Úrnapjára

szerkesztő
  1. június 3.

Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA

Az Eukarisztia azt jelenti számunkra, hogy Krisztus újra földre szállt, és vándorlásunk társa  lett. A köztünk jelenlevő Jézus az Egyház legnagyobb kincse. Az oltárszekrényben őrizzük, Úrnapján azonban megmutatjuk a világnak is. Az úrnapi körmenetben nagy tisztelettel vegyük körül őt. Ezzel mutassuk meg hitünket, hálánkat és szeretetünket.

 KEZDŐÉNEK                                                   Zsolt 80, 17

A gabona javával táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából.

 OLVASMÁNY                                                         Kiv 24, 3–8

Az Ószövetséget az áldozati állatok vérével való meghintés pecsételte meg. Az új és örök szövetség pedig Jézus vére által köttetett meg. Krisztus vére bűneink váltságdíja és megszentelődésünk záloga.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    115. Zsoltár

Válasz: Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.

SZENTLECKE                                                Zsid 9, 11–15

Krisztus életének egyedülálló sajátossága, hogy egy személyben főpap és áldozat. Áldozata a bűnbocsánat forrása. Feláldozott testének és vérének vétele az örök élet záloga.

 SZEKVENCIA                                                  SZVU 107. ének

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!

 ALLELUJA                                                                      Jn 6, 51

Jézus mondja: „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.”

 EVANGÉLIUM                                  Mt 14, 12–16. 22–26

Jézus az utolsó vacsorán elővételezte a keresztáldozatot. A kenyér és a bor színe alatt áldozati testét és vérét nyújtotta tanítványainak, s ezzel áldozatának részeseivé is tette őket. A mai szentmisében különös odaadással kapcsolódjunk bele mi is Krisztus áldozatába.

 RÖVID FOHÁSZOK

Add, Urunk, hogy Egyházad egy legyen a kenyértörés közösségében! * Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! * Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát! * Add, Urunk, hogy szeretetlakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk! * Ne engedd, Urunk, hogy a Szent Útravaló nélkül távozzunk a földi életből!

 AZ EUKARISZTIÁHOZ

A mai ünnep nagy öröme és boldogsága, hogy Jézus valóban itt van közöttünk az Oltáriszentségben. Törekedjünk arra, hogy szeretetben is közelebb kerüljünk egymáshoz.

 ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                          Jn 6, 57            

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne – mondja az Úr.

IMÁDSÁG AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT

Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség! Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben. Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e megváltó áldozatban. Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen ezért adtad magadat lelkünk eledeléül a szentáldozásban. Engedd, Urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Amen.

 

Pünkösd második vasárnapja utáni péntek: június 8.

JÉZUS SZENT SZÍVE

A főünnepen felidézzük azt a szeretetet, amely Jézus istenemberi szívéből áradt és árad ma is a világba. Megemlékezünk mindenről, amit Jézus értünk szeretetből tett: kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, a fájdalmak férfia lett, és a kereszten függő testét átjárta a katona lándzsája. Mi is szeressük őt teljes szívünkből, és legyünk érte készek minden áldozatra.

Jézus átszúrt Szívéből jöttek létre a szentségek, amelyek által éltet minket. Különösen is vonatkozik ez az Eukarisztiára, amelyben Jézus saját testét adja nekünk lelkünk táplálására.Tragikus dolog, hogy mai életünk igen üres lelkiekben, viszont tele van lélektani pótlékokkal. Mindenfelé az ember magányosságáról és az élet ürességéről beszélnek. S szívtelenségről… Jézus személyét és szeretetét, amely bennünk él, láthatóvá és érezhetővé kell tennünk a világban. * Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

FOHÁSZOK MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉHEZ

Mária Szeplőtelen Szíve, esdd ki számomra, hogy mindig és mindenben Isten akaratát teljesítsem!

Mária Szeplőtelen Szíve, esdd ki számomra a téged követő igazi alázatosságot, megaláztatást, és sohase keressem az emberek dicséretét!

Mária Szeplőtelen Szíve, tedd, hogy minden nehézségben, kellemetlenségben és bajban megnyugvással és hittel tudjam mondani: „Legyen meg a te akaratod!”

Mária Szeplőtelen Szíve, add, hogy soha ne tagadjam meg senkitől segítségemet, imáimat, tanácsaimat!

 

Share

Ajánlott bejegyzések