Szent Család vasárnapja

szerkesztő

2019. december 29.

A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF

 

Széthulló családokról, kallódó gyermekekről sokat kell ma beszélnünk. A sérült lelkek egy életen át hordozzák a sebeket. S mindez rányomja bélyegét a társadalomra. A mai ünnep azt bizonyítja, hogy a házasság és a család lehet földi mennyország is, ha olyan egység és szeretet uralkodik a családtagokban, mint amilyen szeretet összekötötte Máriát Józseffel és a Gyermekkel.

OLVASMÁNY                                        Sir 3, 3–7. 14–17a

A szülők Isten helyettesei. Tekintélyük Istentől van. A kincsgyűjtés új lehetőségét tárja elénk Sirák fia könyve: a szülők tiszteletét, az engedelmességet és különösképpen az öreg szülők gondozását.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                               127, 1–2. 3. 4–5

Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, *

               aki az Úrnak ösvényén halad.

SZENTLECKE                                                 Kol 3, 12–21

Szent Pál apostol a családi erények között első helyre teszi a szeretetet és a megbocsátást. Ezek nélkül nem lehet közösségi élet, nem létezhet család. Sokszor el kell néznünk egymás hibáit, nem bűnpártolásból, hanem éppen azért, hogy az irgalom, a megbocsátás hozzásegítse a másikat hibáinak kijavításához. A szívtelenség pokollá teheti az életet.

ALLELUJA                                              Kol 3, 15a. és 16a      Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon.

EVANGÉLIUM                                     Mt 2, 12–15. 19–23

Betlehem, Egyiptom és Názáret az Istengyermek életének állomásai. Szülei szeretetében a mennyei Atya gondoskodása nyilvánul meg. Ők teljesen ráhagyatkoznak Isten irányítására.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Családi asztalhoz hív bennünket az Úr. Legyünk egyek a szeretetben. Kenyerével táplál és éltet.

 

IMA A CSALÁDOKÉRT

Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik,

Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy, add meg, hogy a Földön minden család – Fiad, Jézus Krisztus által, aki

„asszonytól született”, és a Szentlélek által – legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, amelyek egymásra következnek.

Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ minden családjának javára.

Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek.

Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, amely családjainkat néha sújtja.

Végül kérünk, add meg, a názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az Egyház a Föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet, mindörökkön örökké. Amen.                                                   II. János Pál pápa

 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA

2020. január 1.

Mint gyermekének az édesanyja, úgy fogja meg Isten Anyja a kezünket, és vezet az egész éven át. Bárcsak soha ne rántanánk ki kezünket kezéből! Isten nevében kezdjük az új évet. Szorongunk, hogy milyen lesz az új év. Örömök, sikerek lesznek-e, vagy bánat és szenvedés? Legyen meg az Isten akarata. Csak Istent el ne veszítsük!

OLVASMÁNY                                              Szám 6, 22–27

Szívesen nézünk ragyogó arcú gyermeket. Még jobb ragyogó arcú felnőttet látni. A legjobb, ha mennyei Atyánk arca ragyog ránk!

VÁLASZOS ZSOLTÁR                             66, 2–3. 5. 6 és 8

Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, *

               és áldjon meg minket.

SZENTLECKE                                                     Gal 4, 4–7

A zsidóság szolga módra teljesítette a törvényeket. Krisztus arra adott példát, hogy a törvényeket szeretetből kell megtenni, hogy kedvében járjunk a mennyei Atyának, aki Fiának Lelkét küldte szívünkbe és a menny örökösévé tett minket.

EVANGÉLIUM                                                  Lk 2,16–21

Jézus neve annyit jelent, mint Szabadító. E név szent minden keresztény szemében. Amint szent volt Mária szívében, amilyen áhítattal mondta ki e nevet Jézus Anyja, olyan áhítattal kell imádkoznunk, és megszentelnünk e Nevet.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Mint a vándor az útravaló kenyeret, úgy fogadjuk az új évben Krisztus Testét. Ahogyan a Szűzanya hálás volt, úgy akarunk hálásak lenni Isten kegyelméért.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                                       Zsid 13, 8

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

JÉZUS SZENTSÉGES NEVE

Január 3.

Jézus szent nevének segítségül hívása biblikus eredetű imádság. A hívek az Egyház születése óta már gyakorolták, a liturgiában azonban csak a 14. században kezdik tisztelni. Sienai Szent Bernardin és tanítványai egész Itáliában és Európa-szerte terjesztik tiszteletét. A 16. században külön liturgikus ünnepet vezetnek be Jézus neve tiszteletére. 1530-ban pedig VI. Kelemen pápa engedélyezi a ferenceseknek, hogy Jézus Szent Nevét zsolozsmával is ünnepeljék.

 

BÚÉK = BÍZZUK ÚJRA ÉLETÜNKET KRISZTUSRA!

 

Share

Ajánlott bejegyzések