Advent III. vasárnapja – Ulm – 2021. december 12.

Advent III. vasárnapja - Ulm - 2021. december 12.

Ez alkalommal a szentmisét Ulmból, a Wengen Kirche-ből közvetítjük.

Advent 3. vasárnapja – Gaudete-vasárnap

Kezdőének:
Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van! (Fil 4,4.5)

Könyörgés:
Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből (Szof 3,14-18a)

Örvendjetek! Győzelmet aratott az Úr!
Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya!
Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól!
Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben: „Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!” Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével; örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Iz 12,2-3.4bcd.5-6)

Válasz: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 6. vers. (4 g. tónus)
Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Örömmel meríttek majd vizet * az üdvösség forrásaiból.
Hívek: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód.
E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek között hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
H: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód.
E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt, * tudja meg az egész világ.
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
H: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 4,4-7)
Közel van az Úr, örüljetek!

Testvéreim!
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61,1 – 7b.tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3,10-18)

Hogyan készüljünk a Megváltó eljövetelére?
Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?”
„Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.”
Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?”
Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.”
Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?”
Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.”
És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy felismerjük szent akaratát, és teljesítsük is, amit elvár tőlünk!
Lektor: 1. Neveld, Urunk, jóságra népedet, és engedd, hogy híveid jóságát megismerje minden ember!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy Szentatyánk és püspökeink a társadalmi igazságosság és szeretet lankadatlan hirdetői legyenek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Ébreszd fel a világ népeiben a testvéri egybetartozás tudatát és a segítő szeretetet!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Add, hogy szeressük az igazságot, és tartsuk tiszteletben embertársaink jogait!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Adj bátorságot a félénkeknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorúaknak!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
6. Tisztítsd meg szívünket a Szentlélek tüzével, hogy jól előkészüljünk a közelgő ünnepekre!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy Megváltónk érkezésének ünnepét örömmel fogadjuk, és részünk lehessen az örök boldogságban! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtted álljon. Add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
ADVENTI I. PREFÁCIÓ
Krisztus kettős eljövetele
A következő prefációt advent I. vasárnapjától december 16-ig az időszaki misékben mondjuk, valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, – és megnyitotta SZÁmunkra az örök üdvösség útját: hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön – látható valóságban NYERjük el, amit most ígéretében bízva várunk.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, (a te) dicsőséged himnuszát zengjük, – és velük EGyütt vég nélkül mondjuk: (énekeljük:)

Áldozási ének:
Mondjátok a csüggedt szívűeknek: Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön a mi Istenünk, hogy szabadulást hozzon nekünk. (Vö. Iz 35,4)

Áldozás utáni könyörgés:
Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Megosztás