Advent 1. és 2. vasárnapja

szerkesztő

2018. december 9.

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

A keresztény ember nem egyedül járja az üdvösség útját.

Együtt halad hívő és reménykedő embertársaival. Ezért nem csupán önmagáért felelős, hanem másokért is. Meg kell tehát osztania örömét, hitét, reményét és szeretetét.

KEZDŐÉNEK                                            Vö. Iz 30, 19. 30

Sion népe, íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömét.

OLVASMÁNY                                                           Bár 5, 1–9

A fogságba hurcolt zsidó népnek sok szenvedésben és megaláztatásban volt része. Isten azonban prófétája által örömhírt küldött nekik: véget ér fogságuk, visszatérhetnek hazájukba. Mindenki remélheti az Úr irgalmát és segítségét, aki bízik őbenne.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    125. Zsoltár

Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

SZENTLECKE                                             Fil 1,4–6. 8–11

Szent Pál megkülönböztetett módon szerette filippi híveit, mert náluk jó talajba hullott az evangélium magja. Az Apostol azt kéri számukra, hogy továbbra is növekedjenek a keresztény erényekben. Így majd érdemekben gazdagon állhatnak az Úr elé.

ALLELUJA                                                                     Lk 3 4. 6

Készítsétek elő az Úr útját!  +  Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten.

EVANGÉLIUM                                                    Lk 3, 1–6

Szent Lukács történelmi keretbe helyezi a Kereszteló fellépését, amikor arról tudósít, hogy Szent János Poncius Pilátus, Heródes, Fülöp, Liziniász, Annas és Kaifás uralkodása idején kezdte el működését. János a próféta szavával bűnbánatra buzdítja az embereket: „A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, a halmokat hordjátok el!” A bűnbánat teszi az embert ugyanis alkalmassá arra, hogy bűnös vágyaitól megszabaduljon, és készséges lélekkel fogadja el Isten akaratát.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A szent áldozatban Krisztussal, a Megváltóval találkozunk. Az Eucharisztiából árad ránk folyton a megváltás kegyelme. Keresztény életünk központja legyen a szentmise és a szentáldozás. Itt kapunk erőt ahhoz, hogy hitünkről szavainkkal és tetteinkkel tanúskodhassunk.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                          Bár 5 , 5; 4, 36

Kelj föl, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és nézd az örömet, amely Istentől jön.

ELMÉLKEDÉS

Uram! Úton vagyunk. Nem tudjuk, hosszú-e még az élet vagy rövid. De semmiképpen sem akarunk úgy élni, mint akik azt gondolják, örökre itt maradnak.

Mindennap megteszünk egy darabot, hogy aztán megpihenjünk, és másnap újra kezdjük. Mindig közelebb vagyunk hozzád, akkor is, ha nem ismerjük az órát…

Uram, te mindent megígérsz annak, aki hittel kér; add, hogy csak azon a napon érkezzünk meg hozzád, amelyen terved beteljesedett bennünk!

Ugyanígy tégy mindenkivel, akit szeretünk, és minden emberrel!                                                    Chiara Lubich

 

ÜNNEPVÁRÁS

Advent azt a szót is jelenti – az eljövetelen túl – hogy ünnepvárás. De hogyan is készülünk mi az adventi időszakban az Ünnepre, a Karácsonyra, Jézus eljövetelére? Sokan sokféleképp.

Valahogy úgy alakult, hogy az adventi időszakban feszültek vagyunk: rohanunk, tülekedünk, kapkodunk és állandóan idegeskedünk. Meg akarunk felelni az ünnephez méltó tisztasággal, ezért őrült takarításba kezdünk. Meg akarunk felelni a kellő ajándékokkal, ezért költekezünk, tülekedünk a boltokban, és idegeskedünk, hogy nem lesz elég jó, vagy nem lesz időre kész a sokfogásos ünnepi vacsora. Pedig nem erről kellene szólnia az ünnepnek.

Advent – Ünnepvárás… Jó alkalom a lelki megtisztulásra, az egymásra figyelésre, a közös, nagy beszélgetésekre. Lassítsunk kicsit az egész éves rohanás után, csendesedjünk el! Gondolatainkkal, másokért való önzetlen tetteinkkel készüljünk fel Jézus várására!         F.I.

Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Róm 13, 1

A GUADALUPEI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

  1. december 9-én a Tepeyac-dombon, amely Mexikóváros közelében, a jelenlegi Mexikó állam területén van, Szűz Mária megjelent egy egyszerű indiánnak, Juan Diego Cuauhtlatoatzinnak, és egy templom építését kérte, hogy ott anyai jóságát megmutathassa. Juan Diego köpenyén, amelyben a Szűzanyától küldött virágokat vitte a püspöknek, csodálatos módon megmaradt a Szűzanya képe. Ezt a keresztények azóta is nagy áhítattal tisztelik. Isten Szent Szülője és az Egyház anyja ezen a tiszta hitű férfiún keresztül minden népet hív Krisztus szeretetére. II. János Pál pápa a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária ünnepét (december 12.) 2002-ben az egész Egyház számára megülni elrendelte.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, irgalmas Atyánk! Te népedet Fiad szentséges Anyjának különleges védelme alá helyezted. Add, hogy mindazok, akik a Guadalupei Boldogságos Szűz Máriát segítségül hívják, az igazság és a béke útján mindig buzgó lélekkel munkálják a népek fejlődését. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön-örökké. Amen.

