Nagyböjt 3. vasárnap

Nagyböjt 3. vasárnap
szerkesztő

– Olvasmány:A tízparancsolat Isten atya szívénekajándéka. Mint szülő a gyermekét, úgy véd bennünket. Parancsainak tilalmaival segít, hogy boldog legyen az életünk.

– Szentlecke: Igaz, amit a közmondás tart: „Isten sem tud mindenkinek a kedvére tenni”. A zsidók olyan Megváltót vártak, aki hatalommal jön el. A görögök pedig a tudósok bölcsességét kívánták tőle. S ehelyett megjelent a keresztre feszített Jézus. Ismerjük fel keresztjében Isten bölcsességét és hatalmát!

– Evangélium: Jézus a jeruzsálemi templomban kijelentette: testének lerombolt templomát majd újra felépíti. Az apostolok Jézus feltámadása után vissza is emlékeztek erre.

Kezdőének:
Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints reám és könyörülj rajtam, mert elhagyatott és szegény vagyok. (Vö. Zsolt 24,15-16)
Vagy
Midőn megmutatom majd szentségemet köztetek, összegyűjtelek benneteket az egész földről; tiszta vizet hintek rátok, és megtisztítalak minden szennytől: új lelket adok nektek – mondja az Úr. (Vö. Ez 36,23-26)

Könyörgés:
Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 20,1-17)
Isten a Sínai-hegyen kihirdeti a tízparancsolatot.
Isten a Sínai-hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki:
„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
Ne legyen más Istened rajtam kívül!
Ne készíts magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent van a földön, vagy a vizekben a föld alatt!
Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok! Azoknak vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, a harmadik és a negyedik nemzedéken. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsaimat.
Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét hiába veszi!
Emlékezzél meg a szombatról és szenteld meg! Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban a nyugalom napja az Úrnak, a te Istenednek. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned ezen a napon, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napot pedig megáldotta és megszentelte.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked!
Ne ölj!
Ne törj házasságot!
Ne lopj!
Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!
Ne kívánd el felebarátod házát, ne kívánd el felebarátod feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé!”
Ez az Isten igéje.

vagy rövidebben:

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 20,1-3.7-8.12-17)
Isten a Sínai-hegyen kihirdeti a tízparancsolatot.
Isten a Sínai-hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki:
„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjérôl, a szolgaság házából.
Ne legyen más Istened rajtam kívül!
Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az ô nevét hiába veszi!
Emlékezzél meg a szombatról és szenteld meg!
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked!
Ne ölj!
Ne törj házasságot!
Ne lopj!
Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!
Ne kívánd el felebarátod házát, ne kívánd el felebarátod feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé!”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 18,8.9.10.11)
Válasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. (2. tónus.)
Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
Hívek: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.
E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.
Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.
E: Az Úr félelme tiszta: * örök megmarad.
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.
E: Értékesebb az aranynál, * és a legdrágább drágakőnél.
Édesebb a méznél, * a csorduló lépes méznél.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 1,22-25)
Testvéreim! A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek az „oktalansága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a „gyöngesége” erősebb az embereknél.
Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. (Jn 3,16 – 1 D2 tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 2,13-25)
Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”
A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.
Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánk kegyelmét parancsainak hűséges megtartásához!
Lektor:
1. Urunk, ismerje fel az egész világ, hogy parancsaid szeretetből fakadnak, és üdvösségre vezetnek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Szentatyánk, Ferenc pápa és püspökeink törvényeid útján vezessék a gondjaikra bízottakat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. A népek vezetői szent akaratod szerint békében és egyetértésben kormányozzák a nemzeteket!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Oltárodnál egybegyűlt híveidet erősítsd meg a hitben és az áldozatos szeretet gyakorlásában!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Add, hogy parancsaid útján járva minden kísértésnek ellenálljunk!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk és Istenünk! Add, hogy parancsaid teljesítésével járjuk az üdvösség útját, és eljussunk az örök boldogságra! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, engeszteljen meg ez az áldozat. Hallgasd meg imádságunkat, amikor bűneinkért bocsánatodat kérjük, és add, hogy mi is szívből megbocsássunk embertársainknak. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
A veréb is otthont talál magának, és fészket a gerle, ahová fiait helyezze: a te oltárodnál, seregek Ura, én Királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, és téged örökké magasztalnak. (Vö. Zsolt 83,4-5)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Alázattal kérünk: mutatkozzék meg tetteinkben is, hogy e szentségben veled találkoztunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Könyörgés a népért:
Istenünk, vezéreld híveid szívét, és add meg szolgáidnak azt a kegyelmet, hogy a szeretet kettős parancsát megtartva mindenben teljesítsék törvényedet. Krisztus, a mi Urunk által.

(Kép forrása: Pixabay)

Share

Ajánlott bejegyzések