvenes években pusztító polgárháborúban haltak mártírhalált Algériában – az evangélium hűséges hirdetői voltak, a béke építőmesterei, a keresztény szeretet hősies tanúságtevői, köztük egy püspök, papok, szerzetesek és szerzetesnők. Bátor tanúságtételük reménység forrása az algériai katolikus közösség számára és az egész társadalommal való párbeszéd magja. […]

Forrás: Vatikáni Rádió / Magyar Kurír

Share

Ajánlott bejegyzések