2018. december 2.

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Adventben a Jézussal való találkozásra készülünk. Reménykedünk abban, hogy nekünk is megadja az ő karácsonyi kegyelmeit: a hitben, a reményben és a szeretetben való növekedést. S mindezek által részesít a lelki béke és öröm ajándékában. Adventi előkészületünk megkívánja: a bűnbánattartást, imaéletünk elmélyítését, valamint felebaráti szeretetünk megújítását.

KEZDŐÉNEK                                                 Zsolt 24, 1–3

Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent! Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.

OLVASMÁNY                                                      Jer 33, 14–16

Az Ószövetség népe Istentől különféle ígéretet kapott. Legnagyobb ígérete az volt, hogy elküldi majd a Szabadítót, aki biztonságot ad Jeruzsálemnek, jogot és igazságot teremt az országban. E javak jelképei voltak azoknak a lelki ajándékoknak, amelyeket megváltó áldozatával szerzett meg számunkra Jézus Krisztus.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       24. Zsoltár

Válasz: Hozzád emelem a lelkem * én Uram, Istenem!

SZENTLECKE                                         1 Tessz 3, 12–4, 2

Krisztus tanítványai törekedjenek arra, hogy egyre jobban megismerjék Mesterük tanítását, kövessék példáját. Egyszer (az ítélet napján) ugyanis minderről számot kell majd adniok az Úrnak.

ALLELUJA                                                                  Zsolt 84, 8

Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk.

EVANGÉLIUM                                   Lk 21, 25–28, 34–36

Életünket sok bizonytalanság veszi körül. Törékeny az egészségünk, a mulandóság pedig állandó figyelmeztetést jelent: „Nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük” (Zsid 13, 14). A természeti csapások előjelei lehetnek a világ végén bekövetkező eseményeknek. Ezek a jelenségek a nem hívőkben félelmet keltenek, mert a teljes megsemmisülés fenyegetését látják bennük. A hívők viszont egész életükben készültek, az Úrral való találkozásra, imában virrasztanak, „égő lámpával mennek Krisztus elé”, aki ítélni és jutalmazni jön majd el.

RÖVID FOHÁSZOK

Hogy egyházad mindig lelkesítse az emberiséget méltó fogadásodra! * Hogy a rohanó világ által megkívánt figyelem szolgálja üdvösségünket is! * Urunk, Jézus Krisztus, tegyél gyermekké minket Szentlelked által; add, hogy úgy tudjuk rábízni magunkat a Te szeretetedre, ahogy Te ránk bíztad magadat, amikor kisgyermekként megszülettél közöttünk! * Hogy szenvedő és beteg, magányos és idősebb testvéreinkhez is eljusson az ünnepek előtt bűnbocsátó kegyelmed és köztünk lakó Szent Tested és Véred!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A szent áldozat az Úr ajándéka. Felajánlhatjuk általa életünk áldozatát, küzdelmét Istennek, és segít abban, hogy éber szívvel várakozzunk az Úr eljövetelére.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                Zsolt 84, 13

Mindenféle jókat osztogat az Úr, és földünk megtermi gyümölcsét.

ELMÉLKEDÉS

Az adventi szent idő bensőséges és örvendező várakozás Krisztus eljövetelére. Kegyelmi idő, amely megtisztít és megszentel bennünket, ha imádsággal, jócselekedetekkel és lemondással készülünk az Üdvözítő érkezésére. Szent idő, amely figyelmünket a megtestesülés és a megváltás misztériuma felé fordítja. És nem utolsósorban bűnbánati idő, amely az Úrral való szentségi találkozások által felemeli az elesett embert.

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK

December 6.

Görög földön élt a IV. században. Myra püspöke, az igaz hit rendíthetetlen védelmezője a niceai zsinaton a tévtanítokkal szemben. Ugyanakkor a jótékonyság és az ajándékozó lelkület szentje, adventben az üdvösség ajándékát hozó Üdvözítő előhírnöke. A keleti egyház egyik legtiszteltebb szentje. Nyugaton a X. század óta tiszteli a liturgia és a népi áhítat. Életét a középkorban színjátékszerűen is előadták, ennek származéka ma is a gyermekek közé jövő, őket hittantudásukról és életmódjukról megvizsgáztató Szent Miklós-alak („Mikulás”). A kíséretében levő „ördög”-figura a szent legendájának arra a mozzanatára emlékeztet, amikor a Sátán támadásait és cseleit híveitől több ízben is elhárította.

SZENT AMBRUS PÜSPÖK

December 7.

A négy nagy nyugati egyházatya egyike (egyháztanító). Művelt római politikus, a milánóiak 374. december 7-én püspökké választották. Tudását egészen a hit szolgálatába állította. A tévtanításokkal szemben védi a hitet, oktatja a népet, fenséges beszédekkel ékesíti az ünnepeket. Jó pásztora övéinek, a legmélyebb hitigazságokra tanította őket az általa költött himnuszokkal. 397. április 4-én halt meg Milánóban.

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

December 8.

A mindenható Atya a Szűzanyában méltó hajlékot készített Fiának. Krisztus érdemeire való tekintettel eleve megóvta őt minden bűntől. Az ünnepet a VIII-IX. század óta tartják, az ősi keresztény hagyományt IX. Piusz pápa 1854. december 8-án dogmaként hirdette ki, s maga Szűz Mária a lourdes-i megjelenésével megerősítette.

Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

 

Share