Évközi 8. vasárnap – Tuttlingen – 2022. február 26.

Évközi 8. vasárnap - Tuttlingen - 2022. február 26.

Évközi 8. vasárnap

Kezdőének:
Az Úr oltalmamra kelt, kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. (Zsolt 17,19-20)

Könyörgés:
Istenünk, irányítsd a világ folyását akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir 27,5-8)
Az ember beszéde sokat elárul belső világáról.
Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha valaki beszél, kiderül a gyengéje.
A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, az embert szavai alapján ítélik meg. Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember legjobb próbája.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR  (Zsolt 91,2-3.13-14.15-16)
Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Vö. 2a. vers. (5. tónus)
Előénekes: Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni.
Irgalmadat hajnalban hirdetni, * és egész éjszaka hűségedet.
Hívek: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.
E: Virul az igaz, akár a pálma, * úgy növekszik mint a Libanon cédrusa.
Az Úr házában ültették el őket, * Istenünk csarnokában virágzanak.
H: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.
E: Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, * telve vannak bőséges élettel.
Hogy hirdessék: „Igaz az Isten, * nincs benne hamisság, ő a menedékem.”
H: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 15,54-58)
Isten Jézus Krisztus által győzelmet adott nekünk a halál felett.
Testvéreim!
Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:
A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim? Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, * és tartsátok meg az örök élet igéit. Fil 2,15d.16a. – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 6,39-45)
A szív bőségéből beszél a száj.
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?
Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.
Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.”
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Jézus igaz beszédet és példás életet vár híveitől. Kérjük ehhez isteni segítségét!
Lektor: 1. Segítsd Egyházadat, a népek anyját és tanítómesterét, hogy mentes legyen mindazoktól a hibáktól, amelyektől óvnia kell a világot!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Segítsd az államférfiakat, hogy míg saját országuk közjavát biztosítják, a béke nemzetközi rendjét is építsék!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Segítsd a házastársakat, hogy miközben hűséget kívánnak egymástól, kölcsönös megbecsüléssel és szeretettel erősítsék is az egymás iránti hűséget!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Segítsd a szülőket, akik gyermekeiket az isteni törvény megtartására nevelik, hogy ők maguk is példás keresztény életet éljenek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Segítsd meg egyházközségünk híveit, hogy ne csak sajnálkozzanak mások anyagiassága miatt, hanem önzetlenül osszák is meg saját javaikat szűkölködő embertársaikkal!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Isteni Mesterünk! Te azt kívánod, hogy híveid ne csupán hangoztassák tanításodat, hanem példájukkal is legyenek a föld sója és a világ világossága. Add kegyelmedet, hogy mindazt a jót, amit másoktól elvárunk, mi magunk is példaadóan gyakoroljuk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, tőled kaptuk, amit fölségednek felajánlunk, te mégis a mi odaadó buzgóságunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem, dicsőítem fölséges Istenem nevét. (Zsolt 12,6)
vagy
Így szól az Úr: Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. (Mt 28,20)

Áldozás utáni könyörgés:
Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által.

Megosztás